بیان خواص روزه

خداوند مي فرمايد: مي خواهم‌ بوسيله‌ روزه،‌ آسايش‌ بيشتر براي ‌شما بوجود آورم‌، گمان‌ نكنيد كه ‌مي خواهم‌ زندگي‌ را برشما مشكل‌ كنم‌.  ظاهرا" از قانون‌ روزه‌ در نظر مردم‌ اين‌ طور كشف‌ مي شود كه‌ خداوند با قانون‌ روزه‌ و جلوگيري‌ از خوردن‌ وآشاميدن،‌ مي‌خواهد زندگي‌ را بر مردم‌ سخت‌ كند كه‌ آنها را در محاصره‌ گرسنگي‌ و تشنگي‌ قرار می دهد. خداوند در اين‌ قسمت‌ به‌ آنها مي‌ فرمايد كه‌ نمي‌ خواهد شما را گرسنه‌ و تشنه‌ بدارد و بر شما سخت‌ بگيرد بلكه ‌مي خواهد نيروي‌ مقاومت‌ را در شما تقويت‌ نموده‌ و اراده‌ شما را قوي تر گرداند تا كارها بر شما آسان تر شود. روزه‌ در ارتباط‌ با روحيه‌ انسان‌، دو خاصيت‌ بزرگ‌ مي سازد كه‌ براساس‌ آن‌دو خاصيت،‌ قدرت‌ مقاومت‌ انسان‌ در برابر حوادث،‌ بالا مي رود و در نتيجه‌ مشكلات‌ آسان‌ مي شود تا جائي كه‌ آتش ها و حرارت ها نمي‌تواند در وجود انسان‌ اثر بگذارد. پيغمبر اسلام‌ فرمودند : روزه‌ سپر آتش‌ جهنم‌ است‌. و اما آن‌ دو خاصيت‌ يكي‌ ورزش‌ دادن‌ اراده‌ و نفس‌ اماره‌ است‌ بر ترك‌ مشتهيات و مقاومت‌ در برابر كشش‌ مزاج‌ به سوي‌ غذاها و ماديات.‌ اين‌ را مي دانيم‌ كه‌ بين‌ مزاج ‌انسان‌ و ماديات‌ و غذاها رابطه‌ مستقيم‌ مغناطيسي‌ وجود دارد و در مقابله‌ مزاج‌ با غذاها و شهوت ها جاذب‌ و مجذوب‌ بوجود مي‌ آيد و غالبا" نيروي‌ غالب‌ در طرف‌ غذاها و مواد غذائي‌ مي باشد كه‌ انسان‌ را به طرف‌ خود مي كشد و مي برد. براي‌ پيدايش‌ حاكميت‌ انسان‌ بر كليه ‌اقتضاها و جاذبه‌ها، ورزش‌ و تمرين‌ لازم‌ است‌ تا انسان‌ نيروي‌ مقاومت‌ پيدا كند و اراده‌ اش‌ قوي تر گردد پيدايش‌ اين‌ مقاومت‌ توقف‌ بر كفّ‌ نفس‌ دارد. كفّ‌ نفس‌ يك‌ مبارزه‌ و جهاد دروني‌ است‌ كه‌ آن‌ را جهاد اكبر ناميده‌ اند. نفس‌ انسان‌ كه‌ همان‌ سازمان‌ مركزي‌ و دروني‌ مي باشد از يك‌ طرف‌ اسير غريزه‌ها و كشش ها بايستي‌ از قدرت‌ بيشتر برخوردار باشد، در همين‌ مبارزه‌ خاصيت‌ دوم‌ بوجود مي‌ آيد كه‌ خداوند وعده‌ داده‌ است‌ انسان‌ را در ميدان‌ جنگ‌ و مبارزه‌ ياري‌ نمايد. خاصيت‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند در اين‌ ميدان‌ جهاد و مبارزه‌ با مشتهيات‌ نيروي‌ ايمان‌ را تقويت‌ نموده‌ و شعاع‌ روح‌ را قوي تر و جري‌ تر مي سازد. نفس‌ انسان‌ از يك‌ طرف‌ به‌ طبيعت‌ و ماديات‌ مربوط‌ مي باشد و از طرف‌ ديگر به‌ مشيت‌ و اراده‌ خداوند متعال‌ كه‌ گفته ‌اند:‌ قلب‌ مؤمن‌ بين‌ دو انگشت‌ خداوند متعال‌ قرار گرفته ‌است‌. نفس‌ انسان‌ از طريق‌ ارتباط‌ به‌ روح‌ و روحانيت‌ و مشيت‌ خدا قلب‌ ناميده‌ مي شود و از طريق‌ ارتباط‌ به‌ مشتهيات‌ و مزاج‌ و ماديات‌ نفس‌ ناميده‌ مي شود. خداوند از طريق‌ روزه‌ و خودداري‌ از گناه‌ و معصيت‌ نيروي‌ نفساني‌ و ايماني‌ انسان‌ را قوي‌ مي كند و به‌ روزه‌ دار بال‌ و پر روحي‌ بهتر و قوي تر مي دهد و يا به اصطلاح‌، باطري‌ نفس‌ را شارژ نموده،‌ ولتاژ برق‌ را بالاتر مي برد. در نتيجه‌ نفس‌ انسان‌ مقاوم‌ بار آمده‌ بر مشكلات‌  پيروز مي شود و با اين‌ پيروزي‌ مشكلات‌ آسان تر مي گردد، زيرا پيدايش‌ آسايش‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ يا مشكلي‌ نباشد و يا انسان‌ بر مشكل‌ پيروز شود. مشكلات‌ خواهي‌ نخواهي‌ هست‌ پس‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ نيروي‌ مقاومت‌ پيدا كند كه‌ روزه‌ راه‌ كسب‌ نيروي‌ مقاومت‌ است‌. (تفسیر سوره بقره)