دو اصل اساسی غیرقابل نقض برای خدمتگزاران بشریت 

خدمتگزاران به جامعه بشریت چند نکته را مورد توجه قرار دهند و آن را بعنوان اصل اساسی غیرقابل نقض بشناسند. اول: زندگی انسان در دنیا و یا در آخرت اجباری است. بشربرای همیشه زنده است و زندگی خواهد داشت و هیچ انسانی قدرت ندارد خود را از قید زندگی آزاد کند. به اراده خدا بوجود آمده و به اراده خدا در دنیا زندگی خواهد کرد و به اراده خدا چند روزی در دل خاک خواهد خوابید و به اراده خدا زنده خواهد شد و به زندگی خود ادامه خواهد داد. بنابراین زندگی انسان ابدی و نامتناهی است. اراده خدا بر انسان حاکمیت دارد. هیچ کس نمی تواند در جهت خلاف اراده خدا فعالیت کند. پس زندگی، ابدی و اجباری است. مرگ انسان هم یک خواب موقتی بیشترنیست. دوم: انسان در دنیا و آخرت فقط و فقط از محصول کار و کوشش خود بهره مند خواهد شد. هیچ نعمتی از نعمت های خدا در دنیا و آخرت مفت و مجانی در اختیار بشر قرار نمی گیرد. انسان در طریق رسیدن به نعمت های خداوند متعال مانند مرکبی است که هرچه بهتر و بیشتر فعالیت کند زودتر به مقصد خواهد رسید. اگر از کار و کوشش منصرف گردد و یا در جهت خرابی و خرابکاری فعالیت کند حتما از نعمتهای خدا محروم می شود و گرفتار نتایج شوم بدکاری و خرابکاری می شود و همان نتایج شوم خرابکاری عذاب جهنم او خواهد شد. اکنون که سعادت و خوشبختی در مسیر درست کارکردن و خوب کارکردن است بهتر این است که انسان دائما به کار و کوشش مشغول باشد و دقیقه ای غفلت نکند. سوم: سیادت و ریاست طبیعی در سایه کار و خدمت به مردم می باشد. (رساله خدمتگزاران بشریت)