آیات قرآن در سه جا معنا دارد.               

آيات‌ قرآن‌ در سه‌ جا معني‌ مي‌ دهد: اول‌ ترجمة‌ قرآن‌ يعني‌ معني‌ الفاظ‌ و عبارات‌ قرآن‌، آن طوري كه‌ بسم ‌الله‌ را معني‌ مي ‌كنند و مي ‌گويند به نام‌ خداوند بخشندة‌ مهربان‌. اين‌ كلمات‌ به‌ فارسي‌ ترجمة‌ لفظي‌ بسم ‌الله‌ است. قسمت‌ دوم‌ تفسير قرآن‌ يعني‌ ارتباط‌ آيات‌ قرآن‌ با يكديگر و با روايات‌ و احاديث‌ كه‌ از ائمه‌ اطهار (ع‌) رسيده‌ و ارتباط‌ آنها با تاريخ‌ ظهور اسلام‌ و پيامبران‌ مي ‌باشد. مثلاً مي‌ گويند اين‌ آيه‌ در شأن‌ پيامبر يا سلمان‌ و ابوذر نازل‌ شده‌ و آية‌ ديگر جنگ هاي‌ پيامبر را توضيح‌ مي‌ دهد و يا اخلاق‌ و رفتار مردم‌ را گزارش‌ مي‌ دهد و يا احكام‌ نماز و روزه‌ را معيّن‌ مي ‌كند. قسمت‌ سوم‌ آيات‌ قرآن‌ را تأويل‌ قرآن‌ مي‌ گويند. قرآن‌ سرنوشت‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ و انسانهاي‌ كافر و منافق‌ را معين‌ مي‌ كند. آنجا كه‌ خدا جهنّم‌ را توصيف‌ مي‌ كند آدم هايي‌ كه‌ خود، جهنّم‌ هستند خودشان‌، درخت‌ زقّوم‌ هستند، خودشان‌ مار و عقرب‌ جهنّمند و خود و اعمالشان‌، جهنّم‌ دنيا و آخرت‌ هستند را معرّفي‌ مي ‌كند و يا انسانهايي‌ كه‌ خود، بهشتند خودشان‌، درخت‌ طوبي‌ هستند، خودشان‌ نهرهاي‌ جاري‌ بهشتند و خود و اعمالشان‌ زندگي‌ بهشت‌ است‌ را تعريف‌ مي ‌كند. اين‌ معاني‌ بزرگ‌ كه‌ مصداق‌ آيات‌ بهشت‌ و جهنّم‌ است‌ را تأويل‌ قرآن‌ مي‌ نامند. ترجمة‌ ظواهر قرآن‌ مربوط‌ به‌ انسانهاي‌ ساده‌ و عوام‌ است‌ كه‌ جز الفاظ‌ و معني‌ الفاظ‌ چيزي‌ نمي ‌فهمند و نمي ‌توانند آيات‌ قرآن‌ را با اعمال‌ و افكار خود منطبق‌ سازند تا بدي ‌ها و خوبي هاي‌ خود را بشناسند. قرآن‌ را مي ‌خوانند وليكن‌ نمي‌ توانند از روي‌ قرآن‌ راه‌ بهشت‌ را از جهنّم‌ بشناسند، اما تفسير قرآن‌ مخصوص‌ دانشمنداني‌ است‌ كه‌ تاريخ‌ نزول‌ قرآن‌ و تاريخ‌ اسلام‌ و پيامبران‌ را مي ‌دانند و مي ‌توانند از روي‌ آيات‌ قرآن‌ تشخيص‌ دهند كه‌ چه‌ كساني‌ برحقّند. تأويل‌ قرآن‌ كه‌ معاني‌ واقعي‌ قرآن‌ است‌ مخصوص‌ خدا و ائمه‌ اطهار و پيروان‌ آنها مي ‌باشد. اين‌ پيروان‌ واقعي‌ دين‌ خدا از روي‌ آيات‌ قرآن‌ مي ‌توانند اولياء خدا و دشمنان‌ خدا و آيندة‌ اولياء خدا را كه‌ بهشت‌ است‌ يا دشمنان‌ خدا را كه‌ جهنّم‌ است‌ بشناسند. اين ها پيامبران‌ و ائمه‌ اطهار را از روي‌ آيات‌ قرآن‌ آنچنان كه‌ شايسته‌ آنهاست‌ مي‌ شناسند و معرفت‌ به‌ حق‌، خدا و ائمه‌ اطهار پيدا مي‌ كنند. (کتاب تفسیر و تأویل)