اختلاف در سال و ماه ‏هاي قمري و يا شمسي يك اختلاف غيرمنطقي است.

ماه در يك دقيقه معين خروج الشعاع مي ‌شود و در يك جاي كره زمين رؤيت مي‌ گردد. پس از رؤيت شب ها در شرق كره زمين، شب آخر است و هم چنين روزها در غرب كره زمين روز آخر است. در نتيجه شب در تمام كره زمين شب آخر و روز هم در تمام كره روز اول ماه است. زيرا هلال ماه يعني طلوع ماه در كره زمين در شهر معيني نیست. مثلاً وقتي ماه در اروپا رؤيت شود شبهاي آسيا شب آخرماه است و فردا روز اول ماه و شبهاي اروپا و آمريكا هم شب آخر است و فردا روز اول ماه. پس، فردا را در آسيا نبايد روز آخر ماه قرار دهند. زيرا ماه در كره زمين چهره نشان داده فردا در تمام نقاط كره زمين اول ماه است. هم چنين روزهاي ممالك غربي كه به آخر مي ‌رسد ماه چهره خود را به آنها نشان مي ‌دهد پس هلال ماه در هر جاي كره زمين رؤيت شود فرداي آن روز در تمام نقاط كره زمين، اول ماه است هم چنين تحويل زمين به برج حمل در تمام كره زمين، اول سال است. اختلاف در سال و ماه هاي قمري و يا شمسي يك اختلاف غيرمنطقي است. دليلي ندارد كه منجمين و يا ملت ها در ابتدا و انتهاي برج ها و يا ماه هاي قمري اختلاف داشته باشند زيرا اين ماه ها و برج ها يك پديده طبيعي است. به رأي مردم واگذار نشده است كه هريك از آنها سال و ماه مخصوصي انتخاب كنند. چطور ممكن است مردم در ماه هاي قمري اختلاف پيدا كنند با اين كه كره ماه يكجا در مرآء و منظر تمام مردم قرار مي ‌گيرد و چهره خود در ساعت معين به مردم نشان مي ‌دهد؟ و چطور مي ‌شود تحويل كره زمين در گردش ساليانه خود مايه اختلاف شود يا اين كه در يك ساعت معين تحويل يكي از بروج مي‌ شود؟ البته اگر يكنفر از آنها در قطب جنوب و ديگري در قطب شمال باشد مناظر آسمان در نظرشان مختلف است وليكن لازم است رصدخانه ‌ها را در يك رديف قرار دهند و هركدام از آنها نقطه معيني را در آسمان رصد كنند در اين صورت خواهند دانست كه در ساعت معين كره زمين وارد يكي از برج ها مي ‌شود كه اجبار دارند همان ساعت را اول برج بشناسند. همين طور نظر به اين كه تقريباً هشت دهم خشكي ‌هاي كره زمين در نيمكره شمالي زمين قرار گرفته در اين نيمكره در اول فروردين يك تحول طبيعي پيدا مي ‌شود كه بهار آنها شروع مي  ‌شود و طبيعت جشن مي‌ گيرد و لباس نو مي ‌پوشد. مناسب است در اين نيمكره، عيد نوروز و در تمام ممالك، اول سال طبيعي اعلام گردد. كار به عيدهاي مذهبي نداريم. مردم در مذاهب اختلاف دارند وليكن منطقي نيست كه در طبيعت و حوادث طبيعت با يكديگر اختلاف پيدا كنند. در نيمكره شمالي كه هشت دهم كره زمين است در يك ساعت معين، زمين در خط استوا قرار مي‌ گيرد و تحول طبيعي بهاري اعلام مي ‌شود. لازم است تمام مردم از اين تحول طبيعي استقبال كنند. آن دو دهم نيمكره جنوبي بعنوان تبعيت اقليت از اكثريت، اول سال كره زمين اعلام كنند. پس اختلاف انسانها در بروج سال شمسي و ماه هاي سال قمري اختلافي بر خلاف روش طبيعت و برخلاف گردش سيارات است. بهتر اين است كه برخلاف طبيعت كاري انجام نگيرد و انسان ها كه فرزندان طبيعت‌ هستند با مقتضيات طبيعت مخالفت نكنند. (مقاله اجتهادی رؤیت هلال ماه)