ماهیت جن و شیطان (1)

آيا ظهور لغاتي‌ مثل‌ جن‌ و شيطان‌ قابل‌ انطباق‌ به‌ انسان‌ هست‌ یا خیر؟‌

مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در اخبار و روايات‌ گاهي‌ لغت‌ جن‌ در اشياء و در چيزهائي‌ كه‌ سبب‌ بروز امراض‌ هستند به‌ كار مي‌رود در اينجا چنين‌ اخبار و احاديثي‌ اگر قابل‌ توجيه‌ و انطباق‌ با انسان‌ها نباشد مجبوريم‌ بگوئيم‌ كه‌ منطبق‌ با يك‌ موجودات‌ مخفي‌ مي‌شود كه‌ منشاء بروز امراض‌ و كسالت ها است‌ مثلاً حديث‌ درباره‌ رها كردن‌ خاكروبه‌ ها در گوشه‌ منزل‌ آمده‌ است‌ كه‌ خاكروبه‌ ها را جائي‌ جمع‌ نكنيد كه‌ مركز تجمع‌ طايف‌ جن‌ مي‌شود و جنيان‌ در آنجا جمع‌ مي‌شوند و موجبات‌ زحمات‌ شما را فراهم‌ مي‌كنند و همينطور رها كردن‌ ظروف‌ و چيزهاي‌ ديگر در وضع‌ كثيف‌ بودن‌. حديث‌ مشهور از پيغمبر اكرم‌ درباره‌ موهاي‌ زير بغل‌ كه‌ فرموده ‌اند:  لايطو لن‌ احدكم‌ شعر ابطيه‌ فان‌ الشيطان‌ يتخذه‌ مجنا. هيچيك‌ از شما نبايستي‌ موهاي‌ زير بغل‌ خود را رها كند تا طولاني‌ شود زيرا شيطان‌ همان‌ موهاي‌ طولاني‌ را سپر خود قرار مي‌دهد. امثال‌ اين‌ احاديث‌ به‌ دو وجه‌ قابل‌ توجيه‌ است‌ زيرا اولا كلمه‌ جن‌ از جنين‌ و جنه‌ و مجن‌ يعني‌ شيئي‌ مستور و مخفي‌، يعني‌ عوامل‌ موذي‌ مخفي‌ كه‌ قابل‌ رويت‌ نيستند و به‌ شما انسان‌ها ضرر مي ‌زنند و اين‌ عوامل‌ مخفي‌ قابل‌ انطباق‌ با حشرات‌ موذي‌ و ميكروب ها است‌ كه‌ اينها در جاي‌ خود عواملي‌ هستند موذي‌ و وحشت‌آور كه‌ غالباً هم‌ در جاهاي‌ كثيف‌ توليد مي‌شوند. به‌ همين‌ مناسبت‌ بسياري‌ از اخبار و احاديث‌ انسان‌ها را از رها كردن‌ اين‌ كثافتها در بدن‌ و ظروف‌ و لباس‌ و ساير موارد نهي‌ كرده‌ و از آن‌ جمله‌ موهاي‌ بدن‌ و زير بغل‌ كه‌ منشاء توليد امراض‌ مي‌شود. و منشاء ظهور شپش‌ و ميكروبها است‌. اما از نظر انطباق‌ آن‌ با انسان‌ها. در واقع‌ انسان‌هائي‌ كه‌ حالت‌ تاخت‌ و تجاوز به‌ اهل‌ ايمان‌ دارند و هميشه‌ در خط‌ عيب‌ جوئي‌ مؤمنين‌ هستند، يكي‌ از موارد تاخت‌ و تاز آنها به‌ اهل‌ ايمان‌ همين‌ است‌ كه‌ سعي‌ مي‌كنند در ظاهر زندگي‌ آنها و يا در بدن‌ و لباس‌ آنها عيب‌ و ايراداتي‌ پيدا كنند و آنها را به‌ دليل‌ همان‌ عيوب‌ و ايرادات‌ مورد تاخت‌ و تاز قرار داده‌ مردم‌ را از آنها برمانند. و يكي‌ از مسائل‌ مهمي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ است‌ همه‌ جا دشمنان‌ اهل‌ ايمان‌ بر اهل‌ ايمان‌ بتازند همين‌ بي‌نظمي‌ و نامرتب‌ بودن‌ زندگي‌ ظاهري‌ آنها است‌ مثلا مومني‌ كه‌ نظافت‌ و بهداشت‌ خود را رعايت‌ نمي‌كند و يا خانه‌ و زندگي‌ خود را نظافت‌ نمي‌كند و يا به‌ بدن‌ و لباس‌ خود نمي ‌رسد مورد ايراد دشمنان‌ دين‌ و دشمنان‌ مومنين‌ واقع‌ مي‌شود كه‌ آنها بدين‌ وسيله‌ مومنين‌ را مورد لعن‌ و طعن‌ قرار مي‌ دهند در اين‌ رابطه‌ پيغمبر اكرم‌ مي‌فرمايد: شيطان‌ همين‌ موهاي‌ زير بغل‌ شما را كه‌ بلند و كثيف‌ شده‌ است‌ سپر خود قرار مي ‌دهد. يعني‌ يكي‌ از راه ها و موارد تبليغ‌ شيطان‌ مي‌شود. پس‌ در اين‌ احاديث‌، جن‌ و شيطان‌ به‌ حشرات‌ و انسان‌ها هر دو قابل‌ انطباق‌ است‌. (تفسیر سوره انعام)