استيصال جهاني بشر از جمله شرايط ظهور امام زمان عج است.

انسانها از نظر فكر و عقيده در وضعي هستند كه اگرلااقل نيمي از احتياجات آنها به دست خود آنها فراهم شود و بتوانند امنيت مزاجي و اجتماعي خود را بطور سنّتي بوجود آورند هرچند زندگي آنها در دراز مدّت توأم با مرگ و فقر و نداري و ناراحتي باشد تا زماني كه در چنين وضعيّتي بتوانند زندگي كنند هرگز به انتظاركسي كه بايد احتياجات آنها را بطوركامل رفع نموده و امنيت مزاجي و اجتماعي آنها را كاملاً برقرارسازد، نمي نشينند و از خدا چنين خواهش و تمنّايي ندارند واگر احياناً شخصيت عظيم الهي ظاهر گردد و به آنها قول دهد كه ميتواند كاملاً احتياجات آنها را تأمين كند بازهم تسليم چنين قدرتي نمي شوند. به همين دليل با اينكه در طول تاريخ شخصيت هاي بزرگي ازجانب خداآمده و به مردم وعدّه داده اند كه درصورت تسليم و اطاعت مي توانند تمامي نارسايي هاي زمان و نابساماني هاي زندگي را برطرف كنند و بشريّت را به زندگي ايده آل برسانند و براي اثبات ادعاي خود هم معجزاتي آورده اند بازهم بيشترآن شخصيت ها در زمان خود به تنهايي و غريبانه زندگي كرده موفّق به تشكيل يك حكومت الهي برپايه آزادي كامل مردم نشده اند و حتي مورد هجوم مردم زمان هم واقع شده يا كشته شده انديا بطوركلّي از مداخله دركارهاي اجتماعي منزوي و محروم بوده اند. اگرهم يك قدرت الهي- آسماني در تاريخ بوجودآمده كه توانسته براي نجات و هدايت مردم، حكومتي تشكيل دهد به زور و قدرت متوسّل شده و با قهر و غلبه بر مردم حاكمّيت يافته است. با اين حساب اگر خداوند بخواهد ازآزادي مردم استفاده كند و حكومت جهاني خود را بوجود آورد حكومتي كه براساس علم وآزادي بشر باشد نه برپايه تهديد و تطميع،  ممكن نبوده و نخواهد بود يا بايستي اولياء خدا مانند دشمنان خدا براي ايجاد حكومت جهاني به قهر وغلبه و تهديد و تطميع متوسّل شوند يا مردم را مانند گذشته رها كنند. پيدايش چنين حكومتي برپايه اعمال زور وقدرت مطلوب خدا نبوده بلكه خدا دوست دارد حكومت خود را براساس علم وآزادي وآگاهي مردم تشكيل دهد به همين منظور حجّت خود را از انظار غايب كرده و به انتظار پيدايش چنين زماني نشسته است وليكن خداوند متعال ميداند كه بشر در مسيرخودرأيي وخودمختاري آنقدر براي خود مصيبت بوجود مي آورد كه بكلّي آرامش و آسايش و امنيّت را از خود سلب مي كند و در وضعي قرار مي گيرد كه بدست خود انسانها استيصال جهاني بوجود مي آيد. خداوند بعد از يأس كامل اهل عالم از يك نجات دهنده و نجات بخش و بعد از پيدايش استيصال جهاني آن امام را ظاهر مي سازد يعني زماني حضرت ظاهر ميشود كه زندگي از دست مردم خارج شده باشد مانند بياباني كه بخشكد و در انتظار آب باران بنشيند. (تفسیر سوره قیامت)