حقوق زنان را در زندگي با شوهر و تعریف کفویت

حقوق زنان را در زندگي با شوهر در سه مرحله ميتوانيم خلا صه کنيم: اول حق مهر و نفقات دوم حق اشتراک زن با شوهر در مال و ثروتي که توليد مي کنند سوم حق کفويت و همسري و برابري آنها با يکديگر. حق اول به محض ازدواج و به محض قرار گرفتن زن در خانه شوهر و در اختيار او ثابت ميشود، بر مرد واجب ميشود در صورت مطالبه زن، مهريه ا ورا در اختيارش بگذارد و نفقات او را مطابق شأن و آبرويش بپردازد. حق دوم براي زنان در صورتي ثابت ميگردد که با شوهر خود در زندگي ، خانه داري و بچه داري همکاري کنند، مديره و مدبره زندگي باشند، خيال شوهر را از نظر داخله زندگي و خانه داري و حفظ مال راحت کند، بطوري که در پيشبرد زندگي از نظر اقتصادي و مالي عامل مؤثر باشد. زنان در اين مرحله بدليل همکاري با شوهر در حفظ مال او و بدليل همکاري با شوهر در ازدياد مال و ثروت و اقتصاد شرکت مالي پيدا مي کنند. چنين زني با شوهر خود مانند دو شريک و عامل همکار هستند که مال و ثروت توليد کردند و زندگي را به ثروت رسانيده اند. اگر بين زن و شوهر که با يکديگر همکاري داشته اند در اين مرحله از زندگي متارکه اي واقع شود، خداوند به شوهران دستور مي دهد که طلاق زن در اين مرحله بايستي با رعايت حق احسان و جلب رضايت باشد. جلب رضايت و حق احسان غير از رعايت حق عدالت است. حق احسان به معناي اين است که کسي به انسانيت شما احترام گذاشته و بدون الزام شرعي به خاطر پيشبرد زندگي شما به شما کمک کرده تا اين که سطح زندگي شما را بالا برده است شما نيز بايستي نسبت به او احسان داشته باشيد يعني هر آن چه را که او با احسان خود به شما رسانيده است شما مثل آن و يا بهتر از آن را به او برگردانيد. خداوند در طلاق چنين زناني به شوهر دستور مي دهد که با رعايت حق احسان و جلب رضايت زن مي توانيد او را طلاق بدهيد. کفويت به معناي اين است که در علم و دين و اخلاق و خانه داري و بچه داري و حفظ آبروي  شوهر مساوي با شوهر قرار بگيرد. زني که به تمام معنا با شوهر همکاري کرده است و منافع وجودي خود را در اختيار شوهر قرار داده، مال شوهر را براي شوهر حفظ کرده و در اقتصاد زندگي کمک او بوده و براي شوهر فرزنداني آورده و تربيت نموده آبروي شوهر را در غياب او در مجالس و محافل حفظ کرده و با رعايت مسائل ناموسي و عفت و تقوا آبرو و عزت خانواده را پرورش داده با شوهر خود روابط حسنه داشته و براي حفظ جان شوهر فداکاري نموده، با رعايت چنين مسائلي بين زن و شوهر کفويت و همسري بوجود مي آيد. حق زن در اين جا وجود شوهر است به دليل اين که براي حفظ حيات و وجود شوهر فداکاري مالي و جاني داشته است کسي که براي حفظ جان کسي فداکاري مي کند مالک جاني مي شود که براي حفظ آن فداکاري نموده اند همچنان که اگر براي حفظ مالي فداکاري کند مالک آن مي شود. مالکيت در اين جا به معناي حق بهره برداري از شئ و يا شخصي است که آن را حفاظت کرده است. زن و شوهر که در اين مرحله براي حفظ جان و مال يکديگر فداکاري مي کنند و شجره زندگي را پرورش مي دهند به جان و مال يکديگر از ديگران اولي هستند. در اين مرحله از کفويت حق انتخاب زن ديگر از مرد ساقط مي شود مگر اين که زن او رضايت بدهد و اصرار در اين کار داشته باشد و با همه اين ها حق اولويت زن اول محفوظ است.  دليل حق کفويت زن در اين مرحله همان آيه هل جزاء الاحسان الا الاحسان است. ممکن است در اين جا سؤالي بوجود آيد که اگر در اين مرحله شوهر و زندگي شوهر اختصاص به همسر او پيدا کرده و اگر با زن ديگر ازدواج کند حق همسري زن اول را هدر داده است با يک چنين فرضيه چگونه در اسلام به مردان تا چهار زن دائم اجازه داده اند در جواب يک چنين سؤالاتي مي گوئيم زني که شريک زندگي زن اول مي شود و حق همسري با شوهر او پيدا مي کند زن دائم است که بين او و شوهر عقد دائم بوجود آمده. دين اسلام از نظر اين که مي داند تکميل شدن زندگي مردان نتيجه وجود چهار خصلت در زنان است و اگر زنان يکي از اين چهار خصلت را نداشته باشند کسري در زندگي بوجود مي آورند براي جبران نقص زندگي که بوسيله زن پيدا شده است اجازه مي دهد که با زن ديگر ازدواج کنند. چهار خصلت اساسي زن که به عبارت ديگر ارکان اربعه زندگي شناخته شده است. يکي ارتباط زن و شوهري با يکديگر دوم ولود بودن سوم از نظر اقتصادي حافظ مال شوهر و کمک زندگي بودن چهارم از نظر عفت و پاکي و حسن عمل و اخلاق حافظ آبروي شوهر باشد. با فقدان هر يک از اين چهار صفت زندگي مردان متزلزل مي شود که براي جلوگيري از تزلزل حق دارد با زني که واجد آن صفت است ازدواج کند. (آزادی ثمره آگاهی است)