یگانه راه نجات از عذاب و بلا و مرگ و میرها چیست؟

انسان هاي مؤمن، عالِم هستند كه كار دين و زندگي خود را به خدا واگذار كرده اند. سرمايه آنها ايمان و توكل به خداوند متعال است. خدا و اولياء خدا را پيشواي علم و عمل خود قرارداده اند و در شعاع رهبري آنها فعاليت مي كنند. وحشت دارند از اين كه دين و قانوني برخلاف دين و قانون خدا بوجود آورند و به هوي و هوس خود در زندگي فعاليت كنند. كار خود را به خدا واگذاشته اند و رهبري را به او سپرده اند. اينها انسان هائي هستند كه در وظيفه شناسي مانند ساير مخلوقات خود را در اختيار خدا قرار داده اند و از خدا خواهش كرده اند كه با اراده و لطف خود آنها را به مقصد برساند و به خود واگذار نكند اين طايفه حتما به زندگي بهشتي و به تمدن عالي انساني خواهند رسيد لذا كار خود را به خدا واگذار كرده اند. خدا به علم و قدرت خود آنها را مي برد و زندگي آنها را ادامه مي دهد تا زماني كه آنها را به مقصد برساند ، اگر انسانها همه با هم از خط خودرأيي و خودمختاري برگردند كار خود را به خدا واگذار كنند همان دين و حكومتي را در عالم بوجود آورند كه خدا آن را بوجود آورده و همان سلطاني را به سلطنت قبول كنند كه خداوند به او قدرت و سلطنت بخشيده است. همه با هم در شعاع تقدير خدا انجام وظيفه كنند و دين و عدالت اجتماعي الهي را زنده نمايند در يك چنين حالتي دلائل مرگ تقديري از انسان ها برداشته مي شود و به كلي مرگ و مرض از جامعه انساني دور مي شود .افراط و تفريط هاي طبيعي و انساني به حد اعتدال برمي گردد و درهاي خير و بركت از زمين و آسمان به روي مردم باز مي شود. ظلم و ستم و ضلالت و گمراهي از جامعه انساني برطرف مي شود. براي يك چنين مردمي خداوند همان شرايط زندگي آخرتي و بهشتي را مقرر مي كند زيرا برهاني ندارد كه خداوند در يك چنين اجتماع سالم و مؤمن و مسلمان، مرگ و مرض مقدر كند و به زندگي آنها خاتمه دهد. خداوند در بسياري از آيات قرآن مي فرمايد : ما به اين دليل براي مردم مرگ و مرض و مصيبت و فقر و ناداري مقدر مي كنيم كه آنها تسليم حكومت ما نمي شوند. خودرأي و خودمختار در زمين زندگي مي كنند و در اين خودرأيي كه به ضلالت و جهالت مي افتند ما عوامل زجر و مصيبت براي آنها فراهم مي كنيم و رنج و عذاب در زندگي آنها بوجود مي آوريم تا از راه ضلالت و جهالت برگردند و به حكومت خدا پناهنده شوند. اگر مردم زمين ايمان به خدا بياورند و به حكومت خدا پناهنده شوند و از خود رأيي در زندگي بپرهيزند ما نيز درهاي بركت را از زمين و آسمان بر روي آنها باز مي كنيم و عذاب و مشقت را از جامعه آنها دور  مي سازيم .و لو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض. پس با اين دلائل يگانه راه نجات از عذاب ها و بلاها همين است كه انسان ها همه با هم در كره زمين به خدا پناهنده شوند. همان حكومت و سلطنتي را روي كار آورند كه خداوند مقرر فرموده است. در يك چنين شناسائي عمومي كه مردم همه باهم حق را بشناسند و اولياء خدا را به كرسي سلطنت بنشانند. مي شود گفت كه به آن چشمه آب حيات رسيده اند و با استفاده از آن چشمه مرگ و مرض و آلام و اسقام را از زندگي خود دور ساخته اند. چشمه آب حيات همان سلاطين آسماني و اولياء خدا هستند كه خداوند علم و دانش آنها را به حد كمال رسانيده و آنها در حكومت عادلانه و عالمانه خود مي توانند براي انسانها زندگي بهشتي و آخرتي بسازند و مرگ و مرض را از جامعه بشريت دور كنند. يكي از آن چشمه هاي آب حيات كه در قرآن به نام كوثر شناخته شده حضرت زهرا (س) ملكه بهشت است. ايشان در علم و حكمت و دانش و آشنائي به حقايق قرآن و حكمت الهي آن چنان بالا هستند كه همه چيز و همه كس را آنچنان مي داند و مي شناسد كه خداوند شناخته و دانسته است .(شخصیت حضرت زهرا و مریم س)