دلائل حرمت غيبت و تشبيه آن به خوردن گوشت مردار انسان

برپايه رعايت دو حق بزرگ، يعني حق خدا و حق انسان، خداوند مي فرمايد: مبادا بعضي از شما بعضي ديگر را غيبت کنند و يا بدتر از غيبت به يکديگر تهمت بزنند. اصلاً جايز نيست در پي عيب جوئي و يا عيب گوئي ديگران باشيد. پس از آن، غيبت را تشبيه مي کند به خوردن گوشت برادر انسان که مي ميرد. کسي که مرگ برادر خود را غنيمت مي شمارد و بعد از مرگ برادر، گوشت تن او را مي خورد منفورترين اعمال را مرتکب شده است. از يک طرف مرگ برادر را غنيمت دانسته که در اين صفت از حيوانات، درنده تر است و از طرف ديگر خوردن گوشت برادر صرفنظر از اين که روح درندگي در انسان ايجاد مي کند به کلي او را منفور جامعه بشريت قرار مي دهد. آنچنان از موجوديت انساني خود سقوط مي کند که خدا فرموده است جايش در اسفل السافلين است . انسان‏ها‏‏‏‏ با سه نوع سرمايه زنده اند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و بدون هر يک از اين سه نوع سرمايه مرده به حساب  مي آيند و اين مرگ گاهي به وسيله خود آنها پيدا مي شود و گاهي به وسيله قاتل مانند همين مرگ ‏ها‏‏‏‏ي عادي. گاهي انسان با مرض ‏ها‏‏‏‏ئي که خود توليد کرده است مي ميرد و گاهي به وسيله يک قاتل. و آن سه نوع سرمايه عبارت است از حيات ديني و حيات اجتماعي و حيات بدن . حيات بدن به وسيله روح است در بدن سالم. حيات اجتماعي عزت و آبرو و شخصيتي است که انسانها در مسير زندگي و در خدمت به مردم کسب مي کنند به واسطه حسن عمل و صداقت و امانت و رعايت حقوق مردم و وفاي به عهد و پيماني که بسته اند‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخصيت اجتماعي پيدا مي کنند و در جامعه آبرومند شناخته مي شوند،  مورد اعتماد مردمند. کسي که نتواند با صداقت و امانت اعتماد مردم را جلب کند از نظر اجتماعي مرده به حساب مي آيند و اما حيات سوم که حيات ابدي انسان در دنيا و آخرت به حساب مي آيد حيات ديني انسان است. ايمان به خدا انسان را زنده مي کند و او را محبوب خدا و محبوب خلق خدا قرار مي دهد. خداوند در بعضي آيات به پيغمبر اکرم مي فرمايد: تو چرا براي مردگان قرآن مي خواني و چرا با مردگان حرف مي زني ! زنده‏ها‏‏‏‏ را پيدا کن براي آنها قرآن بخوان. منظور از مردگان کفار هستند که حيات ديني ندارند حرف حق نمي فهمند و نمي شنوند. هر کدام از اين سرمايه ‏ها،‏‏‏‏ قاتل مخصوصي دارد که بايستي در معرض قصاص واقع شود. قتل دين يا به وسيله خود انسان است که عبارت است از گناه و معصيت. هرکسي مرتکب گناهي مي شود و مخصوصاً گناه کبيره، دين خود را مي کشد . زخم کاري بر پيکر دين خود وارد مي سازد سقوط مي کند و به اسفل السافلين کشيده مي شود و اما قتل دين بوسيله ديگران چماق تکفير است که يک نفر از بندگان خدا را به بي ديني مي خواند مي گويد او کافر است، او فاسق است، او مرتد است و امثال اين‏ها‏‏‏‏ کلماتي که اعتبار ديني انسان را از بين مي برد و گاهي با اين چماق تکفير آن انسان بي گناه را مي کشد مانند شريح قاضي که امام حسين (ع) را تکفير کرد و گفت از دين خدا خارج شده است. اهل کوفه آن حضرت را کشتند و قتل حيات اجتماعي با غيبت و تهمت است. کسي که عيب مردم را اينجا و آنجا آشکار مي کند يا عيبي براي آنها مي تراشد که به آبروي آنها لطمه مي زند حيثيت اجتماعي او را مي کشد. اين غيبت گر هم يک قاتل به حساب مي آيد زيرا اگر انسان را بکشند آسانتر است که آبرو و عزت او را با غيبت و تهمت از بين ببرند به همين منظور خداوند متعال غيبت را از قتل بالاتر دانسته زيرا قاتل انسان را مي کشد اما گوشت تن او را نمي خورد وليکن غيبت گر انسان را مي کشد و گوشت تن او را مي خورد يعني آبرو عزت او را از بين مي برد . (تفسیر سوره حجرات)