وظیفه ثروتمندان جامعه چیست؟

از محتواي آيات قرآن و احاديث آل محمد ص اين طور کشف مي‏شود که مالکيت مال به معناي مديريت مال است. ثروتمندان وظيفه دارند مال خود را در راه توليد و آبادي بکار بيندازند و به ميزان کثرت مال، کارگران و کارمندان بيشتري در استخدام خود قرار دهند. در اين جا مالک و کارگر همه جا موظفند که از نتايج مال بهره‏ مند شوند و اصل سرمايه به حال خود محفوظ باشد. اختيار سرمايه بدست مالک است وليکن منافع سرمايه بين مالک و کارگران قسمت مي‏شود که کارگران در شعاع تربيت و اطاعت مالک بر اساس تربيت و حکومت اسلام به طور متساوي از منافع مال بهره مند مي‏شوند. اسلام تساوي کيفي در شعاع تفاوت کميّ قائل است يعني اختيار سرمايه بدست مالک وليکن تمام وابستگان به سرمايه در بهره‏ برداري و انتفاع متساوي باشند و بين آن‏ها تفاوتي بوجود نيايد تا يکي از آن‏ها سير و آن ديگری گرسنه بماند. تساوي کيفي و تفاوت کميّ به اين کيفيت است که اولا اسلام تشويق مي‏کند و يا واجب مي‏دارد که عوامل توليد در منافع شرکت و سرمايه سهيم باشند نه اين که مزدور و حقوق ببر باشند. حقوق اوليه عوامل توليد با صاحب کار همان است که قرار می‏گذارند يک دوم و يک سوم بيشتر و کمتر. در اين جا اگر سهم کارگر از مخارج او کمتر باشد بايستي از بيتالمال به او کمک شود و اگر بيشتر باشد بايستي مانند ساير سرمايه، در راه توليد بکار افتد. سرمايه دار و صاحب کار، حق ندارد بيشتر از مخارج ضروري زندگي خود از سرمايه برداشت کند که اسراف است و همچنين حق ندارد که سرمايه خود را راکد و معطل بگذارد که اين کنز است و خداوند در قرآن کنز کردن و اسراف کردن مال را حرام کرده است. (آزادی ثمره آگاهی)