يكي از اصول اخلاقي در دین اسلام احترام به عقايد است

عقايد سالم مردم است كه همين عقايد باعث ايجاد منافعي در جامعه مي شود و اين عقايد بسيار مهم است و نبايد آنها را سست كنيم زيرا موجب خطر خواهد شد. پيام آيه و من شر النفاثات في العقد اين است كه معناي اصلي آن مداخله شياطين در عقايد مردم و سست كردن آن عقايد است . يكي از مسائل اساسي روانشناسي در حفظ جوامع بشري تثبيت عقايد است. تنها چيزي كه انسان ها را در دنيا و آخرت در طول تاريخ به يكديگر مرتبط مي كند، عقيده آنها به يكديگر، عقيده به خدا و عقيده به خوبي ها و عقيده به عدالت است . تمامي سرمايه ما و زندگي ما اعتقاد ما به مسائل غيبي و آينده ها و عالم آخرت و علما مي باشد. مثلا انسان ها به پيامبران اعتقاد دارند و آن ها را انسان هاي خوبي مي دانند و همراه با اعتقاد به انبياء عقيده به خدا و عالم آخرت هم پيدا كرده اند و در اثر اين اعتقادات چقدر نظام اجتماعي بوجود آمده است . اگر خوب دقت كنيم مي بينيم همه جا شايد نود درصد نظم و انتظام جوامع مربوط به اعتقادات مردم و بقيه مربوط به دولت هاست. همين مملكت خودمان را در نظر بگيريد. همه مشغول انجام وظيفه مي باشند و در خط خدمت به يكديگر هستند و از خيانت به هم بيزاريم . آيا اين كه خيانت و دزدي نمي كنيم به خاطر ترس از دولت است يا رعايت دين و ترس از خدا ؟ مسلما صدي نود ، دين ما باعث نظام ماست و عقيده ما باعث جلوگيري از خلاف ها مي باشد . لذا در اين دين مقدس اسلام يكي از اصول اخلاقي احترام به عقايد است . هر چند كه آن عقايد باطل و نادرست باشد . مثلا خداوند در سوره يس از سه پيامبر داستاني  را نقل مي كند كه يكي از آن سه نفر از راه احترام به عقايد مردم دست به كار شد و دين خدا را تبليغ كرد و دو پيامبرديگر از طريق مخالفت با عقايد جاهلانه آنها واردكار شدند و اين دو نفر با مخالفت و ستيزه جويي مردم رو به رو شده و در نتيجه توسط مردم دستگير و محبوس شدند و كسي به تبليغات آنها توجهي نكرد. اما آن پيامبر سوم كه از راه احترام به عقايد مردم وارد شد عظمت و مقام پيدا كرد و مقرب دربار شد و با آشنايي به سلطان و او ضاع مملكت توانست دين مسيح را گسترش دهد . خداوند از سياست آن پيامبر را كه باعث شد با احترام گذاشتن به عقايد ديگران مردم يك شهر مسلمان شوند تعريف مي كند و به ما مي آموزد كه اولين وظيفه شما اين است كه بين خود و مردم دوستي و صميميت بوجود آوريد و بعد از اين كه از خوبي و محبت شما بهره مند شدند و به شما اعتماد پيدا كردند تعليمات را شروع كنيد . بنابراين عقيده انسان ها يكي از عوامل مهم نظم و انتظام در جوامع است اگر چه باطل باشد نبايستي كوبيده شود مگر بعد از اين كه زمينه رشد فكري در آنها فراهم شود و آمادگي براي درك و شعور مسائل واقعي پيدا كنند. (تفسیر سوره فلق)