راه رسیدن به شناخت حقیقت

سير به‌ ماوراء طبيعت‌ فقط‌ از مسير ايمان‌ و اعتقاد و توفيق‌ الهي‌ ممكن‌ است‌. اگر مسير علمي‌ و تكاملي‌ را به‌ سير و مسافرت‌ در زمين‌ تشبيه‌ كنيم‌ سير و مسافرتي كه‌ فقط‌ در زمين‌ و طبيعت‌ بوده‌ حركت‌ در بيابان‌ و كوير است.‌ يك‌ چنين‌ بيابان‌ و كويري‌ كه‌ تمام‌ عمر وقت‌ انسان‌ را مي گيرد و نمي گذارد كه به‌ مقصد برسد، برهوت‌ ناميده ‌اند. برهوتي‌ كه‌ يكي‌ از وادي‌‏ ها‏‏‏ي‌ جهنم‌ است‌ نظير بيابان‏ ها‏‏‏ي‌ طبيعت‌ نيست‌ بلكه‌ همين‌ ميدان‌ طبيعت‌ و مزاج‌ انسان‌ و يا حركت‌ علمي‌ در ميدان‌ طبيعت‌ عالم‌ است‌. مسافريني‌ كه‌ تمام‌ عمر در كوير و بيابان‌ حركت‌ مي كنند غالباً حركاتشان‌ دوري‌ مي باشد يا از مركز به‌ محيط‌ و يا از محيط‌ به‌ مركز. هرگز به‌ جايي‌ نمي رسند و نمي توانند از ماوراء طبيعت‌ سري‌ در آورند و حقيقت‌ را بشناسند لذا براي‌ حقيقت‌ شناسي‌ بايد راه‌ را عوض‌ كنند و يا به‌ تعبير ديگر بيراهه‌ را كه‌ همان‌ كوير و برهوت‌ طبيعت‌ است‌ رها كنند و به‌ راه‌ برگردند. راه‌ در اين جا ايمان‌ به‌ خدا و استفاده‌ از دعوت‌ پيغمبران‌ است‌. امروز خلاصه‌ آن‌ دعوت‏ها‏‏‏ در قرآن‌ و اسلام‌ ترسيم‌ شده‌ است‌. فقط‌ در صورتي‌ مي توانند از ماوراء طبيعت‌ چيزي‌ بفهمند كه‌ دست‌ به‌ دامن‌ خدا بزنند. ايمان‌ به‌ خدا بياورند و از خدا كمك‌ بخواهند. وارد مكتب‌ ولايت‌ شوند و از اولياء الله كمك‌ بگيرند. مشاهده‌ مي كنيد در همين‌ سوره‌ حمد كه‌ سنبل‌ حركت‌ به‌ سوي‌ خدا و كمك‌ خواهي‌ از خداوند متعال‌ است‌ جملات‌ اياك‌ نعبد و اياك‌ نستعين‌ و هدايت‌ به‌ صراط‌ مستقيم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. انسان‌ در نماز، طبيعت‌ را رها مي كند و به‌ ماوراء طبيعت‌ سر مي كشد. لذا پيغمبر اكرم‌ فرمودند: نماز معراج‌ مؤمن است‌. يعني‌ به وسيله‌ نماز به‌ فضاي‌ ماوراء طبيعت‌ در عالم‌ و يا فضاي‌ ماوراء مزاج‌ و بدن‌ در  وجود خود سر مي كشند. در اين‌ جا بزرگ ترين‌ منبعي‌ كه ‌انسان‏ها‏‏‏ از آن‌ منبع‌ تغذيه‌ مي شوند، توفيق‌ الهي‌ و كمك ‌هايي‌ است‌ كه‌ از جانب‌ خداوند به‌ بندگان‌ خدا مي رسد. جعل‌ ماهيت‌ يعني‌ حيات‌ دادن‌، شعور دادن‌ ادراك‌ دادن‌ و همه‌ چيز. اين‌ جعل‌ ماهيت‌ آن‌ چنان‌ عميق‌ و عجيب‌ است‌ كه‌ اگر انسان ‏ها‏‏‏ به‌ رأي‌ و فكر خود طرف‌ ميليون‏ها‏‏‏ سال‌ به‌ تحقيق‌ و تجربه‌ بپردازند باز هم‌ نمي توانند به‌ اصل‌ ماوراء طبيعت‌ و منبع‌ حيات‌ و حركت‌ اتصال‌ و ارتباط‌ پيدا كنند. خطي‌ و يا حركتي‌ هست‌ كه‌ جز به‌ اراده‌ خدا قابل‌ وقوع‌ نيست‌ همين‌ خط‌ است‌ كه‌ گفته ‌اند: از موي‌ باريك تر و از شمشير برنده‌ تر، يعني‌ به وسيله‌ انسان‌ و به‌ اراده‌ انسان‌ بدون‌ ارتباط‌ به‌ خدا و بدون‌ هدايت‌ و دستگيري‌ خدا قابل‌ وقوع‌ نيست‌. لذا كساني‌ كه‌ سرّ ايمان‌ و تقوا را و ارتباط‌ با خدا را فهميدند همه‌ چيز شدند، حيات‌ ابدي‌ و دائمي‌ پيدا كردند و تمامي‌ ارزش‏ها‏‏‏ را به دست آوردند و كساني‌ كـه‌ در طبيعت‌ ماندند و نتوانستند ايمان‌ و تقوا‌ پيدا كنند در صفر مطلق‌ باقي‌ ماندند، اين‌ پنج‌ روز دنيا هم‌ كه‌ حيات‌ و حركت‌ دارند براي‌ آزمايش‌ است‌ كه‌ شايد حقيقت‌ را درك‌ كنند و به‌ خدا پناهنده‌ شوند. دليل‌ احتياج‌ و ارتباط‌ انسان‌ به‌ خدا و به اولياء خدا از همان‌ دقيقه‌ و ساعتي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مي خواهد خود را و خداي‌ خود را و زندگي‌ خود را و آينده‌ خود را بشناسد. حكمت‌ موت‌ و حيات‌ را دريابد و در نتيجه‌ بداند كه‌ كيست‌ و چيست‌ و چه‌ آينده‌ اي‌ دارد. از همين‌ حالت‌ كه‌ انسان‌ مي خواهد سري‌ از عالم‌ خلقت‌ در آورد و سرّي‌ بفهمد و بداند احتياج‌ به‌ خدا و احتياج‌ به‌ ايمان‌ و تقوا‌ قابل‌ درك‌ و قابل‌ احساس‌ است‌ كه‌ اگر فهميد و خود را به‌ خدا و اولياء خدا سپرد در آن‌ خط‌ از موي‌ باريك تر سهل‌ و آسان‌ حركت‌ مي كند و خود را به‌ ثروت‌ و قدرت‌ نامتناهي‌ مي رساند و اگر نتوانست‌ از طبيعت‌ سر بكشد و سرّي‌ و حقيقتي‌ از زندگي‌ را درك‌ كند در زندگي‌ مادي‌ و طبيعي‌ خود غرق‌ مي شود و به‌ جاي‌ اين كه‌ موجبات‌ رفاه‌ و آسايش‌ به وجود آورد براي‌ خود و ديگران‌ يك‌ جهنم ‌ابدي‌ مي سازد. كه‌ در آن‌ عذاب‌ ابدي‌ اگر خدا او را نابود كند خيلي‌ خوشبخت‌ شده‌ است‌ و اگر خدا مرگ‌ او را نرساند تا ابد در عذاب‌ جهنم‌ مخلد خواهد بود. (دعای ندبه - جلد اول)