دليل اين که جنيان چه به معناي عوامل طبيعت باشد و چه به معناي انسانهايي که مظهرطبيعت هستند اطاعت خدا نمي کنند و تسليم انسان نمي شوند وليکن فرشتگان که عوامل روح وروحانيت هستند يکسره و يکنواخت در اطاعت خدايند وتسليم ايشان مي شوند چيست؟

دليل اين تسليم و عدم تسليم مسئله تأثيرو تأثراست.زيرا عالم و آدم از دو اصل بوجود آمده که يکي از اين دو اصل را برپايه خاصيتي که دارد مؤثر ميدانيم و اصل ديگر را هم برپايه اقتضايي که دارد متأثرمي شناسيم .مؤثر يعني اثرگذار و متأثر يعني اثرپذير. همه جا خاصيت اجسام ومواد عالم تأثر است و خاصيت انوار و ارواح و نيروها تأثير است. يکي از مواردي که در اثر پيدايش روح حيات درآنجا تأثير و تأثر پيدا مي شود سازمان خلقت انسان است. روح دروجود انسان دميده مي شود و با اين دميده شدن روح درجسم انسان حيات و حرکت پيدا مي شود و اين همه اقتضاهايي که در وجود انسان پيدا شده خاصيت خون و مزاج است. روح فرمان خدا را بدون چون و چرا اجرا مي کند وليکن اجسام عالم که در اثر تابش روح اقتضاء و خاصيت پيدا کرده اند بر مدار اقتضا و خاصيت خود، کار ميکنند نه برمدار فرمان و اطاعت خدا. براي تجسم اين مسئله که چگونه روح مؤثر است و ماده اثرپذير, روح به فرمان خدا جريان پيدا مي کند وماده بر اساس اقتضاي خود. انسانها و طبيعت مانند اسباب و ابزار برقي هستند وفرشتگان مانند نيروي برق هستند که در وجود انسانها و طبيعت جريان پيدا مي کند. فرشته ها بدون چون و چرا مانند نيروي برق وارد طبيعت مي شوند آن را زنده ميکنند يا خارج ميشوند طبيعت را به موت و سکون برمي گردانند وليکن طبيعت که از آن جمله انسانها و حيوانات هستند براساس اقتضاي ذاتي خود, کار مي کنند نه براساس فرمان خدا و اطاعت از کسي که نيروي روح را به کالبد طبيعت دميده است. پس تمامي نافرماني ها و عصيان ها و خرابي و مفسده ها از طبيعت پيدا مي شود در کارخانه ها ظاهر مي گردد وليکن نيروي روح وفرشته و نيروي برق که عالم را خاموش وروشن مي کنند مظهرمفسده و فسادي نيستند صددرصد تسليم خداوندمتعال مي باشند. از اين خاصيت ها و اقتضاها و فايده ها که در طبيعت و يا مخصوصا دروجودانسان پيدا مي شود تعبير به وسوسه و عوامل وسوسه گر مي کنند. مثلا اگر انسانها مانند روح و عقل خود در اطاعت خدا باشند کوچکترين فسادي در عالم پيدا نمي شود وليکن براساس اقتضاي نفس خود که ان را هواي نفس يا شيطان مي نامند کار مي کنند از اين حرکت برپايه اقتضاي نفس ومزاج اين همه گناه و معصيت ها پيدا مي شود. پس دراينجا مي بينيم روح ما و عقل ما و شعور ما که فرشتگان وجود ما هستند کاملا تسليم ما مي شوند و هيچ فسادي از ناحيه آنها پيدا نميشود وليکن نفس ما و مزاج ما و خون و گوشت ما تسليم انسانيت ما نمي شود بلکه انسانيت ما را تسليم خود مي کند. لذا همه جا طبيعت و مزاج انسان مظهر گناه و معصيت است وليکن روح طبيعت و جان طبيعت و عقل و رشنايي طبيعت و شعور طبيعت تسليم