اگر دوست داشتید انسان بهشتی شوید...

اگر دوست داريد يک انسان بهشتي ساخته شويد از حاکميت انسانها و از حاکميت مال و ثروت و هوی و هوس به سوي خدا فرار کنيد و به کسي جز خدا اجازه ندهيد در مقدرات شما دخالت کند. آيه 49 زوجيت عالم خلقت و موجودات است در اطراف زوجيت عالم خلقت و مخلوقات جهان آيات مختلفي نازل شده يکي همين آيه شريفه که خداوند مي فرمايد: ما هر چيزي را جفت آفريده ايم شايد آفرينش به اين کيفيت مايه رشد شما و تذکر شما گردد تا با اين زوجيت حقيقت هر چيز را درک کنيد. آيه ديگر مي فرمايد: خلق الازواج کلها مماتنيت الارض به طور کلي خيلي واضح و روشن است که عالم خلقت و سراسر آنچه در زمين و آسمان است همه جا و همه چيز مخلوق است، همه چيز مصنوع است، در عالم چيزي وجود ندارد که در حال ابتدائي فرديت قرار گرفته باشد و تغييرنکرده باشد و اين تغييرات به صورت هاي مختلف برهان اين است که مخلوقات عالم ازمبدئي پيدا شده اند که آن مبداء در وضع ابتدايي خود يک حقيقت بدون تغيير است زيرا هر نوع تغيير، خواه تغيير جزئي باشد مثل اين که آب تبديل به يخ شود و يخ تبديل به آب گردد و با تغيير کلي مثل اين که خاک و آب تبديل به نباتات و حيوانات شود و يا موجود مرده تبديل به زنده و زنده تبديل به مرده گردد، تمامي اين تغييرات و تبديلات، از يک حقيقت و از يک مبداء قابل ظهور نيست زيرا آن يک حقيقت در ذات خود اگر يک موجود زنده است پيدايش موت ممکن نيست و اگرآن يک حقيقت در ذات خود و در وضع ابتدائي خود مرده باشد پيدايش حيات محال است. ظهور حالات مختلف و ضدّ و نقيض ها در موجودات عالم برهان اين حقيقت است که موجودات ازدو اصل مختلف و يا از اصول متفاوت سرچشمه گرفته است زيرا پيدايش تغييرات ازيک اصل محال است. تغيير بدون ترکيب ممکن نيست و ترکيب هم بدون اجزاي مرکبه محال است مثلاٌ اگر به شما بگويند از اين آب ها، قطعه يخي درست کن و يا بگويند اين يخ ها را تبديل به آب کن، شما يا هرکسي مانند شما از آب ساده نمي توانيد يخ بسازيد مگر اين که آب را با چيز ديگري ترکيب کنيد. اگر بخواهيد يخ را تبديل به آب کنيد اين تبديل درصورتي ممکن است که از ماده اي که غير از يخ باشد استفاده کنيد. مثلاٌ يخ را با حرارت ترکيب کنيد تا تبديل به آب شود و يا حرارت را از آب بگيريد تا تبديل به يخ شود. اگر کوه هاي يخ را به شما بسپارند و از شما خواهش کنند از اين يخ ها قطره آبي بسازيد ممکن نيست مگر از چيزي به نام حرارت استفاده کنيد. در اينجا يک تغيير ساده يعني تبديل آبها به يخ و يا يخ ها به آب دو اصل لازم دارد: يکي آب يکي هم حرارت. درباره تغييرات کلي مانند ظهور موت و حيات و يا نور و ظلمت چه مي گوئيد و چطور قضاوت مي کنيد. پيدايش تغييرات در موجودات عالم برهان همين زوجيت و ازدواج است که خداوند در ابتدا اصول مختلفي خلق مي کند و آن اصول مختلف را با يکديگر تزويج و ترکيب مي کند. از اين تزويج و ترکيب اين همه مخلوقات را مي آفريند. از ترکيب ماده يا نيرو حرکت به وجود مي آورد از ترکيب ماده ظلماني با نور روشنائي ايجاد مي کند و از ترکيب جسم با روح موجود زنده مي سازد. پس پيدايش تغييرات و اختلافات در موجودات عالم برهان اين حقيقت است که عالم خلقت از اصول متفاوت و مختلف ساخته شده است. خداوند در پي آيات مربوط به زوجيت موجودات عالم، به اهل ايمان دستور مي دهد که همه به سوي خدا فرار کنيد و به خدا پناهنده شويد من از جانب خدا شما را از فتنه ها و نتايج کفر و گناه مي ترسانم و بعد از آن مي فرمايد با خدائي که آفريننده شما است خداي ديگري نپرستيد، من شما را از تقديرات خدا مي ترسانم . لازم است ارتباط اين دوآيه شريفه را با آيه زوجيت بدانيم که خداوند بعد از بيان زوجيت موجودات دستور فرار به سوي خدا مي دهد آيه زوجيت نشان مي دهد که تمامي تغييرات و تحولات و زيادي ها و کمي ها و هر چه حادث مي شود به اراده خداوند متعال است. هيچ کس در خلقت عالم و آدم و ظهور حوادث، مداخله ندارد وآنچه واقع مي شود از خیر و شرّ و نفع و ضرر، خدا خواسته و مي خواهد، چنان که فرموده اند لايقع شي في الارض و لافي السماء الابمشيه الله يعني هر حادثه اي که در زمين و آسمان واقع مي شود به خواست خدا واقع مي شود ممکن نيست برخلاف نظر خدا حادثه اي واقع شود خواه آن حادثه به دست انسانها باشد و يا به دست غير انسان. از جمله حوادث تأثير اعمال بد و خوب در ساخت وجودي انسانها است. اعمال بد و اعمال کفر و گناه انسانها را کافر مي کند، فکر و اراده آنها را به گناه مي کشاند و از آنها يک موجود جهنمي مي سازد، در انتها پس از آن که عمر خود را در کفر و گناه و ظلم به بندگان خدا و خيانت سپري کردند از نظر ذاتي و رواني کافر مي شوند و عاقبت درخت زقوم جهنم خواهند بود و از آن طرف ايمان و تقوا و اعمال خیر از انسانها يک انسان بهشتي مي سازد. پس اگر دوست داريم درخت خير و برکت باشيم بايستي به پناه خدا برويم و شريکي براي خدا نتراشيم، کسي به جز خداوند متعال را بر مقدرات خود حاکم و مسلط ننمائيم و به همين مناسبت در اين دو آيه شريفه به ما دستور مي دهد که اگر دوست داريد يک انسان بهشتي ساخته شويد از حاکميت انسانها و از حاکميت مال و ثروت و هوی و هوس به سوي خدا فرار کنيد و به کسي جز خدا اجازه ندهيد در مقدرات شما دخالت کند . (تفسیر سوره ذاریات)