اهمیت حوزه ولایت خدا

حوزۀ‌ ولايت‌ خدا بهترين‌ خانه‌ ای‌ است‌ كه‌ انسان‌ها را در دنيا و آخرت‌ از تمامي‌ بلاها و مصیبت ‌ها حفظ‌ می‌ کند، از آن‌ جمله‌ مرگ‌ و عذاب‌ و رنج‌ و مشقت‌ را در دنيا و آخرت‌ از انسان‌ دور می‌ کند. ‌حوزۀ ولايت‌ كه‌ در داخل‌ آن‌ زندگي‌ بهشتي‌ براي‌ انسان‌ ظاهر می ‌گردد، يك‌ حوزۀ علم‌ و دانش‌ و ايمان‌ و تقوا است كه‌ متخصصين‌ و راهنمايان‌ آن‌ ائمۀ‌ اطهار هستند. لذا آن‌ها درهاي‌ بهشت‌ و درهاي‌ ولايت‌ خدا می ‌باشند كه‌ هركس‌ بخواهد تخصص‌ ديني‌ و تقوایي‌ پيدا كند، بايستي‌ آن‌ها را مرجع‌ و استاد تقوا و خداشناسي‌ خود قرار دهد. فقط‌ از خط‌ راهنمایی‌ های‌ آن‌ها می‌ توان‌ وارد حوزۀ‌ ولايت‌ خدا شده‌ و ورود از خطوط‌ ديگر، مانند ورود به ‌خانه‌ ها، از بالاي‌ پشت‌ بام‌ و يا از بيراهه ‌است‌، که امکانپذیر نیست. در اين‌ رابطه‌ بود كه‌ رسول‌ خدا فرمودند: اَنَا مَدينةُ ‌العِلم‌ وَ عَلِيٌّ‌ بابُها فَمَن‌ اَرادَ المَدينَةَ‌ فَليَأتِها مِن‌ بابِها. اگر انسان‌ها علم‌ اولين‌ و آخرين‌ فرا گيرند و از طريق‌ تعليمات‌ ائمه‌ و تسليم‌ به‌ مقام‌ ولايت‌ آن‌ها وارد مكتب‌ اسلام‌ نشوند بهره ‌اي‌ از محبت‌ و ولايت‌ خدا نبرده ‌اند. چقدر زياد هستند انسانهایي‌ كه‌ حافظ‌ قرآن‌ بوده ‌اند و زنديق‌ از دار دنيا رفته ‌اند. انسان‌ها با درس‌ و حفظ‌ درس‌ها، الفاظ‌ قرآن‌ را در حافظۀ خود عكسبرداري‌ می ‌کنند، وليكن‌ از روح‌ قرآن‌ و حقيقت‌ معاني‌ آن‌ بي‌ خبرند. دانشمندند، وليكن‌ كافرند. ولايت‌ خدا و ائمۀ اطهار يك‌ روحيه‌ است‌ به نام‌ ايمان‌ و تقوي‌ كه‌ مانند روح‌ حيات‌ ضميمۀ وجود انسان‌ می‌شود و به‌ همراه ‌اين‌ روحيه،‌ عشق‌ و علاقه‌ به‌ خدا و محبت‌ خدا ضميمۀ گوشت‌ و خون‌ انسان می‌شود، چنانكه‌ رسول‌ خدا به‌ علي‌ (ع)‌ فرمودند: اَلايمانُ‌ مُخالَطاً لحَمَكَ‌ وَ دَمَكَ‌ كَما خالَطَ‌ لَحمي‌ وَ دَمي‌. پس‌ ايمان‌ و تقوي‌ كه‌ يك‌ روحيه‌ است‌ غير از حفظ‌ الفاظ‌ و عبارات‌ آن‌، فيض‌ الهي‌ است‌ كه‌ به‌ ارادۀ‌ خدا از خط‌ تسليم‌ و قبول‌ امامت‌ ائمۀ‌ اطهار به‌ قلب‌ انسان‌ افاضه‌ می ‌شود: اَلعلمُ‌ نورٌ يَقذِفُهُ‌ اللهُ‌ في‌ قَلبِ‌ مَن‌ يَشاء. پس‌ فرمان‌ رسول‌ خدا استثناء ندارد كه‌ فرمودند: عَليٌّ‌ بابُها. كساني كه‌ از اين‌ در وارد نشده ‌اند، بویي‌ از ايمان‌ و تقوي‌ نبرده‌ اند. (تفسیر سورۀ بقره)