يک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت بهتر است.

معناي دوم آسمان و زمين قلوب و افکار مردم است. فکر انسان در وجود او آسمان وجود است که با فکر خود سر به سوي خدا دارد و از خداوند براي هدايت يافتن کمک مي گيرد. خداوند ‏ها‏‏‏‏دي افکار متفکرين است هرکس فکر مي کنند در فکر خود به سوي خدا نظر دارد به همين مناسبت فکر نمودن از عبادتها و نماز و روزه‏ها‏‏‏‏ بيشتر اجر دارد فرمودهاند‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت بهتر است. عبادت به منزله حضور در ايستگاه است تفکر به منزله حرکت است. اگر چند سال در ايستگاه متوقف باشي و حرکت نکني به مقصد نمي رسي وليکن اگر يک دقيقه و دو دقيقه سوار مرکب شوي و حرکت کني به مقصد نزديک مي شوي و کلمه ارض در مقابل سماوات قلب انسان است مولا (ع) مي فرمايد: دل يک جوان بالغ مانند زمين است که شخم نزده اند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و تخمي نکاشته اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. براي هر نوع تخمکاري آمادگي دارد و آنجا که در برابر تبليغات و تعليمات قرار مي گيرد مانند زمين است که تخم کاري مي شود تا معلوم شود تخمي که مي کارند چگونه به ثمر مي رسد علف هرزهاي بي خاصيت است و يا بذر علم و حکمت . (تفسیر سوره حجرات)