شرایط ظهور امام زمان عج  

دين‌ اسلام‌ و امامت‌ امام ها، جهاني‌ و بشري‌ است. تمامي‌ اهل‌ عالم‌ از گذشتگان‌ و آيندگان‌ بايستي‌ مكتب‌ اسلام‌ را بپذيرند و درس هاي‌ اين‌ مكتب‌ را بخوانند تا از مصيبت هاي‌ دنيا و آخرت‌ نجات‌ پيدا كنند. در اين جا مي ‌گوييم‌ يكي‌ از شرايط‌ ظهور امام‌ زمان‌ جهاني‌ شدن‌ فكر تمامي‌ انسانهاي‌ روي‌ زمين‌ است. يعني‌ حضرت‌ در زماني‌ ظاهر مي ‌شود كه‌ هر انساني‌ از زن‌ و مرد آشنايي‌ كامل‌ به‌ تمامي‌ كرة‌ زمين‌ و اهل‌ زمين‌ و دولت ها و حكومت هاي‌ زمين‌ و نيز جمعيت‌ زمين‌ داشته‌ باشد و در اطاعت‌ يك‌ حاكم‌ و يك‌ حكومت‌ باشد. تمامي‌ اهل‌ عالم‌ عقيده‌ پيدا مي‌ كنند كه‌ بايستي‌ يك‌ حكومت‌ جهاني‌ و بشري‌ بوجود آيد، يك‌ دولت‌ رئيس‌ و يك‌ حاكم‌ بر تمامي‌ كرة‌ زمين‌ حكومت‌ كند. همه‌ كس‌ مخالف‌ دولت ها و حكومت هاي‌ مختلف‌ و متعدد مي‌شوند. مي‌گويند كرة‌ زمين‌ يك‌ عالَم‌ است‌ و تمامي‌ افراد بشر يك‌ نوعند، بايستي‌ يك‌ سلطان‌ و يك‌ حكومت‌ بيشتر نداشته‌ باشند. اين‌ جهاني‌ شدن‌ فكر انسانها و آماده‌ شدن‌ انسانها براي‌ پيدايش‌ يك‌ حكومت‌ يكي‌ از علائم‌ ظهور است‌ زيرا آن‌ حضرت‌ فاتح‌ تمام‌ كرة‌ زمين‌ است‌ و تمام‌ اهل‌ عالَم‌ از حكومت‌ او استقبال‌ مي ‌كنند. الان‌ در زمان‌ ما يكچنين‌ فكري‌ در جامعة‌ بشريت‌ پيدا شده‌ كه‌ لازم‌ مي ‌دانند تمامي‌ دولت ها و حكومت ها متّحد شوند و يك‌ حكومت‌ الهي‌ اسلامي‌ تشكيل‌ دهند. علامت‌ دوم‌ ظهور امام‌ زمان،‌ رسيدن‌ علم‌ و عمل‌ افراد بشر و صنعت‌ آنها به‌ انتها و رسيدن‌ افكار مردم‌ و صنايع‌ انسانها به‌ مرز اعجاز. پيشرفت‌ علوم‌ و صنايع‌ قبل‌ از ظهور امام‌ زمان‌ يكي‌ از عوامل‌ بزرگ‌ پيدايش‌ حكومت‌ بوده است.‌ آنچه باعث‌ غيبت‌ امام‌ زمان‌ شده‌ است‌ جهل‌ انسانها بوده‌ است‌. انسانها به‌ جهل‌ و ناداني‌ خود دين‌ خدا را كنار مي‌گذارند، حجّت هاي‌ خدا را كه‌ معرفت‌ به‌ آنها ندارند كنار مي ‌گذارند و به‌ رأي‌ خود متكي‌ مي ‌شوند يا تسليم‌ حكومت هايي‌ مي ‌شوند كه‌ قدرت‌ ندارند آنها را اداره‌ كنند و به‌ فقر و ذلّت‌ مبتلا مي ‌شوند. يكي‌ از اشتباهات‌ بزرگ‌ عالم‌ بشريت‌ همين‌ اشتباه‌ است‌ كه‌ بين‌ انسانهاي‌ عادي‌ و معمولي‌ با حجتّ هاي‌ خدا و امام هاي‌ معصوم‌ فرقي‌ نمي ‌گذارند و خيال‌ مي‌كنند هر كس‌ در مسند حكومت‌ مي نشيند و بر مردم‌ حاكميت‌ پيدا كند مي‌تواند مردم‌ را اداره‌ كند و موجبات‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ مردم‌ را فراهم‌ كند. اولياء خدا را با مردم‌ عادي‌ و معمولي‌ مساوي‌ و برابر مي ‌دانند از اين‌ رو لازم‌ است‌ تجربه‌ اي‌ به‌ وجود آيد و انسانها به‌ رأي‌ و فكر خود شروع‌ به‌ فعاليت‌ كنند و در انتها از