اسلام‌ همه‌ جا دست‌ بالا را مي‌ زند.

خداوند فرمود: ليظهره‌ علي‌ الدين‌ كله.‌ يعني‌ اين‌ دين‌ بر تمام‌ اديان‌ غلبه‌ كند و غلبه‌ بر اديان‌ يعني‌ بر تمام‌ كره‌ زمين‌ و معناي‌ دوم‌ شرق‌ و غرب‌ عالم،‌ شرق‌ و غرب‌ افكار است‌. يعني‌ انسان ها از نظر علم‌ و استعداد نامتناهي‌ هستند، همه‌ چيز را به طور مطلق‌ و نامتناهي‌ مي‌ طلبند. انسان ها ضد محدوديت هستند، ثروت‌ مطلق‌ و علم‌ مطلق‌ و قدرت‌ مطلق‌ لازم‌ دارند. لازم‌ است‌ ديني‌ و پيشوايي‌ داشته‌ باشند كه‌ در موجوديت‌ الهي‌ خود نامتناهي‌ باشد و بتواند تمامي‌ انسان ها را به‌ زندگي‌ مطلوب‌ و ايده‌آل‌ آن ها كه‌ همان‌ بي نهايت ها باشد برساند. دين‌ محدود و انسان‌ محدود نمي تواند بر افكار نامحدود حاكميت‌ پيدا كند. لذا دين‌ آن‌ بزرگوار دين‌ ابد است‌. در زندگي‌ دنيا از نظر هدايت‌ به‌ علم‌ و حكمت‌، كامل‌ است‌ كه‌ گفتند: الاسلام‌ يعلوا و لا يعلي‌ عليه‌. اسلام‌ همه‌ جا دست‌ بالا را مي‌ زند. هيچ‌ مكتبي‌ پيدا نمي شود كه‌ برابر اسلام‌ يا بهتر و بالاتر از اسلام‌ باشد و از نظر حكومت‌ هم‌ كامل‌ است‌. زماني‌ كه‌ حكومت‌ اسلامي‌ به‌ رهبري‌ انسان هاي‌ معصوم‌ داير گردد شرق‌ و غرب‌ افكار را فرا مي گيرد، مردم‌ زمان‌ را با فتح‌ كره‌ زمين‌ ضبط‌ مي كند و در حاكميت‌ خود قرار مي دهد. حديث‌ در كتاب‌ مجمع‌ البحرين‌ از قول‌ مسلماني‌ كه‌ عرض‌ كرد: يا رسول‌ الله‌ اجازه‌ بدهيد برويم‌ مكتب‌ يهوديت‌ و مسيحيت‌ درس‌ بخوانيم‌ و به ‌مسلمانان‌ بياموزيم‌. حضرت‌ فرمود: آن چه انبياء آورده ‌اند من‌ صاف‌ و خالصش‌ را آورده‌ ام.‌ به‌ خدا قسم‌ اگر موسي‌ در زمان‌ من‌ باشد چاره‌ اي‌ به جز اطاعت‌ من‌ ندارد. پس‌ خداوند شرق‌ و غرب‌ كره‌ زمين‌ و افكار جمعيت‌ كره‌ زمين‌ را در اختيار آن‌ حضرت‌ قرار مي دهد و او فاتح‌ مشارق‌ و مغارب‌ است‌. زيرا هر كس‌ آن چه بخواهد و آن چه مي ‌طلبد از ماديات‌ و معنويات،‌ تمامي‌ آن‌ خواهش ‌ها در مكتب‌ اسلام‌ به‌ رهبري‌ ائمه‌ اطهار (ع) تأمين مي شود.  (دعای ندبه - جلد دوم)