اثبات این که هیچ کس به اندازه خدا حریص بر تربیت انسان‏ها نیست.

اللهم انی اسئلک من علمک بانفذه و کل علمک نافذ، اللهم انی اسئلک بعلمک کله. در این فراز انسان عرضه می دارد پروردگارا، من طالب آن علم نافذ تو هستم. علمی که در همه چیز نفوذ و رسوخ دارد. نافذترین علم تو را می خواهم، گرچه تمامی علم تو نافذ است. ولیکن پروردگارا، من علم کامل تو را از تو مطالبه می کنم تا هر چیزی را چنان که تو می دانی، بدانم. این تقاضا هم مانند سایر جملات این دعا عجیب ترین خواهش هایی است که بایستی یک بنده از مولای خودداشته باشد. خداوند تا چه اندازه به انسانها میدان می دهد تا از او خواهش و تقاضا کنند. هیچ کس به اندازه خدا و یا برابر با اولیاء خدا در تکمیل و تربیت انسانها حریص نیست. خداوند خیلی حرص و شتاب دارد بر این که انسانها را از این مراحل ضعف و نقص و یا جهل و نادانی نجات بدهد و آنها را به علم و حکمت خود نائل گرداند. هر اربابی و مولایی برای حفظ موجودیت خود و برای تسلط بیشتر بر کسانی که در حدّ او نیستند تجهیزات مولویت خود را برای خود حفظ می کند. مثلا کسی که به دلیل علم و هنر به مقام و ریاست رسیده است حاضر نیست علم و هنر خود را در اختیار دیگران بگذارد. مبادا در حدّ او قرار گیرند و مدعی مقام و ریاست او شوند و یا کسانی که به دلیل مال و ثروت و یا سرمایه دیگر مقامی پیدا کرده اند، حاضر نیستند اسرار علمی خود را و یا قدرت و ثروت، خود را در اختیار دیگران قرار دهند. می ترسند آنها را به سوی خود حرکت دهند و به قدرت و ثروت خود برسانند، می گویند اگر عقب افتادگان به ما پیشرفتگان برسند امتیازات تمامی ما لغو می شود. آنها خود را مانند ما می دانند و حاضر به اطاعت ما نیستند لذا کسی را به حریم خود راه نمی دهند. امتیازات برتری خود را برای خود حفظ می کنند ولیکن خدا و اولیاء خدا چنین نیستند.آنها خیلی حریص تعلیم و تربیت هستند. عقب افتادگی انسانها برای آنها رنج آور است. خداوند در آیه ای که ظاهرا در سوره برائت است پیغمبر اکرم را با کلمه حریص تعریف می کند و می فرماید:  یا ایها الناس قد جائکم رسول من انفسکم حریص علیکم. یعنی پیغمبری به طرف شما آمده که بسیار حرص و شتاب دارد، شما را به جای خود و مقام خود برساند. علم و دانش خود را در اختیار شما قرار دهد و شما را به همان بهشتی ببرد که خود او رفته است.کلمه حرص در این آیه شریفه پیغمبر خدا را از نظر روانی تعریف می کند که خود را بی نهایت به رنج و زحمت می اندازد تا مردم را از ضعف و ذلت برهاند. لذا همه جا اولیاء خدا راه ورودی مردم را به سوی خود باز می گذارند و بسیار حریصند که عقب افتادگان را در علم و ثروت و قدرت به جای خود و به مقام خود برسانند و حریص ترین آنها بر تعلیم و تربیت خداوند متعال است. که در این دعای شریفه سحر به ما انسان ها یاد می دهد که علم خدا را و قدرت خدا را از او بخواهیم و مطالبه کنیم. اسماء و صفات خدا را از او بخواهیم تا چنان باشیم که خدای ما هست و چنان بدانیم که خدا می داند و یا چنان بتوانیم که خدا می تواند. در این قسمت از دعای سحر هم خدا به انسانها یاد می دهد که نافذترین علم خدا را از خدا مطالبه کنند. (شرح دعای سحر)