علت سفارش به دعا و اجابت دعا در ماه مبارک رمضان.

يكي‌ از اعمالي‌ كه‌ در ماه‌ رمضان‌ به‌ آن‌ سفارش‌ و تاكيد شده ‌است‌ دعا در ماه‌ رمضان‌ است‌. دعا همه‌ جا به‌ معناي‌ خواهش‌ كردن‌ و خواستن‌ چيزي‌ از خداوند متعال‌ است.پيدايش‌ رابطه‌ بين‌ انسان‌ و خدا فقط‌ به‌ منظور اين ‌است‌ كه ‌انسان‌ مرجع‌ خواهش ها و احتياجات‌ خود را بشناسد و براي‌ رفع‌ نياز از او چيزي‌ تقاضا و طلب‌ كند. انسان‌ بايستي‌ بداند كه‌ به همه‌ كس‌ و همه‌ چيز و به‌ تمامي‌ آنچه‌ درعالم‌ هست‌ نيازمند است و همه ‌چيز براي‌ اين‌ آفريده‌ شده‌ كه‌ انسان‌ ازآن‌ بهره ‌برداري‌ كند. تنها كسي‌كه‌ قدرت‌ دارد انسان‌ را به‌ خواهش ها و نيازمندي ها و حوائج‌ خود برساند و هر چيزي‌ را در اختيار انسان‌ قرار دهد تا از آن‌ بهره ‌برداري‌ كند فقط‌ و فقط‌ خداوند متعال ‌است.‌ ماسواي‌ خدا مخلوق‌ و محتاجند و هرگز محتاج‌ نمي تواند حاجت‌ محتاج‌ ديگر را برآورد. از اين‌ رو انسان‌ بايستي‌ براي‌ تأمين‌ حوائج‌ و بهره‌ برداري‌ از نعمت ها و هستي ها به‌ كسي‌ مراجعه‌ كند كه‌ غني‌ و توانا باشد و آن‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ بايستي‌ انسان‌ به‌ او مراجعه‌ كند. آسان ترين‌ كارها و پرسودترين‌ آنها تقاضا و خواهش‌ از خداوند متعال ‌است‌ كه‌ اگر خواهش‌ كردن‌ را به‌ برداشتن‌ پر كاهي‌ تشبيه‌ كنيم‌ فوائد و نتايج‌ آن‌ برابر كوهي‌ و يا بالاتر از آن‌ مي باشد. چقدر آسان‌ است‌ كه‌ انسان‌ پر كاهي‌ را بردارد و در برابر آن‌ كوهي‌ از نعمت هاي‌ خدا را بدست‌ آورد. دعا و اجابت‌ دعا از اين هم‌ آسان تر و پر بركت‌ تر است‌. در آيه‌ شريفه‌ مربوط‌ به‌ ايام‌ روزه‌ خداوند به‌ پيغمبر دستور مي دهد كه‌ به‌ مردم‌ بگو خدا خيلي‌ به‌ شما نزديك‌ است‌، يافتن‌ خدا و رفتن‌ در خانه‌ او زحمت‌ و تشريفاتي‌ ندارد. شما نياز خود را بشناسيد و بلافاصله‌ از او خواهش‌ كنيد و حتما"بدانيد كه‌ او دير يا زود دعاي‌ شما را مستجاب‌ مي كند و شما را به‌ خواهش هايتان‌ مي رساند. دعا و خواهش‌ از خدا دو نتيجه‌ قطعي‌ دارد كه‌ يكي‌ از آنها در همين‌ دنيا زودتر به‌ انسان‌ مي رسد و ديگري‌ شايد در دنيا و يا حتما"در آخرت‌ نصيب‌ انسان‌ مي گردد. فايده‌ قطعي‌ و ابتدائي‌ آن‌ پيدايش‌ عقل‌ و معرفت‌ و رشد آگاهي‌ در وجود انسان‌ است‌ كه‌ ميزان‌ عقل‌ و دانش‌ دعا كننده‌ و تقاضا كننده‌ از خدا بالا مي رود و دليل‌ تاخير و يا تعجيل‌ اجابت‌ دعاي‌ خود را كشف‌ مي كند كه‌ اين‌ رشد و آگاهي،‌ بزرگ ترين‌ فايده‌ است‌ و اما نتيجه‌ ديگر آن‌ كه‌ در آخرت‌ حتما" ميرسد ولي‌ در دنيا احتمال‌ مي دهد برسد يا نرسد همان‌ چيزي‌ است‌ كه ‌انسان‌ از خدا خواسته ‌است‌ مانند وسعت‌ و بركت‌ در زندگي‌ و محبت ‌انسان ها و محبوبيت‌ نزد آنها و چيزهاي‌ ديگر.  لذا درآخر همين‌ آيه‌ خداوند مي فرمايد : شما حتما" از خدا خواهش‌ كنيد و او در برابر اين‌ خواهش‌  دعاي‌ شما را اجابت‌ مي كند و آن‌ چه كه‌ خواسته ‌ايد به‌ شما مي رسد و يا لااقل‌  به‌ شما عقل‌ و رشد مي دهد تا دليل‌ تأخير اجابت‌ دعا را بدانيد كه‌ به‌ نفع‌ شما بوده‌ است.‌ دليل‌ تأخير اجابت‌ دعا، عدم‌ آمادگي‌ انسان‌ براي‌ استفاده ‌از چيزي‌ است‌ كه‌ از خدا خواسته‌ و يا عدم‌ آمادگي‌ محيط زندگي‌ انسان‌ براي‌ استفاده‌ از چيزي‌ است‌ كه‌ مي خواهد. تأخير اجابت‌ دعا به‌ همين‌ منظور است‌ كه‌ خداوند ميخواهد استعداد انسان‌ و يا محيط‌ زندگي‌ او را براي‌ بهره ‌برداري‌ ازآن‌ چيزي‌ كه‌ خواسته ‌است‌ آماده‌ كند مانند طفلي‌ كه‌ از پدر و مادر خود چيزي‌ مي خواهد وليكن‌ استعداد بهره‌ برداري‌ از آن‌ را ندارد. پدر و مادر اول‌ طفل‌ خود را آماده‌ مي كنند و بعدا" آنچه‌ خواسته ‌است‌ به‌ او مي رسانند. بيشتر خواهش هاي‌ انسان‌ در زندگي‌ آخرت‌ اجابت‌ مي شود. زيرا آن‌  زندگي‌ جائي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مي تواند از بي‌ نهايت‌ نعمت هاي‌ خداوند بهره‌ برداري‌ كند وليكن‌ زندگي‌ دنيا جائي‌ نيست‌ كه ‌انسان‌ بتواند از نعمت هاي‌ الهي‌ بهره‌ برداري‌ نمايد. از اين‌ رو خداوند در زندگي‌ دنيا عقل‌ و دانش‌ انسان‌ را بالا مي برد و در زندگي‌ آخرت‌ آنچه‌ خواسته ‌است‌ به‌ او مي رساند كه‌ اگر عقل‌ و دانش‌ نباشد استفاده‌ از نعمت هاي‌ خدا محال‌  مي باشد. (تفسیر سوره بقره)