مسير برخورد با حوادث‌ و پيدايش‌ جنگ ها و فعاليت‌ براي‌ مجهز نمودن‌ زندگي‌ دنيايي‌ به‌ عجز و ناتواني‌ خود اعتراف‌ كنند و بدانند با اين كه‌ اين همه‌ صنايع‌ به‌ وجود آورده ‌اند و اين همه‌ در علم‌ و دانش‌ پيشرفت‌ كرده‌ اند، بر صحرا دريا شهرها و فضاها مسلّط‌ شده ‌اند خداوند عوامل‌ طبيعت‌ مثل‌ نيروي‌ برق‌ گاز نفت‌ و بنزين‌ در اختيارشان‌ گذاشته‌ است‌ ولي‌ باز هم‌ نتوانسته ‌اند زندگي‌ خود را اداره‌ كنند و مانع‌ پيدايش‌ ظلم‌ و ستم‌ شوند و نتوانسته ‌اند عدالت‌ جهاني‌ به‌ وجود آورند. از مسير همين‌ پيشرفت‌ در صنايع‌ و اختراعات‌ و اين‌ تجهيزات‌ عجيب‌ و غريبي‌ كه‌ براي‌ خود به‌ وجود مي‌ آورند افكارشان‌ براي‌ ظهور يك‌ حكومت‌ الهي‌ و اعجازي‌ آماده‌ مي ‌شود، عاقبت‌ اهل‌ عالم‌ مي ‌فهمند كه‌ به‌ علم‌ و دانش‌ خود يا صنايع‌ و اختراعاتشان‌ نمي ‌توانند به‌ يك‌ زندگي‌ ايده‌ آل‌ مطلوب‌ برسند. تمامي‌ دانشمندان‌ عالم‌ طالب‌ صلح‌ جهاني‌ هستند وليكن‌ همه‌ جا، به‌ جاي‌ جهاني،‌ جنگ‌ جهاني‌ به‌ وجود مي‌ آورند، يا اين كه‌ همة‌ آنها طالب‌ استقلال‌ و آزادي‌ مردم‌ دنيا هستند اما به‌ جاي‌ آزادي‌ دادن‌ به‌ انسانها، سلب‌ آزادي‌ مي ‌كنند و به‌ جاي‌ عدالت‌ جهاني،‌ ظلم‌ جهاني‌ به‌ وجود مي ‌آورند و عاقبت‌ هم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقاصد شوم‌ خود، متوسّل‌ به‌ جنگ هاي‌ هسته ‌اي‌ مي ‌شوند و اين‌ جنگ‌ هسته ‌اي‌ آخرين‌ مهلتي‌ است‌ كه‌ خداوند كفّار و مردم‌ دنيا مي ‌دهد. جنگ‌ هسته ‌اي‌ آنقدر خطرناك‌ است‌ كه‌ خداوند در آية‌ 58 سورة‌ بني‌ اسرائيل‌ مي ‌فرمايد: هيچ‌ شهر و روستايي‌ پيش‌ از ظهور امام‌ زمان‌ باقي‌ نمي‌ ماند جز اين كه‌ يا كشته‌ مي ‌شوند يا به‌ مرگ‌ و مرض‌ از بين‌ مي ‌روند يا در شدّت‌ عذاب‌ قرار مي ‌گيرند. همين‌ طور در آيات‌ سورة‌ دخان‌ مي‌ فرمايد: از مسير صنايع‌ كفّار، دود و آتش‌ فراواني‌ فضاي‌ دنيا را مي ‌گيرد و مردم‌ دنيا را محاصره‌ مي ‌كند و مردم‌ را در شدّت‌ عذاب‌ و استيصال‌ قرار مي‌ دهد. پس‌ همين‌ صنايع‌ جهاني‌ و جنگ هاي‌ خطرناك‌ جهاني‌ و هرج‌ و مرج‌ جهاني‌ و قيام‌ همة‌ ملّت ها عليه‌ دولت ها، زمينه ‌اي‌ فراهم‌ مي كند كه‌ دنيا به‌ عجز و ناتواني‌ خود اعتراف‌ مي كند و وضعي‌ بوجود مي‌ آيد كه‌ انسانها حكومت هاي‌ سلطنتي‌ يا جمهوري‌ و بالاخره‌ حكومت‌ انسان‌ بر انسان‌ را نمي‌ پذيرند و علم‌ پيدا مي‌ كنند كه‌ به‌ وسيلة‌ انسانها براي‌ انسانها كاري‌ ساخته‌ نمي ‌شود.  در نتيجه‌ پيدايش‌ همين‌ صنايع‌ و جنگ ها يكي‌ از عوامل‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ موجبات‌ ظهور امام‌ زمان‌ و حكومت‌ جهاني‌ آن‌ حضرت‌ را فراهم‌ مي ‌كند. (کتاب تفسیر و تأویل)