چرا علماء مذهب شيعه قيام و سلطنت آن حضرت را شايسته نديده ‌اند كه بتواند بحساب بشريت برسد و قيامت بوجود آورد؟

علماء مذهب شیعه در ارتباط قيام آن حضرت به رجعت و قيامت بحث اجتهادي و كتاب علمي بوجود نياورده ‌اند بلكه مرحوم علامة  مجلسي ره و صاحب الزام الناصب و ديگران فقط اخبار راجع به قيامت و رجعت و قيام آن حضرت را جمع‌آوري نموده و گاهي روي اخبار مختلف قضاوت هاي مختلفي كرده ‌اند، اگر بحث اجتهادي در اينجا بوجود مي ‌آوردند، اخبار و آيات را به يكديگر مربوط مي نمودند حقيقت مطلب معلوم بود و تفكيكي در اعتقاد به رجعت و قيامت بوجود نمي ‌آمد. بيشتر علما قيام آن حضرت و سلطنت او را مانند قيام پادشاهان دنيا و زمامداران آنها دانسته ‌اند و روي اين فكر قيام و سلطنت آن حضرت را شايسته نديده‌ اند كه بتواند بحساب بشريت برسد و قيامت بوجود آورد، نمي ‌دانم در شعاع سلطنت ائمه اطهار (ع) با چنان تجهيزات عجيب و غريب كه مي توانند جلو مرگ و مرض را (مطابق نصّ حديث رجعت حسيني در كتاب بلاغه الحسين) بگيرند، مردگان را زنده كنند، آن همه بركات را به اذن خدا از زمين و آسمان بوجود آورند، اهل زمين را به اهل آسمان و اهل آسمان را به اهل زمين مربوط كنند، زمامداران تاريخ و پيغمبران را به اذن خدا زنده و محاكمه كنند، اوضاع خلقت را تغيير داده نهرهاي شير و عسل جاري سازند، ديگر چه نقص و كسري باقي مي‌ ماند كه به زمان بعد موكول شود. خودتان فكر كنيد، الان به كرات آسماني سفر مي‌ كنند و با راديو و تلويزيون و وسائل سريع ديگر تمام شهرهاي دنيا را بهم مربوط كرده ‌اند، شرقي، غربي را مي ‌بيند و با او حرف مي زند. در صنايع طبّي و صنايع ديگر خود را به مرز اعجاز رسانيده ‌اند، وقتي كه آن حضرت ظاهر شود و كرة زمین را فتح كند مردم را به چه وسائيلي مجهز مي‌ كند؟ طبّ و بهداشت او چگونه است؟ مردم را چطور اداره مي كند؟ اگر به همين وسائل ماشيني مردم را اداره كند كه مانند دولت هاي پيش از خودش مي ‌باشد و باز هم خوشا به حال مهندسين آمريكا و شوروي كه در دولت آن حضرت استخدام شوند و كارهاي ماشيني را انجام مي‌ دهند، و اگر هم مردم را به قهقرا برگرداند به اسب و شتر مربوط كند كه آن هم محال است، آن چطور فرجي است كه مردم را از ماشين و طياره سواري بشر سواري برگرداند، بلكه با ظهور آن حضرت عمر اين زندگي ماشيني و استفاده از نيروي برق و آتش  تمام مي ‌شود و جایز هم نيست كه مردم را به قهقرا برگرداند، پس بر مبناي قاعدة «يدالله فوق ايديهم» بايستي زندگي بهتر و عالي ‌تر بسازد، و بالاتر از اين زندگي ماشيني و قدرت هاي اتمي. يعني زندگي اعجازي و استفاده از اسماء اعظم الهي و ارادة آني و كن فيكوني خداوند متعال و معناي استفاده از اين قدرتها يعني سازندگي بهشت. زيرا مشاهده مي كنيم كه آيات و اخبار در زمان سلطنت آن حضرت يك تحول همه جانبه طبيعي جهاني و انساني قائل است. (رساله اجتهادی قیامت)