دلائل طبيعي حيات و سلامتي طبيعی

منظور از دلائل طبيعي عوامل مرگ و مرض است كه خداوند متعال آن را در طبيعت بوجود آورده و خلق كرده مانند ميكرب هاي مرض و سمومات و آفاتي كه انسان با آنها روبروست و همچنين افراط و تفريط هاي طبيعي در انتخاب غذا و خوراك و استفاده از آب و هوا. انسان در زندگي خود با هزاران هزار عامل مرگ و مرض روبرو است كه با فكر و اراده خود آن عوامل مرگ و مرض را نمي شناسد تا بتواند از خود دفاع كند و سلامتي خود را حفظ نمايد. هر انساني در زندگي طبيعي و مزاجي خود با سه مجهول روبرو است كه از طريق همين مجهولات مرگ و مرض براي او بوجود مي آيد و تا زماني كه اين سه مجهول را برطرف نساخته به دلائل بقاء و سلامتي دست نمي يابد و نمي تواند مرگ و مرض را از خود دور كند. مجهولات سه گانه اي كه همه كس با آن روبرو هستند و دانشمندان نتوانسته اند آن مجهولات را برطرف كنند يكي عبارت است از عدم آگاهي انسان ها نه نوع آب و هوا و عذائي كه با مزاج آنها رابطه مستقيم دارد و صددرصد با مزاج و طبيعت آنها موافق است. اين همه آب و هوا و غذاهاي مختلف در روي كره زمين بوجود آمده آب ها و هواها هزاران هزار نوع مختلف مي باشند. در هر كيلومتري در كره زمين آب و هواي مخصوصي خلق شده و هر كدام از آنها خاصيت معيني دارد و به مزاج مخصوصي مربوط مي شود كه انسان نمي تواند انواع هواها و غذاها و آب ها و ارتباط مستقيم آنها را به مزاج خود كشف كند تا در انتخاب نوع آب و هوا و غذاها به اشتباه نيفتد . خواهي نخواهي براي سلامتي خود از غذاها و آب هاي مختلف استفاده مي كند وليكن همان آب و هوا و غذاها منشاء مرگ و مرض مي شود كه انسان نمي تواند از سلامتي خود دفاع كند. مجهول دوم و سوم افراط و تفريطي است كه انسان ها در انتخاب آب و غذا با آن روبرو هستند. عوامل سلامتي و حيات انسان آن قدر لطيف و دقيق است كه اگر انسان ها به ميزان يك هزارم يا بيشتر از آب و غذا زيادتر و يا كمتر مصرف كنند و به ميزان يك هزارم از حد اعتدال به طرف كمتر يا زيادتر منحرف شوند همان يك هزارم گرم در دو جهت كم بودن و زياد بودن منشاء مرض مي شود و سلامتي انسان را تهديد مي كند .هنوز در عالم چنين علمي بوجود نيامده كه بتواند حد اعتدال كامل را در استفاده از آب و غذا پيدا كنند تا آن را رعايت نمايند و از مرگ و مرض مصون و محفوظ بمانند. خداوند در آيه اي مي فرمايد: آن چه از بلا و مصيبت سر شما مي آيد به دست خود شما پيدا مي شود و خداوند بسياري از مرض هائي كه بدست خود مي سازيد بي اثر مي كند كمي هم از آن عوامل مرض را به حال خود مي گذارد كه عاقبت شما را به وادي مرگ مي كشاند.

در اين آيه شريفه و تفسير امام (ع) ثابت مي شود كه عوامل مرگ و مرض و پيري و كوري بدست خود انسان پيدا مي شود. اين انسان است كه خود را مريض مي كند و به وادي مرگ مي كشاند نه اين كه خداوند براي او مرض بيافريند نقش عملي خدا در برابر مرض ها و مصيبت هائي كه انسانها بوجود مي آورند اين است كه براي حفظ سلامتي بندگان خداوند آن عوامل را بي اثر كند و يا اين كه كاري به كار آن عوامل مرگ و مرض نداشته باشد و انسان را به حال خود واگذار كند تا اثر مرض هائي كه در خود بوجود آورده ببيند ، در زماني مرگ انسان مقدر مي شود كه خداوند انسان را در برابر عوامل مرگ و مرض رها مي كند و از حفظ مزاج و سلامتي او دست بر مي دارد. اگر انسان در انتخاب آب و غذا و در اختيار نوع غذائي كه متناسب با خون و مزاج او هست كمي اشتباه كند و يا اين كه در خوردن و آشاميدن كمي از اعتدال خارج شود آن اشتباه و خروج از حد اعتدال مايه عفونت مزاج و يا كسري ويتامين ها و مواد غذائي بدن مي شود به محض اين كه آب و غذا عفونت پيدا كند سمومات بسيار توليد مي شود و آن سمومات داخل خون مي شود و روي اعصاب اثر مي گذارد و اعصاب را در فعاليت كند مي كند وآن كندي فعاليت اعصاب ميداني براي جهش و كوشش ميكروب ها، مرض بوجود مي آوردكه اگر عوامل دفاعي خون يعني گلبول هاي قرمز و سفيد نباشد كه سمومات را دفع كند و از رشد ميكرب ها جلوگيري نمايد در همان شبانه روزي كه انسان در انتخاب غذا اشتباه كرده هزاران عامل مرض توليد مي شود كه انسان را از پا در مي آورد . در اين موقع كه به دليل عوامل طبيعت صد درصد موجبات مرگ و مرض پيدا شده تقدير الهي جلوي آن عوامل را مي گيرد و آن عوامل را در محيط نتيجه بي اثر مي كند زيرا در تقدير الهي لازم است كه هنوز اين انسان زنده بماند و زندگي كند تا به عمر طبيعي خود برسد و امتحان شود كه آيا راه كفر و يا ايمان را براي خود اختيار مي كند. پس از اين كه دوره آزمايش و امتحان بشرتمام مي شود و تكليف او از نظر انتخاب راه حق و يا باطل روشن مي شود خداوند او را در برابر مرض ها و عوامل مرگ رها مي كند . از اين رهائي، مرگ به وجود مي آيد. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)