حکمت داشتن حجاب چیست؟

نفس‌ امّاره‌ انسان‌ معجوني‌ است‌ پر از اقتضاها و جاذبه ‌ها و رابطه ‌ها كه‌ هركسي‌ و هرچيزي‌ را ببيند همان‌ جاذبه ‌ها و رابطه‌ ها و غريزه‌ ها تحريك‌ مي‌ شود و انسانها را به‌ اين‌ حقيقت‌ مي‌كشاند كه‌ آن‌ چيز را اگر نافع‌ است‌ بايستي‌ به‌ سوي‌ خود جلب‌ و جذب‌ نموده‌ و بر آن‌ تسلّط‌ و مالكيّت‌ پيدا كند و اگر آن‌ چيز، مضّر و خطرناك‌ است‌ كه‌ انسان‌ بايد برآن‌ مسلّط‌ شود و آن‌ را مهار نموده‌ و به‌ اختيار خود درآورد. چنين‌ جاذبه‌ و رابطه ‌اي‌ بين‌ انسان‌ و طبيعت‌ غيرقابل‌ انكار است.‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ از هر منظره ‌اي‌ وسوسه ‌اي‌ در انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ در بعضي‌ از اخبار و احاديث‌ مناظر وسوسه ‌گر به‌ نام‌ شياطين‌ معرفي‌ شده‌ است‌. مثلاً گفته ‌اند طلاها نقره‌ها و پول،‌ شيطان‌ هستند. مال‌ و ثروت ها و قدرتها و زن ها براي‌ شما در حكم‌ شيطان‌ هستند كه‌ در وصف‌ زنان‌ گفته ‌اند  «فانهن‌ شياطين‌ خلقن‌ لكم‌» . زيرا بزرگترين‌ منظره ‌اي‌ كه‌ در انسان‌ وسوسه‌ به‌ وجود مي ‌آورد و هزاران‌ هزار انسان‌ را به‌ مهلكه‌ مي ‌كشاند، منظرة‌ زنان‌ و زيبايي‌ آنان‌ است‌ زنان‌ با زيبايي‌ خود بدون‌ اين كه‌ نيت‌ سوئي‌ داشته‌ باشند، منشأ كشش ها و جاذبه‌ ها برمردان‌ مي ‌شوند كه‌ از آن‌ كشش ها و جاذبه‌ ها به‌ وسوسه‌ تعبير شده‌ است‌. خواه‌ منشأ آن‌ كشش ها و جاذبه ‌ها از يك‌ زن‌ پاك‌ و با عفت‌ باشد و يا يك‌ زن‌ ناپاك‌ و بي‌عفت‌. براي‌ جلوگيري‌ از همين‌ كشش ها و جاذبه ‌ها به‌ زنان‌ دستور رعايت‌ حجاب‌ داده‌ شده‌ و مأموريت‌ پيدا كرده ‌اند كه‌ زيبايي‌ و زينت هاي‌ خود را از ديد مردان‌ پنهان‌ دارند تا مبادا مردان‌ گرفتار وسوسه‌ شده‌، گمراه‌ شوند و موجبات‌ زحمت‌ و آزار زنان‌ را فراهم‌ نموده‌ و آنها را آزار و اذيت‌ بنمايند. به‌ همين‌ دليل‌ در دستور حجاب‌ و حكمت‌ آن‌ خداوند مي‌فرمايد:  «ذلك‌ ادني‌' ان‌ يُعْرَقن‌ فلا يوذين‌» . يعني‌ اين‌ حجاب‌ نزديكترين‌ راه‌ به‌ عدم‌ شناسايي‌ زيبايي‌ زنان‌ و اذيت ‌شدن‌ آنها مي‌باشد. همين‌ كشش ها و جاذبه ‌ها كه‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ وجود مي‌آيد، بين‌ زنان‌ و مردان‌ و بين‌ انسانها و طبيعت‌ و مناظر آن‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ اگر اين‌ كشش ها و جاذبه ‌ها نباشد در انسانها حركت‌ و تحرك‌ به‌ سوي‌ كمال‌ پيدا نمي ‌شود و اگر جاذبه ‌ها باشد و تنظيم‌ نگردد مانند ساير عوامل‌ طبيعت‌ كه‌ بدون‌ كنترل‌ منشأ هلاكت‌ انسان‌ مي‌گردد، همين‌ كشش ها و رابطه‌ ها نيز منشأ هلاكت‌ انسان‌ مي‌گردد. (تفسیر سوره کهف)