خاصیت صبر در برابر مصائب زندگی

انسان‌ در زندگي‌ مانند شجره‌ است‌ كه‌ در مسير حوادث‌ و ابتلائات‌ رشد ميكند و تا زمانيكه‌ ثمره‌ زندگي‌ خود را دريابد، شجرهاي‌ است‌ كهبايد در عالم‌ ماديات‌ و در دل‌ طبيعتريشهبدواند و از ماوراء طبيعت‌ و جهان‌ فرشتگان‌ سر درآورد. در آنجا با خداي‌ خود روبرو شود و حالت‌ لقاء الهيبراي‌ او دست‌ دهد. در اين‌ حال‌ كه‌ توانست‌ رابطه‌ مستقيم‌ با خدا داشته‌ باشد، شجره‌ وجود او به‌ ثمر مي‌ رسد. براياينكهيگانه‌ ثمره‌ شجره‌ وجود انسان‌ رابطه‌ توحيدي‌ و استفاده‌ از لطف‌ و كرم‌ خداست‌. انسان‌ خود، به‌ ميل‌ و خواهش‌ خود حاضر نيستكه‌ از جهان‌ طبيعت‌ خارج‌ شود و در ماوراء اين‌ جهان‌ به‌ خداي‌ خود مربوط‌ شود. طبيعت‌ و مشتهيات‌ سرراه‌ تكامل‌ انسان‌ سدّ بزرگي‌ هستند كه‌ انسان‌ را از حركت‌ به‌ سوي‌ مقصد باز مي‌دارد. از طرفي‌ توقف‌ و ركود كه‌ بر خلاف‌ اراده‌ خداوند متعال‌ است‌، عواملي‌ در زندگي‌ انسان‌ به‌ وجود مي‌ آورد كهاجبارا"  او را از جهان‌ طبيعت‌ خارج‌ كند و به‌ مقصد توحيد برساند. آن‌ عوامل‌ محرك،‌ مصيبت ها، بلاها و ابتلائات‌ است‌. هر چيز كه‌ در عالم‌ طرف‌ علاقه‌ انسان‌ قرار گيرد و مانع‌ حركت‌ او به‌ سوي‌ خدا شود، خواه‌ حبّ‌ مال‌ يا مقام‌ و يا حب‌ّ نفس‌ و واولاد باشد، خداوند آن‌ شيیئكه‌ طرف‌ علاقه‌ است‌، ميگيرد و مطلوب‌ مادي‌ او را در اين‌ عالم‌ منهدم‌ ميكند. در اين‌ انهدام،‌ بلا و مصيبت‌ به‌ وجود ميآيد و تنها وسيله‌ نجات،‌ صبر و استقامت‌ است‌ تا مصيبت ها بگذرد و انسان‌ را  بپزد. او را از قيد طبيعت‌ خارج‌ كند و به‌ خدا مربوط‌ سازد. انسان‌ عاقل‌ و مؤمن‌ كه‌ در مسير حوادث‌ و ابتلائات،‌ نتايج‌ آن‌ را حتميالوقوعمي ‌داند به‌ انتظار وصول‌ به‌ نتيجه‌ صبر ميكند و از دايره‌ عفت‌ و تقوي‌ خارج‌ نمي‌ شود. ولي‌ انسان‌ ضعيف‌ و جاهل‌ در برابر حادثه‌ ايستادگي‌ ندارد، از تقديرات‌ خدا به‌ خلق‌ خدا شكايتميكند و به‌ جزع‌ مي ‌افتد و براي‌ جبران‌ خسارتيكهپيدا شده‌ دست‌ به‌ دزدي‌ و جنايتمي‌ زند و خود را به‌ گناه‌ و جنايت‌ آلوده‌ مي ‌سازد. امام‌ هشتم‌ عليه‌السلاممي‌فرمايد: مصيبتبراي‌ آدم‌ صبور‌ يكي‌ است‌ كه‌ عبارت‌ از همان‌ مصيبت‌ باشد و براي‌ انسان‌ بي‌صبر دو برابر مي ‌شود. يكيمصيبتيكه‌ به‌ وجود آمده‌ و ديگر اينكه‌ از دايرهپاكي‌ خارج‌ شده‌ و خود را به‌ گناه‌ آلوده‌ كرده‌ و يا از تقديرات‌ خدا به‌ خلق‌ خدا پناهنده‌ شده‌ است‌. (کتاب شجره طوبی)