خدا و يا تسليم انسانيت انسان ميشود وکوچکترين فسادي بوجود نمي آورد. يا به تعبير ديگر مي توانيم کره زمين و مواد آن را از آب و خاک و دريا و صحرا به عنوان اصل متأثر بشناسيم يعني اصل اثرپذير. اصلي که در آن سرما و گرما و حرارت وتري و خشکي و خاصيت هاي ديگر پيدا ميشود و مي توانيم نور خورشيد وچهره خورشيد را درآسمان اصل موثر بشناسيم يعني اثرگذار. اصلي که به طبيعت حيات و حرکت ميدهد و اين همه رنگ و رونق بوجود مي آورد. شما به اين دو اصل دقت کنيد. چهره خورشيد و نورخورشيد مفت و مجاني و رايگان در خدمت شماست فوري کوچه هاي شما و خانه هاي شما و بيابان و صحراي شما را روشن مي کند و ذره اي از نورافشاني مضايقه ندارد, تسليم انسان است وبه انسان اجازه ميدهد هرچه ميخواهد ودوست دارد از چهره خورشيد استفاده کند وليکن وقتي به طبيعت برمي گرديم هرچه طبيعت است عصيان و نافرماني و ناتواني براي انسان است .درياها تسليم انسانها نميشوند، صحراها و درخت ها و جنگل ها همه چيزدر طبيعت، انسان را به طرف خود مي کشاند و انسان را اسير خود مي کنند. چيزي در طبيعت از حشرات و حيوانات و جمادات و نباتات وجود ندارد که مانند نور خورشيد خود را رايگان در اختيار انسان بگذارد و او را بهره مند کند. در اينجاست که ميگوييم طبيعت ماده عصيان و نافرماني است هواها انسانها را اذيت ميکنند به اختيار انسان در نمي آيند و کوهها و جنگلها همينطور قد کشيدند و گردن کلفتي مي کنند انسان را اسير خود مي کنند و از اين قبيل. پس طبيعت، خاموش است يعني همان شيطان است که خداوند ميفرمايد تسليم آدم شود وآدم را سجده کند تسليم نميشود و مخالفت مينمايد. روح و فرشتگان درعالم از جنس نورند. خورشيد مفت و مجاني ورايگان درخدمت انسان است انسان ميتواند تا بينهايت علم و فضيلت و خوبي ها را در خود متمرکز کند و همه چيزرا از خدا وفرشتگان بخواهد وليکن جن و ابليس مانند طبيعت هستند برپايه طبيعت خود کار مي کنند در اطاعت انسان نيستند مگر روزي که انسان به قدرت الهي مجهز شود و با استفاده ازآن قدرت بتواند طبيعت را مهار کند. دراين رابطه پيامبراکرم ميفرمايد: اسلم شيطاني بيدي . يعني شيطان من تسليم شده است. دين تسليم به معناي مسلماني نيست بلکه به معناي عجز و ناتواني شيطان دربرابر رسول خدا ميباشد . شيطان در اين جا دو معنادارد: معناي بزرگ و معناي کوچک. معناي بزرگ آن نفس اماره است يعني طبيعت رسول خدا شهوت و غضب رسول خدا در اختيار رسول خداست, شهوت و غضب را مهارمي کند و اجازه نمي دهد که اين دو صفت که رئيس ساير صفاتند پيغمبر را به راه خود بکشانند و ازطرف طبيعت و قدرت هاي بزرگ هم درخدمت رسول خدا هستند. روي همين اختيارات مي توانند کارهاي خود را به معجزه پيش ببرند و هرگزدر راه موفقيت خود عجز و ناتواني ندارند. در اينجا ميتوانيم بگوييم انسانها کافر و منافق سمبل طبيعت خاموشند و انسانهاي صالح و مومن سمبل روح و روحانيت و فرشتگانند . (کتاب غیب و شهود)