ارتباط کوثر با چشمه آب حیات

عجايب آثار وجودي زهرا (س) و جملاتي كه پيغمبر اكرم (ص) در معرفي زهرا (س) گفته است و آياتي كه در معرفي زهرا (س) نازل شده هر كدام در جهان علم و دانش خيلي عجيب و عميق است. آيات و سوره هائي كه در قرآن بوجود حضرت زهرا (س) تأويل شده است عبارت است از سوره كوثرـ سوره قدر و آيه ليله مباركه، سوره دخان و آياتي از سوره الرحمن در ازدواج آن حضرت و سوره هل اتي درباره خانواده حضرت زهرا (س) و امّ الكتاب و سوره حمد. قبلا بايد بدانيم كه آيات و سوره هاي قرآن هر كدام داراي دو معناست كه به نام معناي ظاهر و معناي باطن و به نام تفسير و تأويل شناخته شده است. تفسير يعني معاني ظاهري و حوادث و احكامي كه باعث نزول قرآن شده و خداوند در ضمن آن آيه حوادث و احكام را بيان مي كند .تأويل يعني آياتي كه در ضمن آن آيات انسان هاي بد و خوب تاريخ گذشته و آينده را معرفي مي كند، تأويل قرآن يعني مصاديق و معاني انساني آن .تفسيرآيات يعني مفاهيم و معاني ظاهرآيات كه درآن عالم خلقت و موجودات عالم و احكام جامعه انساني دانسته مي شود. خداوند در سوره زمر مي فرمايد: كه آيات قرآن دو معنائي است كه اگر شما بتوانيد معاني دوم آيات را كشف كنيد به معاني اول و دوم آگاه شويد درآن صورت ايمان شما كامل مي شود .اولين سوره اي كه خداوند در آن سوره، حضرت زهرا (س) را معرفي كرد سوره كوثر است كه خداوند در اين سوره حضرت رسول (ص) را مطلع ساخت كه مي خواهد يك فرزند با بركتي به او مرحمت كند و براي معرفي بركات وجودي حضرت زهرا (س) كلمه كوثر بكار برد و فرمود كه من به تو كوثر بخشيدم.كوثر از كلمه كثرت به اضافه حرف واو دلالت مي كند بر كثرت خير و بركت كه مشاهده مي كنيم اين كلمه در لسان پيغمبر و ائمه اطهار(ع) به عنوان حوض كوثر شناخته شده، گفته اند يكي از القاب حضرت علي (ع) ساقي حوض كوثر است .پيغمبر اكرم (ص) در حديث مشهور ثقلين كه هنگام وفات ايراد فرمودند و مردم را متوجه اهلبيت خود ساختند در آن حديث كلمه حوض كوثر بكار بردند و فرمودند كه از ميان شما مي روم و دو يادگار براي خود باقي مي گذارم يكي از آنها كتاب خدا و ديگر عترت من، فرزندان معصوم من و فرمودند كه اين دو يادگار با يكديگر خواهند بود تا روزي كه كنار حوض كوثر بر من وارد شوند. مردم را متوجه كرد كه در آينده تاريخ در مسير زندگي و فعاليت بشر حوضي به نام حوض كوثر و جود دارد كه مردم به آن حوض خواهند رسيد و از آب آن خواهند آشاميد. همينطور در تاريخ چشمه اي به نام آب حيات و چشمه آب حيات معرفي شده كه  هركس خود را به آن چشمه برساند و از آب آن بياشامد مرگ و مرض از او برداشته مي شود و از جميع بلاها و مصيبت ها و آفت ها در امن و امان است بخصوص گفته اند كه آن چشمه ضد مرگ و مرض است و هركس از آن چشمه بياشامد مرگ و مرض از او برداشته مي شود. مي گوييم حضرت زهرا (س) سوره كوثر است. زهرا (س) حوض كوثر است و همين زهرا (س) چشمه آب حيات است. روزي كه سلطنت زهرا (س) و فرزندان زهرا (س) بوجود آيد و سلطنت الهي در روي زمين ظاهر شود روزگاري است كه مردم كنار حوض كوثر رسيده اند و چشمه آب حيات را پيدا كرده اند. واجب است اين حقيقت دانسته شود كه چشمه آب حيات و حوض كوثر از نوع آب ها و چشمه هاي كره زمين نيست زيرا اين آب ها و چشمه ها كه در كوه ها و يا بيابان ها از زمين مي جوشد و تشنگي را برطرف مي كند. يك چنان خاصيتي ندارد كه مرگ و مرض را از جامعه انسانيت بردارد و موجبات حيات و آسايش ابدي براي آنها فراهم سازد. يك چنين چشمه هايي آن قدر مهم نيست كه در لسان قرآن و لسان پيغمبر(ص) از آن بحث شود و پيغمبر خود را صاحب آن چشمه و علي (ع) را ساقي آن چشمه معرفي كند. چشمه هايي كه در روي كره زمين وجود دارد از كوه ها و بيابان ها مي جوشد و در اختيار تمام مردم زمين است. همه كس خود را مي تواند به آن چشمه برسانند و از آب آن بياشامند. بخصوص در روزگار ما كه عصر دانش و صنعت است چشمه و يا نهر و يا دريايي در كره زمين مجهول و ناشناخته نمانده است. تمام چشمه ها شناخته شده خاصيت آب آن چشمه ها در دنياي علم و حكمت كاملا معروف و مشهور شده است. يك چنين چشمه از نوع آب هاي كره زمين در عالم وجود ندارد كه مرگ و مرض را از انسان دور كند. پس بايستي آيات و اخباري كه در مسير زندگي بشر چشمه اي را به عنوان حوض كوثر و يا آب حيات معرفي مي كند از نوع اين چشمه ها نباشد و معناي ديگري داشته باشد كه بتواند مرگ و مرض را از انسان دور كند. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)