دخل مغازه دارها در مشتريان بيشتر است نه در پول بيشتري كه از آن ها به جيب بزنند.

در فرازی از دعای ندبه، حكمت كيل و وزن و ارزان فروشی يا گران فروشي بيان می شود. يكي از دستورات اكيد اسلام در بسياري از آيات قرآن وفاي به كيل و وزن است. خداوند در اين رابطه سوره ‌اي نازل فرموده و دستور مي دهد اجناس و ارزاق را با همان كيلي كه از فروشندگان مي گيريد به مشتريان خود هم برسانيد، خواه به كيفيت كيل باشد يا به كيفيت وزن و ترازو. يك كيلوگرم موادی که خريداري كرده‌ اي درست يك كيلوگرم به مشتريان برسان، و در برابر خدمتي كه انجام داده‌ اي، روزي مردم را از جاي دور به آنها نزديك نموده ‌اي، مبلغي بر قيمت خريد اضافه كن، به مشتري خودت بفروش، به كيفيتي كه مشتري احساس كند كه تو به او خدمت كرده ‌اي. اگر خودش به جاي دوري برود و ارزاق خود را از جاي دور تهيه كند و به خانه بياورد، كيلوگرمي هزار تومان براي او تمام مي شود و اگر از فروشنده نزديك منزل همان جنس را خريداري كند پانصد تومان برايش تمام مي شود. پس صاحب مغازه زحمت رفتن به جاي دور را از شما برطرف نموده و پانصد تومان هم به شما منفعت رسانيده. اين درست فروشي و دخل كم، يك نوع خدمتي است كه صاحب مغازه به مشتريان خود مي كند. ثروت طرفين بالا مي رود. مشتريانِ فروشنده زياد مي شوند و به همان ميزان براي خود توليد ثروت مي كنند. گران فروشي كه مشتري ‌ها را كنار مي‌زند، بخس مي نامند. پس دخل مغازه دارها در مشتريان بيشتر است نه در پول بيشتري كه از آن ها به جيب بزنند. (دعای ندبه جلد سوم)