ماهیت جن و شیطان (5)

جنيان از انسيان بيشترند.

دليل ديگر بر اين كه جنيان انسان هاي وحشي ناشناخته هستند و يا انسان هايي كه بر پايه فقدان علم و شعور در استثمار شياطين قرار مي گيرند اين آيه شريفه در سوره انعام است كه ترجمه آن در اين جا ذكر مي شود كه خداوند روز قيامت اهل محشر را طرف خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد : يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يعني اي گروه جنيان شما از انسان ها بيشتر و زيادتريد يعني تعداد نفرات جنيان خيلي بيشتر از تعداد انسان ها هستند. در اين جا كه خداوند به جنيان مي گويد شما از انسان ها بيشتر هستيد. رؤساي جنيان كه از انسان ها هستند عرضه مي دارند پروردگارا ما جنيان را به استثمار كشيديم و آنها را در راه منافع خود استخدام كرديم از آنها بهره برديم و اين بهره برداري و استثمار باعث شد كه ما برآنها مسلط شويم و برآن ها حكومت كنيم و آن ها را به معصيت بكشانيم. يعني آن ها عذري مي آورند به پيشگاه الهي كه ما اين جنيان را استثمار كرديم و آنها در اطاعت ما قرار گرفتند تا روزي كه مرگ ما و آنها رسيد و امروز استثمارگران و استثمار شدگان هر دو در صحراي محشر حاضر شده ايم. خداوند به آن رؤساي استثمارگر مي گويد اين عذرخواهي ها عذر بدتر از گناه است چاره اي نداريد جز اين كه نتيجه اعمال خود را كه همين آتش جهنم است بچشيد و در جهنم خود معذب شويد تا زماني كه خدا بخواهد. در اين آيه شريفه كه آيه 128 از سوره انعام است رؤساي جن كه همان طاغوت ها و سلطه گران هستند عذرخواهي مي كنند كه ما اين جنيان را به استخدام خود درآورديم. از آن ها بهره كشي نموديم و آن ها نيز به اطاعت ما درآمدند و منافع كار و زندگي خود را در اختيار ما گذاشتند. اين حقيقت را مي دانيم كه سلاطين و پادشاهان جابر و ظالم تاريخ يعني همين دولت هاي استثمارگر هرگز جنيان به معناي مشهور را (كه نوعي غير از انسانند) نديده و نشناخته اند و هرگز بر آن ها حكومت نكرده اند. پس اين جنياني كه در اطاعت جباران قرار گرفتند و سلاطين ظالم و چپاول گر بر آنها حكومت پيدا كرده اند از آن ها بهره كشي نموده اند چه كساني هستند؟ آيا مي شود گفت معاويه ها بر جنيان حكومت كرده اند و يا يزيدي ها و ابن زيادها و شدادها و نمرودها ؟ آن ها همه جا حاكم بر انسان ها بوده اند و انسان ها را به استثمار كشيده اند و بر آن ها مسلط شده اند و در اين جا درست دقت كنيد انسان هايي كه به استثمار كشيده مي شوند و در زمان ما آمريكا و انگليس و امثالهم هستند كه آن ها را به خط اطاعت خود مي آورند منافع آن ها را به خود اختصاص مي دهند كدام انسان ها هستند؟ آيا انسان هاي عالم و عاقل و دانشمند در اطاعت دشمنان قرار مي گيرند و آن ها را بر جان و مال خود مسلط مي كنند يا انسان هاي بي عقل و بي شعور؟ آن سي هزار نفري كه به طمع خرماي ابن زياد به صحراي كربلا رفتند عقلاي قوم بودند يا دانشمندان فهميده ؟ و يا انسان هاي فاقد عقل و شعور. به قول معاويه در نامه اي كه براي مولا علي (ع) مي فرستد مي گويد: سيصد هزار نفر از اين دهاتي ها و بياباني ها به ميدان جنگ با تو آورده ام كه شترهاي نر و ماده را از يكديگر تشخيص نمي دهند چه برسد كه حق و باطل بشناسند پس براساس قضاوت اين آيه جنياني كه در اطاعت معاويه ها هستند و يا در هر زماني گول مي خورند اهل حق را خانه نشين مي كنند و رؤساي كفر و گناه را بر اوضاع مسلط مي كنند همين اكثريت انسان هاي جاهل و بي سواد و فاقد عقل و شعور هستند . انسان ها يعني انسان هايي كه به عقل و شعور رسيده اند و شناخته شده اند خواه در راه حق باشند خواه در راه باطل و جنيان يعني انسان هايي كه شناخته نشده اند در اجتماع نمود و نمايش ندارند با يك زنده باد جذب معاويه ها مي شوند و با يك صداي مرده باد از آن ها برمي گردند پس جنيان از انسيان بيشترند همان معناي اكثرهم لايعقلون و اكثرهم لايعلمون هستند و همين اكثريت جاهل و نادان در تاريخ طعمه و لقمه استثمارگران شده اند و آن ها را به قدرت و حكومت رسانيده اند پس به دلايلي كه گذشت به صراحت همين آيه شريفه جنيان اكثريت انسان هاي جاهل و نادان هستند كه ثبات و استقامت عقلي و فكري ندارند و جذب سر و صداهاي مرده باد و زنده باد شده اند. مولي امير المؤمنين (ع) آن جا كه مردم را به سه دسته تقسيم مي كند مي گويد: دسته اول علماء رباني دسته دوم شاگردان علماء و دسته سوم همج الرعاع، اتباع كل ناعق يعني انسان هايي هستند مثل حشرات و حيواناتند. باد از هرجا مي وزد آن ها را مي برد و مي آورد، اهل منطق نيستند، حق و باطل نمي شناسند. پس اين اكثريت همج همان جنيانند شك و شبهه اي در اين مسئله نيست. ائمه اطهار (ع) هم در تعريف هاي خود انسان هاي بياباني وحشي را جن شناخته اند و معامله با آن ها را مكروه دانسته اند. (تفسیر سوره الرحمن)