بهترین شرایط ظهور امام زمان عج

‌ از بهترين‌ شرايط‌ ظهور امام‌ زمان‌ (عج‌) فلج‌ شدن‌ حكومت هاي‌ زمان‌ از تصرّف‌ در زندگي‌ خود و ديگران‌ است.‌ الآن‌ يا پيش‌ از ظهور آن‌ حضرت‌ پادشاهان‌ و پيشوايان‌ عالم‌ ادّعا دارند كه‌ مي ‌توانند صلح‌ جهاني‌ به‌ وجود آورند، مي ‌توانند ظلم‌ و ستم‌ را از بين‌ ببرند و عدالت‌ جهاني‌ ايجاد كنند، ادّعا دارند كه‌ مي ‌توانند جنگ ها را تعطيل‌ كنند، اين‌ مرزبندي‌ها كه‌ در هر گوشه ‌اي‌ كشوري‌ به‌ وجود آمده‌ و هركشوري‌ حكومت‌ و سلطاني‌ دارد، پادشاهان‌ زمان‌ و رؤساي‌ عالم‌ ادّعا دارند مي ‌توانند اين‌ مرزبندي ‌ها را بردارند و وحدت‌ جهاني‌ به‌ وجود آورند و تمامي‌ ملّت ها را در پناه‌ يك‌ حكومت‌ و يك‌ كشور قرار دهند. هر يك‌ از آنها ادّعا دارند كه‌ حاكم‌ مطلق‌ جهان‌ باشند، ملت ها بعضي‌ از اين‌ ادّعاها را قبول‌ دارند و بعضي‌ ديگر بر اين‌ ادّعاها مي ‌خندند و مي ‌دانند كه‌ ابرقدرت ها عاجزتر از اين‌ هستند كه‌ بتوانند صلح‌ جهاني‌ به‌ وجود آورند، اختلافات‌ مذهبي‌ و مملكتي‌ را براندازند. در عين‌ حال‌ كه‌ پادشاهان‌ يكچنين‌ ادّعاهايي‌ دارند موقع‌ انتخابات‌ به‌ مردم‌ قول‌ مي ‌دهند كه‌ اصلاحات‌ عمومي‌ به‌ وجود آورند و عدالت‌ عمومي‌ ايجاد كنند مملكت‌ را آباد كنند وليكن‌ هرگز نمي‌توانند ادعاي‌ خود را به‌ كرسي‌ بنشانند و چنان كه‌ وعده‌ داده‌ اند عمل‌ كنند زيرا تسلّط‌ آنها بر مردم‌ مملكت‌ و بر اهل‌ عالم‌ بسيار ضعيف‌ است.‌ وضعي‌ پيدا مي‌شود كه‌ نه‌ كسي‌ مي‌ تواند ادّعا كند كه‌ عالم‌ را اصلاح‌ مي‌كند و نه‌ هم‌ كسي‌ يكچنين‌ ادعايي‌ را قبول‌ مي ‌كند در نتيجه‌ ملت ها از دولت ها و دولت ها از ملت ها مأيوس‌ مي‌ شوند. ابرقدرت هاي‌ كافر و ظالم‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌ كنند نمي ‌توانند از طريق‌ تعليم‌ و تبليغ‌ فرهنگي‌ و يا به‌ عقيدة‌ خودشان‌ از راه‌ جنگ‌ سرد بر عالم‌ مسلّط‌ شوند، عاقبت‌ جنگ‌ جهاني‌ خود را شروع‌ مي‌ كنند زيرا ابرقدرت ها دو راه‌ بيشتر ندارند يا راه‌ صلح‌ و يا راه‌ جنگ‌. در صورتي‌ مي ‌توانند از طريق‌ صلح‌ و عدالت‌ بر عالم‌ تسلّط‌ پيدا كنند و صلح‌ جهاني‌ به‌ وجود آورند كه‌ مؤمن‌ و مسلمان‌ باشند زيرا از راه‌ كفر و زور و قلدري‌ و تسلّط، پيدايش‌ صلح‌ و عدالت‌ محال‌ است‌ مگر از راه دعوت‌ به‌ اسلام‌ و صلح‌ و صفا ، چون‌ مسلمان‌ شدن‌ با مزاجشان‌ سازگار نيست‌. راه‌ دوم‌ را كه‌ جنگ‌ جهاني‌ هسته ‌اي‌ باشد شروع‌ مي ‌كنند عاقبت‌ اين‌ بمب هاي‌ اتمي‌ هسته‌ اي‌ را كه‌ عقيده‌ دارند دنيا را به‌ نابودي‌ مي‌ كشد به‌ كار مي ‌برند. جنگ‌ جهاني‌ پيدا مي ‌شود. جنگي‌ بسيار مهيب‌ و خطرناك.‌ خداوند وعدة‌ اين‌ جنگ‌ را در قرآن‌ از جمله‌ سورة‌ دخان‌ و همزه‌ داده‌ است.‌ در اين‌ جنگ‌ هسته ‌اي‌ كه‌ شايد از چهل‌ روز كمتر طول‌ مي ‌كشد پنج هفتم جمعيت‌ دنيا كشته‌ مي‌ شوند يا مي‌ ميرند و دو هفتم ديگر در سخت ‌ترين‌ عذاب ها قرار مي‌ گيرند. هرج‌ و مرج‌ جهاني‌ پيدا مي ‌شود، دنيا پر از ظلم‌ و جور مي‌ شود در اين‌ موقع‌ كار از اختيار ملت ها و دولت ها خارج‌ است.‌ زندگي‌ فلج‌ مي ‌شود، كارهاي‌ توليدي‌ متوقف‌ مي‌ گردد، كارخانه‌ها و صنايع‌ نابود مي ‌شود. مسلّم‌ است‌ بمب هاي‌ هسته ‌اي‌ كه‌ شهري‌ را نابود مي‌ كند صنايع‌ و كارخانه‌ها را هم‌ نابود مي ‌كند. در اين‌ فلج‌ جهاني‌ و هرج‌ و مرج‌ جهاني‌ موجبات‌ ظهور امام‌ زمان‌ (عج‌) فراهم‌ مي‌شود زيرا اهل‌ دنيا يا سوخته ‌اند يا مرده ‌اند يا اگر زنده ‌اند از مردگان‌ بدترند عقيده‌ پيدا مي‌ كنند كه‌ جز خدا و امام‌ زمان‌ (عج‌) كسي‌ قدرت‌ ندارد كار عالم‌ را اصلاح‌ كند و زندگي‌ مردم‌ را رو به‌ راه‌ نمايد. در يكچنين‌ شرايطي‌ كه‌ دنيا پر از بدن هاي‌ سوخته‌ و مرده‌ و انسانهاي‌ ضعيف‌ و فلج‌ است‌ فرج‌ اهل‌ عالم‌ مي ‌رسد امام‌ زمان‌ ظاهر مي‌ گردد و زندگي‌ بشر به‌ دست‌ آن‌ بزرگوار اصلاح‌ مي ‌شود. (کتاب تفسیر و تأویل)