تعریف حنّانیت خداوند متعال

با وجود اين كه يحيي پيش از حضرت عيسي متولد شده و مردم را به ظهور حضرت عيسي بشارت داده، خداوند در اين جا باز هم از خصايص ذاتي يحيي سخن مي گويد و مي فرمايد: او از جانب ما مظهر رحمت شد، دل آگاه و مهرباني پيدا كرد. نسبت به پدر و مادرش بسيار مهربان بود و تمام مردم را دوست مي داشت. يكي از خواص ذاتي ايمان و نبوت همين خاصيت مهرباني و محبت به تمام مردم است. انسان با ايمان مخصوصا انساني كه به مقام نبوت رسيده به تمام مردم علاقه و محبت دارد. هرچند كه از دوستان و خويشاوندان او نباشند. ممكن نيست دل يك پيغمبر نسبت به مردم عناد و دشمني داشته باشد هرچند كه نسبت به كفار باشد. پيغمبران با كفار دشمني ندارند آنها را دوست دارند و براساس همان دوستي، كفار را دعوت به ايمان و تقوي مي كنند. مانند دكتري هستند كه به مريض ها علاقه و محبت دارند و روي محبت به معالجه آنها مشغول مي شوند. يك چنين خاصيتي را كه علاقه قلبي نسبت به تمام بندگان خدا باشد با كلمه حنان معرفي مي كند. يكي از صفات خداوند متعال، حنان است كه در دعاهاي خود مي گوييم يا حنان يا منان. حنان به معناي كشش قلبي و عاطفي مادر است نسبت به فرزندان، يك چنان كششي كه فقط مادر در وجود خود احساس مي كند كه فرزند را پاره جگر خود مي شناسد. اين كشش قلبي به معناي حنانيت است كه خداوند خود را به اين صفت ستايش فرموده يعني رابطه خدا با انسان ها از نظر مهر و محبت خيلي بالاتر از رابطه پدر و مادر نسبت به فرزندان است لذا به همين صفت خداوند يحيي را مي ستايد كه او نسبت به بندگان خدا محبت قلبي داشته است. (شخصیت حضرت زهرا و مریم)