امام‌ زمان‌ در حكومت‌ جهاني‌ خود كه‌ تمام‌ كرة‌ زمين‌ را فتح‌ مي ‌كند براي‌ اداره‌ كردن‌ اهل‌ عالم‌ از چه‌ وسايلي‌ استفاده‌ مي ‌كند؟

 آيا حكومت‌ او از نوع‌ اين‌ حكومت هايي‌ دنيايي‌ است‌ كه‌ از مسير كار و كاسبي‌ و توليدات‌ و صنايع‌ انساني‌ يا صنايع‌ جنگي‌ با اين‌ وسايل‌ دنيا را اداره‌ مي‌كند و يا حكومت‌ او و تجهيزات‌ او در حكومت‌ از نوع‌ معجزات‌ است‌؟ ما مشاهده‌ مي‌ كنيم‌ هر پيغمبري‌ كه‌ از جانب‌ خدا مبعوث‌ شده‌ براي‌ غلبة‌ بر دشمن‌ و براي‌ ادارة‌ وابستگان‌ خود غالباً از صنعت‌ و نيرويي‌ كه‌ معجزه‌ شناخته‌ شده‌ استفاده‌ مي ‌كند. حضرت‌ موسي‌ (ع‌) با چوب‌ چوپاني‌ خود مأموريت‌ پيدا مي ‌كند كه‌ با ابرقدرت‌ زمان‌ خود بجنگد او را به‌ دين‌ خدا درآورد و يا او را نابود كند. جنگ‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) با فرعون‌ مانند جنگ‌ يك‌ چوپان‌ بياباني‌ در زمان‌ ما با قدرت‌ بزرگي‌ مانند آمريكا است‌. خداوند او را مجهز به‌ معجزات‌ مي ‌كند نه‌ اين كه‌ از كمك‌ مردم‌ استفاده‌ مي ‌كند براي‌ اين كه‌ پيروز شود نه‌ هم‌ قدرت‌ مالي‌ و مادي‌ دارد فقط‌ ارادة‌ قاهرة‌ الهي‌. امام‌ زمان‌ (عج‌) در زماني‌ قيام‌ مي‌ كند كه‌ اين‌ همه‌ ابرقدرت ها مجهز به‌ اين‌ اسلحه‌ ها، هواپيماهاي‌ جنگي‌، توپ‌ و تانك ها و اسلحه‌ هاي‌ آتشين‌ و يا وسايلي‌ مثل‌ مخابرات‌ و راديو و تلويزيون‌ مجهزند. اگر امام‌ زمان‌ (عج‌) از اين‌ وسايل‌ نخواهد استفاده‌ كند لازم‌ است‌ صفت‌ سازندگان‌ اين‌ وسايل‌ را بكشد، اسلحه‌ بسازد يا اسلحه‌ بسيار زياد خريداري‌ كند. مناسب‌ شأن‌ امام‌ زمان‌ نيست‌ كه‌ از وسايل‌ دنيايي‌ استفاده‌ كند. در روايات‌ مربوط‌ به‌ ظهور آن‌ حضرت‌ داريم‌ كه‌ به‌ محض‌ ظهور با يك‌ سخنراني‌ تمام‌ كرة‌ زمين‌ را فتح‌ مي‌كند او در جاي‌ خود سخنراني‌ مي‌ كند هركس‌ در هر جاي‌ عالم‌ است‌ او را در يك‌ قدمي‌ خود مي ‌بيند، بدون‌ اين كه‌ راديو و تلويزيون‌ در اختيار داشته‌ باشد. او به‌ زبان‌ عربي‌ مي‌ گويد اما هركسي‌ به‌ زبان‌ خود سخنان‌ او را مي ‌شنود و خود را در پنجة‌ قدرت‌ او مي ‌بيند. ظهور او در عالم‌ و غلبة‌ او بر دنياي‌ زمان‌ و صنايع‌ زمان‌ مانند ظهور حضرت‌ موسي‌ و مبارزة‌ او با ساحرهاي‌ زمان‌ است‌. ساحرهاي‌ زمان‌ حضرت‌ موسي‌ در ميدان‌ هنرنمايي‌ از تمام‌ صنايع‌ زمان‌ و اسباب‌ و ابزارهاي‌ سحري‌ استفاده‌ كردند. ميدان‌ را پر از اسباب‌ و ابزاري‌ به‌ صورت‌ مار و اژدها كرده‌ و نمايش هاي‌ ديگر نمودند، وقتي‌ نوبت‌ به‌ حضرت‌ موسي‌ رسيد عصاي‌ خود را انداخت‌ اژدهايي‌ بسيار بزرگ‌ شد تمامي‌ اسباب‌ و ابزار سحري‌ آنها را بلعيد و ميدان‌ را از وجود آنها صاف‌ كرد. ظهور امام‌ زمان‌ هم‌ به‌ اين‌ كيفيت‌ است‌، به‌ محض‌ ظهور آنچنان‌ قدرت‌ از كفار سلب‌ مي ‌شود كه‌ توانايي‌ پرانيدن‌ ديگر ندارند. قواي‌ آتشين‌ در اختيار آنها بي خاصيت‌ مي‌ شود از صنايع‌ برقي‌ و غير برقي‌ آنها و توپ‌ و تانك‌ آنها نيرو و قدرت‌ گرفته‌ مي ‌شود. مهلت‌ از آنها برداشته‌ مي ‌شود توبة‌ آنها قبول‌ نمي ‌شود، هرچه‌ داد بزنند ايمان‌ آورديم‌، ايمان‌ آورديم‌، امام‌ به‌ آنها اعتنا نمي‌ كند زيرا مي‌ داند كه‌ دروغ‌ مي ‌گويند. امام‌ زمان‌ از قدرت‌ الهي‌ كه‌ همان‌ نيروي‌ اعجاز و معجزات‌ است‌ استفاده‌ مي ‌كند يك‌ چنان‌ قدرتي‌ دارد كه‌ اگر به‌ كافري‌ امر كند خود را بكشد آن‌ كافر به‌ دست‌ خود خودش‌ را مي‌ كشد. امام‌ باقر (ع‌) در كتاب‌ تحف‌العقول‌ مي‌فرمايد: خداوند به‌ محض‌ ظهور در يك‌ شبانه ‌روز كار او را اصلاح‌ مي ‌كند ابرقدرت ها را در برابر او ذليل‌ و خوار مي ‌كند. پس‌ امام‌ زمان‌ از همان‌ وسايلي‌ استفاده‌ مي‌ كند كه‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا در تاريخ‌ استفاده‌ كرده‌ اند و بر دشمنان‌ خود پيروز شده ‌اند يعني‌ اراده‌ كن‌ فيكوني.‌ دوستان‌ و مأمورين‌ خود را هم‌ به همين‌ وسايل‌ مجهز مي ‌كند.   (کتاب تفسیر و تأویل)