آيا آبادي‌ آخرت‌ از طريق‌ آبـادي‌ دنيا و يا از طريـق‌ خرابي‌ دنيا بدست می آید؟

بر اسـاس‌ راهنمائي‌ ائمه‌ اطهار عليهم ‌الصلوة‌ والسلام‌ آبادي‌ آخرت‌ از طريق‌ آبادي‌ دنيا و خرابي‌ آخرت‌ از طريق‌ خرابي‌ دنيا و زاد و توشه‌ معاش‌ است‌. ممكن‌ است‌ افكار دنيائي‌ پيش‌ از اسلام‌ در فهـم‌ زنـدگي‌ دنيا و آخرت‌ به‌ اشتباه‌ رفته‌ باشند. چنان‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ پيروان‌ حضرت‌ مسيح‌ براي‌ آبادي‌ زندگي‌ آخرت‌ پشت‌ پا به‌ دنيا زدند و تارك‌ دنيا شناخته‌ شدند. همچنين‌ ملـت‌ يهـود تمام‌ دين‌ خود را در جـهت‌ مال‌‏پرستي‌ و كسب‌ ثروت‌ و قدرت‌ از طريق‌ خيانت‌ به‌ انسان‏ها قرار دادند و چنين‌ فهميدند كه‌ بهشت‌ ملت‌ يهود از طريق‌ به‌ دست‌ آوردن‌ مال‌ و ثروت‌ و تسلط‌ بر بندگان‌ خدا و ذليـل‌ كردن‌ آن‏ها است‌. گفتند خدا دنيا و آخرت‌ را براي‌ ملت‌ يهود آفريده‌ است‌. آن‏هادر اصطلاح‌ قرآن‌ ملت‏هاي‌ غربي‌ شناخته‌ شده‌اند زیرا خـورشيد عقـل‌ و دين‌ آن‏ها در مال‌ و جاه‌‏طلبي‌ غروب‌ كرد و از فضيلت‌ و انسانيت‌ بهره ‌اي‌ نبردند. فرمايش‌ مشهـور حضرت‌ امام‌ حسن‌ مجتبي‌ عليه‌السلام‌ درآخرين‌ ساعات‌ زندگي‌ ناظر به‌ همين‌ حقيقت‌ است‌ كـه‌ مي‌فرمايد: براي‌ آبادي‌ دنياي‌ خود چنان‌ باش‌ كه‌ گوئي‌ تا ابد زنده‌ هستي‌ و مي‌خواهي‌ زندگـي‌ كني‌ و براي‌ آبادي‌ زندگي‌ آخرت‌ هم‌ چنان‌ باش‌ كه‌ گوئي‌ فردا از دنيا مي‌روي‌. همين‌ طور فرمايش‌ مشهور امام‌ عليه‌السلام‌ كه‌ مي‌فرمايد:  من‌ لامعاش‌ لا معاد له‌. كسي‌ كه‌ زندگـي‌ دنيا ندارد، زندگي‌ آخرت‌ هم‌ ندارد. معاد يعني‌ تكميل‌ نعمت‏هاي‌ خدا براي‌ مـا. معـاش‌ يعني‌ كوشـش‌ ما براي‌ استفـاده‌ از آن‌ نعمت‏ها كه‌ اگر ما دست‌ از كار و كوشـش‌ بـرداريم‌ خدا نيز از بذل‌ و بخشش‌ نعمت‌ به‌ ما مضايقه‌ خواهد كرد. از اين‌ قبيل‌ اخبـار و احاديثي‌ كه‌ در تفسير آيات‌ قرآن‌ بيان‌ فرموده ‌اند همه‌ جا انسـان‏هـا را به‌ كسب‌ فضيلت‌ و استفاده‌ از منابع‌ طبيعت‌ و انسانيت‌ راهنمائي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: در زمين‌ سير كنيد نعمت‌ها و ثروت‏هائي‌ كه‌ خداوند در عالم‌ براي‌ شما آفريده‌ است‌، به‌ دست‌ آوريد. اساسا كره‌ زمين‌ و طبيعت‌ در خلقت‌ و آفرينش‌ خود، به‌ تمام‌ آن‏چه‌ مورد احتياج‌ و استفاده‌ انسان‌ است‌، مجهز است‌. هر چه‌ انسان‏هـا در زندگي‌ خود تا ابد لازم‌ دارند و از آن‌ بهره‌ مي‌ برند، خداوند در كره‌ زمين‌ آفـريده‌ و كليد آن‌ را هم‌ در خلقت‌ به‌ انسان‌ سپرده‌ و در كتاب‌ آسماني‌ خود راهنمائي‌ مي‌كند كه‌ انسـان‏ها با به‌ كار بردن‌ آن‌ كليدها درهاي‌ رحمت‌ و بركت‌ الهي‌ را باز كنند و از آن‏چه‌ خـدا بـراي‌ آن‏ها آفريده‌ است‌، بهره‌مند شـوند. همين‌‏طور براي‌ راهنمائـي‌ انسان‌ به‌ منابـع‌ ثروت‌ و فضيلت‌، انسان‌هاي‌ كاملي‌ آفريده‌ و آن‏ها را به‌ تمام‌ علوم‌ و اسرار عالم‌ آگاه‌ ساخته‌ و به‌ انسان‏ها دستور داده‌ است‌ كه‌ در شعـاع‌ ولايت‌ و تربيت‌ آن‏ها انجام‌ وظيفه‌ كنند و بر اسـاس‌ هدايت‌ آن‏ها به‌ آن‏چه‌ خداوند براي‌ آن‏ها آفريده‌ است‌، راهنمائي‌ شوند. پس تمام‌ دعاها در ضمن‌ عـمل‌ و فعاليت‌ قابل‌ استجابت‌ است‌. درخت‌ بكاريم‌ و از خدا ميوه‌ بخواهيم.‌ كشاورزي‌ كنيـم‌ تا خـدا به‌ ما روزي‌ و بركت‌ عنايت‌ كند. همين‏طور در تمام‌ موارد. (کتاب مکارم الاخلاق)