دلائل تا خير عذاب کفر و گناه از دنيا به آخرت

دليل تأخير عذا ب ها از دنيا به آخرت این است که خداوند انتظار دارد تمامي اعمال کفر و گناه و ظلم و ستم از ابتدا تا انتهاي تاريخ، به ثمر برسد و همه با هم يک جا نتيجه بدهد و آن نتيجه ها و ثمرات به کافر و ظالم برگردد زيرا گناه و معصيت ها مانند بذر و نهال است که در افکار مردم کاشته مي شود، پرورش پيدا مي کند تا روزي که آخرين نتيجه خود را بدهد. آن آخرين نتيجه را زقوم ناميده اند و کافر و ظالم را هم نهال زقوم شناخته اند. کفار و ظالم ها همه باهم شجره خبيثه هستند که جز اخلاق بد و اعمال بد و سرقت و جنايت و ظلم و ستم ثمره اي نمي دهد. ظلم و ستم در زندگي انسانها رشد پيدا مي کند تا خود را به آخرين رقم که آتش جهاني باشد برسانند. اولين ظلم با پرتاب سنگ شروع شد. قابيل برادرش هابيل را با سنگ به قتل رسانيد. خداوند اسم آن سنگ را که اولين قتل با آن انجام گرفت کبريت جهنم ناميد. همانطور در آينده وسيله ظلم و ظالم تغيير پيدا کرد و بيشتر و بيشتر شد. سنگ ها تبديل به چوب و چماق و گرزهاي سنگين و آهنين و در آينده تبديل به نيزه و شمشير و در آينده تبديل به گلوله و آتش و تفنگ و در آينده به خمپاره و موشک و در انتها تبديل به بمب هاي هسته اي که يکي از آن بمب ها صدها هزار نفر انسان بي گناه را مي سوزاند. در اين انتها که حکومت الهي با قيام امام زمان داير مي شود تمامي آن آتش ها و عذاب ها به صاحبان اصلي آن برمي گردد و تا ابد آنها را مي سوزاند. از روز پيدايش ظلم تا روزي که آتش هاي ظلم و ستم روشن مي شود مدت زيادي نزديک به ده هزار سال طول مي کشد، خداوند چنين مقدر کرد که عذاب جهنم به دست کفار براي کفار روشن شود و خود را به آن آتش ها مبتلا و معذب کنند و از کسي شکايت نداشته باشند. خداوند روز قيامت به آنها مي فرمايد: آتشي است که خود روشن کرده ايد و خودتان را به آن معذب ساخته ايد، از کسي به جز خودتان شکايت نداشته باشيد . (تفسیر سوره ذاریات)