اثبات این که خداوند هیچ مخلوقی شایسته تر از انسان ندارد

خداوند متعال مخلوقي بهتر وبالاتر وشايسته تر از انسان نيافريده است. تمامي آنچه در عالم خلق شده، از جمادات و نباتات و حيوانات و روحانيات و فرشتگان، همه تجهيزاتي هستند که خداوند براي انسان و ادامه زندگي انسان آفريده است. همانطورکه ما انسانها يک خانه و زندگي را به همه جور وسايل مجهز مي کنيم بعد براي ادامه زندگي به آنجا منتقل مي شويم، خداوند متعال هم به همين کيفيت عالمي عظيم و نامتناهي که مناسب زندگي انسان تا ابد است به همه چيز و همه جور وسايل مجهز فرموده و ما انسانها را به اين زندگي منتقل نموده است. مولا اميرالمؤمنين (ع) در اين رابطه بعد از بيان خلقت زمين و آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان ميفرمايد: فاخرج اليها اهلها بعد تمام مرافقها. يعني بعد از اين که خداوند همه عالم را به همه چيز و همه جور وسايل زندگي مجهز فرمود، انسان را به اين زندگي آورد. يعني تمام عالم و عالم ها، خانه زندگي انسان است و انسان مالک اين زندگي و صاحب آن است. لذا انسانها در محيط و فضايي که در آنجا زندگي مي کنند، چه انسانهاي گذشته اي که آشنايي به طبيعت و کره زمين نداشتند، و چه هم انسانهاي زمان، که کره زمين و طبيعت را زيرورو کرده اند، ظاهر و باطن آن را شناخته اند، به اعماق ماده زمين و به فضاي ستارگان سفر کرده اند، موجودي بهتر و بالاتر از خود نديده اند و نشناخته اند. با هر کسي و هر چيزي روبرو شده اند آن را بصورت اشياء قابل استفاده ديده اند و خود را برتر و حاکم بر آن شناخته اند. اگر خداوند موجودي بهتر و بالاتر از انسان آفريده بود از آن هم بحثي به ميان مي آورد، بلکه آن موجود برتر و بالاتر را در مقابل انسان نمايش مي داد و آن را به عنوان الگو معرفي مي کرد. مثلا مي گفت خودت را به جبرئيل و ميکائيل برسان. قدّ خود را به بلندي سرو و درختهاي ديگر برسان .هرگز خداوند يک چنين الگويي به انسان معرفي نمي کند مگر افرادي از خود انسان، انسانهاي بهتر و بالاتر را براي انسانهاي درجات پايين به عنوان الگو معرفي مي کند و مي گويد خود را به آنها برسانيد و مانند آنها باشيد. بهترين آيات در تعريف انسان همين آيه اول سوره والتين است که خداوند ميفرمايد: "لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم" اين تعريف جاي حرفي باقي نگذاشته است که دلالت مي کند بر اين که انسان يک صنعت و مخلوقي است که برطبق آخرين علم و کاملترين نقشه خدا بوجود آمده است. چون احسن اخص تفضيل است که اضافه شده است به کلمه تقويم . کلمه تقويم هم ازماده قوام و قيام يعني شيئ که در انتهاي تکامل قرار مي گيرد و ديگر از نظر ساخت و سازندگي هيچ نقصي ندارد، بي عيب و نقص آفريده شده است .همانطور که معروف است انسانها وقتي غذايي يا مربايي مي پزند که از نظر پختن کامل است مي گويند به قوام آمده و قوام پيدا کرده است، خداوند هم در قرآن مي فرمايد : " يهدي التي هي اقوم " يعني قرآن شما را به راه و رسمي هدايت مي کند که بهترين و باقوام ترين راه ورسم است. همه جا خداوند در قرآن آنجا که خلقت انسان را تعريف مي کند و يا دين و يا کتابي که براي انسان بوجود مي آورد، اين خلقت و اين دين را که غذاي روحي و فکري انسان است به عنوان بهترين و کاملترين معرفي مي کند. آيه ديگر در اين رابطه مربوط به خلقت انسان آيه اي است درسوره مؤمنون که خداوند خلقت انسان را از نطفه تا جنين و از جنين تا وصول به مقام يک انسان کامل تشريح مي کند و در انتها خود را تعريف مي کند و ميفرمايد : "تبارک الله احسن الخالقين " .با برکت است خدايي که کاملترين آفرينش و آفرينندگي را مي داند. کلمه احسن در اينجا از اين جهت نيست که غير از خدا، ديگران آفريننده هستند و خدا بهترين آفرينندگان است. اين کلمه احسن در برابر مخلوقاتي است که خدا مي آفريند و هر مخلوقي از نظرآفرينندگي و حسن آفرينش و از نظر هنرنمايي نمره اي به خدا مي دهد. آفرينش حشرات و حيوانات به اقسام مختلفي که دارند هنرنمايي خداوند متعال است. دربرابر هر يک از اين هنرها نشان و مدال مخصوصي لازم دارد، همچنين آفرينش زمين ها و آسمانها و ستاره ها و مخلوقات ديگر. در آفرينش هيچ يک از اين ها، خداوند کلمه احسن بکار نمي برد. احسن الخالقين کاملترين نشان و مدالي است که خداوند به خود داده است. مي گويند يک دانشمند نقاشي که با قلم و هنرنمايي خود ممتازترين نقش ها را بوجود آورده، به او گفتند اين نقاشي ها را در معرض نمايش قرار بده تا اساتيد فنّ به تو نشان و مدال بدهند و بهترين نمره را براي تو قائل شوند، جواب داده است کسي مي تواند به من نشان و مدال دهد که از من بالاتر يا لااقل برابر من باشد. اگر کسي برابر من و يا بالاتر از من بود مي توانست يک چنين نقشي بوجود آورد. پس من بايستي خودم به خودم در آن نشان و مدال هنري بدهم. اين جمله خداوند در تعريف خود که مي گويد از اين جهت است که جز خدا کسي نيست که او را بر اين علم و هنر و نقاشي بشناسد که توانسته است از آب و خاک ساده يک چنين موجود عجيبي بنام انسان بسازد، آنچنان عجيب و عظيم است که با خداي خود رقابت مي کند و عاقبت جانشين خدا مي شود. پس اين تبارک الله هم دلالت مي کند بر اين که انسان کاملترين مخلوقات ومجهزترين صنعت خداوند متعال است و بهترين هنرنمايي او است. مولا اميرالمؤمنين عليه السلام در اشعار زيبايي، خود انسان را بهترين و عاليترين و کاملترين موجودات مي داند آنجا که ميفرمايد: " تزعم انک جرم صغير وفيک انطوي العالم الاکبردوائک فيک وما تبصرودائک منک وما تشعروا " يعني اي انسان تو خود را يک جرم کوچک پنجاه شصت کيلويي به حساب نياورو خيال نکن که همان پنجاه شصت کيلو بدن هستي و همين جسمي هستی که ترکيبي از گوشت و خون و استخوان است، تو در هندسه خلقت آنچنان کامل و مجهز هستي که خداوند تمامي حقايق و بدايع عالم بزرگ را در وجود تو خلاصه کرده است و تو را بهتر و بزرگتر از کل عالم آفريده است. در شعر دوم مي گويد هر درد و بلايي که پيدا مي شود بدست خودت از وجود خودت براي خودت پيدا مي شود و هردوايي ودارويي که براي معالجه مرض ها لازم است آن هم در وجود خودت خلاصه شده است. (کتاب غیب و شهود)