ارتباط روزه با خلوص    

تفاوت مردم در كفر و ايمان و درجات ايماني و فكري از همين راه بوجود آمده كه عده اي در ارتباط با خدا بوده و روي خلوص نيت او را اطاعت كرده و بركات روحي و معنوي و ايماني پيدا كرده اند و از عقل و دانش بيشتر بهره مند شده اند و عده اي با اين كيفيت در ارتباط با خدا نبوده و يا اصلا او را اطاعت نكرده اند و در انتظار خير و بركتي از جانب او نبوده اند در نتيجه رشد فكري و روحي آنها متوقف شده و از معرفت به خدا و ايمان به عالم آخرت محروم شده اند. لذا مي گوييم تنها وسيله كسب فيض از خداوند متعال اين است كه در خط اطاعت او باشيم و رابطه خود را با او حفظ كنيم. تنها وسيله اي كه ما را به خدا مربوط مي كند و بركات الهي را به طرف ما ريزش مي دهد خلوص است. خلوص به معناي اين است كه ما در برابر كارهاي خير و عبادت ها و اعمال نيك  هدفي جز رضاي خدا نداشته باشيم. به خاطر رياكاري و طلب شهرت به كارهاي ديني نپردازيم. هدف ما از عبادت ها و خدمات اين باشد كه رضايت خدا را جلب كنيم. در واقع از نظر ماديات و كسب محبوبيت و شهرت بين انسان ها بي هدف بوده و از نظر جلب محبت و رضاي خدا هدف كامل داشته باشيم. یك چنين بي هدفي از نظر ماديات و بهره برداري از لطف خدا را اخلاص ناميده اند. در اين جمله حضرت زهرا (س) حكمت روزه را بيان مي كند و ميفرمايد : روزه براي تحقق اخلاص واجب شده است زيرا تمامي عبادت ها مانند زيارت ها و حج و جهادها و نماز و دعاها را مي توان براي كسب شهرت و جلب نظر مردم انجام داد به جز روزه. كساني كه در روزه گرفتن رياكار هستند خواهي نخواهي جلو چشم مردم روزه مي گيرند وليكن ساعت هاي خلوتي براي آنها پيدا مي شود كه درآن ساعت ها مي توانند بخورند و بياشامند و كسي از حال آنها آگاهي پيدا نكند. با اين حساب كسي كه يكچنين ساعت هاي خلوتي دارد و در عين حال روزه مي گيرد به اين دليل در روزه گرفتن خلوص و اخلاص دارد پس او براي جلب رضاي خدا روزه گرفته است كه در ساعت هاي خلوت چيزي نخورده و نياشاميده است. پس روزه بهترين عملي است كه خلوص و يا عدم خلوص انسان را ثابت مي كند. به همين دليل حضرت زهرا (س) پيدايش خلوص را مربوط به روزه نموده اند زيرا ساير اعمال غير از روزه جنبه ريائي پيدا مي كند. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)