یكي از مجهول ترين مسائل مهم، شناختن  شيطنت و شيطان است .

مثلا ما از منافق زياد صحبت مي كنيم اما آيا مي توان منافق واقعي را شناخت ؟ آن كسي كه از اول بيعت نكرده و حكومت را قبول نكرده منافق نيست. او صريح است و شناخته شده است . منافق را نمي توان به اين راحتي شناخت . او سنگ انقلاب را به سينه مي زند و خود را از هر انقلابي، انقلابي تر و از هر مقدسي، مقدس تر نشان مي دهد . خودش را خدمت گذار و روحاني نشان مي دهد در يك اداره ده ها نفر را فريفته خود مي كند و آن وقت در جاي حساس مملكت يك نيش مي زند. او مي كوشد اداره را در اختيار بگيرد و بعد شروع مي كند به حذف تدريجي افراد خوب و خدمتگزار و جلب افراد بد، و كم كم مي بينيد كه مملكت از داخل، خراب و بي محتوا شده است و ديگر نه روحاني را قبول دارند و نه دين را . بنابراين بدانيد كه شناخت شيطنت و شياطين كاري مشكل است و فقط كساني مي توانند آنها را بشناسند كه جدا به دين خدا پناه ببرند و خود را به خدا بسپارند و دعا كنند كه خدايا در اين خط زندگي كه برايم معين شده گرفتار شيطان و شيطنت نشوم و فريب آنها را نخورم. بايد توجه داشت كه شياطين از نقاط تاريك فكر ما استفاده مي كنند و از مسيرهايي وارد مي شوند كه ما نمي شناسيم. البته مي دانيم كه دين خوب است، پس متدين مي شويم ، مي دانيم قرآن خوب است و آن شياطين هم مي گويند دين و قرآن خوب است . اما بجائي مي رسيم كه ما نمي دانيم حرف حق را از شيطان قبول كنيم يا نه .آيا حرف هاي درستي كه شيطان مي گويد حق است يا باطل؟ بله شيطان صدها كلمه حق به كار مي برد تا بالاخره يك باطل را در آن بگنجاند بدون اين كه كسي متوجه شود سرش كلاه رفته . بايد بدانيم كه حرف حق از زبان دشمنان هم باطل است و دام و دانه مايه فريب است . ببينيد استثمارگران در طول تاريخ چه كرده اند. تمام غارت ها و فريب ها توسط آنها بوده است . استثمارگران همان شياطين هستند كه ملت ها را گول  مي زنند و آنها را فريفته خود مي كنند . مردم هم وقتي فريب خوردند انبياء را كنار ميزنند امام ها و اولياء خدا را و دين و قرآن را كنار مي گذارند و تمام اختيارات خود را دست دشمنان مي دهند . آنها هم با شيريني و شكلاتي، شكم مردم را سير مي كنند و منافع آنها را غارت مي كنند . ما اگر بخواهيم اين آيه شريفه من شر غاسق اذا وقب را درست بشكافيم و عملا آن را پياده كنيم و توضيح دهيم كه استثمار در طول تاريخ چه كرده و چه خواهد كرد كتاب ها بايد در تفسير اين سوره بنويسيم . همين قدر بدانيد كه انسان هاي پاك و خوش نيت چون فطرتشان پاك است و با ظلم و گناه مخالف هستند، زود گول مي خورند. همه را مثل خودشان حساب   مي كنند و شياطين از همين ساده بودن و سالم بودن افراد سوء استفاده مي كنند و ناگاه مي بينيم سرمان كلاه رفته و دين و عقل و معرفتمان غارت شده است . (تفسیر سوره فلق)