بي وفايي انسانها براي انسان رنج آور است.

زهرا (س) كه گرفتار هجوم مصيبت ها و تراكم غم ها و غصه ها شده بود چاره اي نداشت جز اين كه كنار قبر رسول خدا (ص) بنشينيد و دردهاي دل خود را اظهار كند. تراكم غم ها و غصه ها در دل انسان مانند تراكم ساير عوامل طبيعت رنج آور و فشارآور است. چنان كه آبها پشت سدّي متراكم مي شود و آن سدّ را مي شكند و يا بخارها و حرارت ها زير زمين متراكم مي شود و زلزله بوجود مي آورد و يا منفذ ديگري از كوه ها و آتشفشان ها پيدا مي كند و دل خود را از فشار آن بخارها و حرارت ها آزاد مي كند و گاهي هواها در جايي متراكم مي شود و انفجار بوجود مي آورد. در هر صورت تراكم هر چيزي چه از نوع هوا و يا  گازها و بخارها و حرارت ها رنج و فشار بوجود مي آورد مگر اين كه راهي پيدا كند كه از آن راه بتواند نفسي بكشد و خود را از رنج و فشارتراكم هوا و يا گاز و بخار آزاد سازد. تراكم ذرات و يا بخارها برخلاف طبيعت گاز و بخار است. مثلا گازي كه بايستي در ده متر مكعب فضا آزاد باشد آن را در يك متر مكعب حبس كنند و يا بخارها را همچنين هواي آزاد. مثلا در يك متر مكعب، يك ليتر هوا آزاد است فشار و اذيتي ندارد اما اگر صد ليتر و يا هزار ليتر هوا را در يك متر مكعب حبس كنند مانند حبس هوا در لاستيك ماشين و جاهاي ديگر همه اين تراكم ها كه حبس گازها و هواها برخلاف طبيعت آن مي باشد رنج و فشار به وجود مي آورد انسان هم كه جزئي از اجزاء طبيعت است گاهي تحت فشار همين تراكم حوادث رنج آور و غم ها و غصه ها مي شود كه اين غم ها و غصه ها هم مانند تراكم هواها او را تحت فشار قرار مي دهد. انسان ها در اجتماعي كه قرارمي گيرند و با انسان هايي كه محشور و مانوس هستند از اجتماع همان انسان ها و حشر با آنها براي خود ميدان زندگي مي سازند. گاهي بوسيله انسان ها در صورتي كه دوستان صميمي و بامعرفت باشند درآنها گشايش پيدا مي شود. گاهي بوسيله همان انسان ها در مضيقه و يا تحت فشار قرار مي گيرند و گاهي همان انسان ها به جاي اين كه انسان ها با وفا و دوست صميمي باشند و به يكديگر گشايش بدهند انسان هاي بي وفا و يا دشمنان خطرناكي مي شوند كه هركدام از آنها مايه رنج و غم و غصه انسان مي شوند. بي وفايي انسانها براي انسان رنج آور است و يك غمي در دل انسان بوجود مي آورد چنان كه شما در ته چاهي سقوط كنيد و دوستان شما از كنار شما بگذرند با اين كه مي توانند شما را از ته چاه بيرون بكشند بي اعتنايي كنند و بگذرند از اين بي وفايي بسيار ناراحت مي شويد و از ين هم بالاتر هر كدام از آنها علاوه بر اين بي وفايي سنگي هم ته چاه بيندازند و ضربه ديگري بر شما وارد كنند. اين سنگ اندازي ها و آن بي وفايي ها هركدام براي شما غم و غصه اي مي شود. مخصوصا زماني كه ببيني تمامي آنها از شما خير و بركت ديده اند و از خدمات شما بهره مند شده اند كه در اين صورت بي وفايي و سنگ اندازي آنها چند برابر بيشتر در شما غم و غصه بوجود مي آورد.  در برابر اين بي وفايان و سنگ اندازان و دشمنان اگر دوستان مهرباني كنار شما باشند كه به درد شما آگاه شوند و با شما همكاري كنند مقداري درد و رنج بي وفايي انسان ها را از شما بردارند اين دوستان با وفا در برابر تراكم غم ها و غصه ها مانند همان راه و منفذي مي شوند كه بخارها و گازهاي متراكم را آزاد مي كند و فشار ديگ بخار را تخفيف مي دهد و اما اگر در برابر اين تراكم غم ها و غصه ها يك دوست صميمي و انسان با وفا براي شما پيدا نشود و كسي را پيدا نكني كه درد دل خود را با او در ميان بگذاري دل شما در اين جا مانند ديگ بخار بدون منفذ است كه هر ساعت تراكم بخار و حرارت زياد مي شود و گذرگاهي براي خروج پيدا نمي كند. يك چنين فشاري را مرض دق ناميده اند كه به عربي آن را « كبد» مي نامند.  دل حضرت زهرا (س) مانند همان ديگ بخار متراكم است كه تحت فشار قرار گرفته. حضرت زهرا (س) شهبانوي بزرگواري هستند كه خودش و مادرش و پدرش تمامي عمر و ثروت و قدرت خود را در راه نجات آن مردم صرف كرده اند چه رنج ها كه برده اند و چه مصيبت ها كه ديده اند تا روزي كه توانسته اند اعراب را از ذلت جاهليت و خرافات نجات بدهند و آنها را به زندگي و تمدن و قدرت و ثروت برسانند. حضرت خديجه كبري (ع) آن همه ثروت را در راه نجات عرب ها بذل كرد و آن همه رنج و مصيبت ديد در شعب ابي طالب در محاصره اقتصادي قرار گرفت تا جايي كه گاهي از گرسنگي مشك هاي خشكيده را مي جويد و بالاخره روزي كه از دنيا رفت از آن همه ثروت كفني براي او باقي مانده بود كه بدن خود را بپوشاند رسول خدا (ص) هم همچنين آن همه رنج و فشار را بر خود هموار كرد تا توانست عرب ها را از آن مهالك و بدبختي برهاند. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)