آداب نشستن در مجالس در قرآن

خداوند در اينآيه مي‏فرمايد: اي اهل ‏ايمان زماني که به شما مي‏گويند به فلاني جا بدهيد و راه بدهيد تا بنشيند، به تازه وارد احترام بگذاريد، براي او حرکت کنيد و به او جا بدهيد، چنان نباشد که در برابر شما بايستد و جايي نباشد و نداشته باشد که بنشيند. در اين صورت که شما روي انسانيت و محبت به تازه وارد جا مي‏دهيد و يا بيشتر از جا دادن، به احترام او حرکت مي‏کنيد، خداوند در برابر اين عمل پسنديده، درجات شما را بالا مي‏برد، محبت شما در دل مردم و محبت مردم در دل شما متمرکز مي‏شود و خداوند ‏اين بذر محبت را پرورش مي ‏دهد که بهترين و کامل ترين نتيجه دين داري است. آداب مجالس مؤمنين:

کسي که وارد مجلسي مي‏شود که مردم آنجا نشسته ‏اند وظيفه دارد جاي خالي پيدا کند و بنشيند. براي او جايز نيست که حتما خود را درصدر مجلس بنشاند، با ‏اين که ديگران نشسته‏ اند بلکه در صدر و ذيل هرجا خالي است بنشيند و براي اهل مجلس مزاحمت بوجود نياورد. نه انتظار داشته باشد که پيش پاي او حرکت کنند ونه هم انتظار داشته باشد که اهل مجلس خود را تحت فشار قرار دهند و به او جا بدهند. ‏اين وظيفه تازه وارد به مجلس است که فقط هر جا خالي باشد همان جا را انتخاب کند و مزاحمت فراهم ننمايد و اگر هم جاي خالي نيست وارد مجلس نشود.

و اما وظيفه کساني که در مجلس نشسته‏ انداين است که به تازه وارد جا بدهند، قدري به يکديگر متصل شوند تا جايي براي تازه وارد باز شود و بهترو بهتر و بيشتراين که حرکت کنند و به تازه وارد احترام گذاشته با همين حرکت کردن جايي براي تازه وارد باز مي‏شود. اجازه ندهند تازه وارد در وسط مجلس معطل بماند و جايي براي خود پيدا نکند زيرااين معطل شدن يا معطل گذاشتن مايه سبکي و خجالت تازه وارد مي‏شود و اين خجالت دادن به کسي جايز نيست. در اين جا خداوند در برابر‏اين عمل انساني که به تازه وارد جا مي‏دهند و او را معطل نمي‏‏گذارند که خجالت بکشد وعده اجر و ثواب مي‏دهد و مي  فرمايد: زماني که به شما گفته مي‏شود جا بدهيد و حرکت کنيد تا فلاني بنشيند حرکت کنيد و به او جا بدهيد. خداوند در برابر ‏اين عمل خدا پسندانه به شما درجه و مقام مي ‏دهد. پس به دو طايفه خداوند درباره ورود و خروج در مجالس وعده ثواب مي‏دهد. يکي کساني که به انسانيت انسان احترام مي‏گذارند وبه او جا مي‏دهند وديگر کساني که اهل علم و دانش هستند. مي‏فرمايد: يرفع الله الذين امنوا، والذين اوتوا العلم درجات... خداوند به مؤمنين و اهل علم درجه و مقام مي‏دهد. (تفسیر سوره مجادله)