اثبات این که دعاها از يك‌ طرف‌ برنامه ‌‏هاي‌ تعليم‌ و تربيت‌ است‌ و از طرف‌ ديگر آدرس‌ ثروت‏هاي‌ بزرگ‌ خدا در دنيا و آخرت‌.

خواهش هائي‌ كه‌ در اين‌ دعاها براي‌ انسان‌ مطرح‌ كرده‌ اند و نعمت هائي‌ را كه‌ در اين‌ دعاها به‌ انسان‌ معرفي‌ كرده ‌اند، هيچ يك‌ از اين‌ خواهش ها و نعمت ها در زندگي‌ دنيا قابل‌ ظهور نيست‌. به همين‌ مناسبت‌ خداوند در دنيا به‌ ما انسان ها ياد مي دهد كه‌ يك‌ چنين‌ ارقام‌ بزرگي‌ را از خدا خواهش‌ كنيم‌ و صبر و انتظار را وظيفه‌ خود بدانيم‌ تا روزي‌ كه‌ براي‌ ما زمينه‌ اي‌ فراهم ‌شود و خداوند بتواند آن چه‌ را كه‌ ما خواسته‌ ايم‌ در اختيار ما قرار دهد. زندگي‌ دنياي‌ انسان ها از تولد تا مرگ‌ آن قدر كوچك‌ وضعيف‌ است‌ كه‌ ارقام‌ بزرگي‌ از نعمت هاي‌ خدا را نمي تواند تحمل‌ كند. زندگي‌ دنيا مانند بيابان‌ و يا روستاي‌ بسيار كوچكي‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ در نظر دارد به هر يك‌ از اين‌ بياباني ها و روستائي ها ثروت‌ بزرگي‌ بدهد. مثلا به‌ هر يك‌ ميلياردها تومان‌ ثروت‌، وليكن‌ آيا در بيابان ‌و روستا، بياباني ‌ها و روستائي ها مي توانند از آن‌ ثروت‌ بزرگ‌ استفاده‌ كنند؟ در بيابان‌ و روستائي‌ كه‌ مردم‌ فقط‌ مي توانند لقمه‌ ناني‌ و پارچه‌ لباسي‌ براي‌ خود تهيه‌ كنند و بيشتر از آن‌ امكانات‌ ندارند چطور مي توانند از ثروت هائي‌ كه‌ از ميليون‌ و ميليارد بالاتر است‌ استفاده‌ كنند؟ ثروت‌ بزرگ‌ شهر بسيار بزرگي‌ لازم‌ دارد كه‌ در آن‌ شهر ميليون ها ميليون‌ رقم‌ امكانات‌ در اختيار انسان‌ قرار مي گيرد كه‌ مي تواند از ثروت‌ بزرگ‌ خود استفاده‌ كند. ثروت هاي‌ بزرگ‌ در بيابان‌ و روستا قابل‌ استفاده‌ نيست‌. همين طور خداوند تبارك‌ و تعالي‌ براي‌ ما انسان ها دو نوع‌ زندگي‌ در دو عالم‌ بزرگ‌ و كوچك‌ مقدر فرموده‌، زندگي‌ ابتدائي‌ ما را مانند روستا و بيابان‌ مي داند كه‌ امكاناتي‌ در اختيار مردم‌ نيست‌ و مردم‌ هم‌ عقل‌ و شعوري‌ ندارند كه‌ بتوانند از امكانات‌ زياد استفاده‌ كنند وليكن‌ زندگي‌ دوم‌ را مانند مملكتي‌ بي‌ نهايت‌ بزرگ‌ مي داند كه‌ ميلياردها رقم‌ امكانات‌ در اختيار انسان‌ هست‌ به‌ علاوه‌ علم‌ و عقل‌ كاملي‌ دارد كه‌ ميتواند از آن‌ امكانات‌ در آن‌ عالم‌ وسيع‌ استفاده‌ كند. مثلا خداوند در قرآن‌ و يا در دعاها مي‌ فرمايد: خانه‌ آخرت‌ شما آن‌ قدر وسيع‌ است‌ كه‌ تمامي‌ كره‌ زمين‌ در برابر آن‌ حلقه‌ انگشتري‌ به حساب‌ نمي‌ آيد و مركب هاي‌ سواري‌ آخرتي‌ شما آن‌ قدر، تند و سريع‌ است‌ كه‌ در يك ‌ثانيه‌ از يك‌ طرفِ‌ عالم‌ شما را به طرف‌ ديگر مي رسانند. آيا يك‌چنين‌ خانه‌ وسيعي‌ و يا مركب هاي‌ تند و سريعي‌ در اين‌ دنيا جاي‌ مي گيرند و قابل‌ استفاده‌ هستند؟ پس‌ خداوند براي‌ اين كه‌ بتواند رقم هاي‌ بزرگي‌ از ثروت‌ و نعمت‌ و قدرت‌ به‌ ما برساند ما را به‌ عالمي‌ بسيار بزرگ‌ و وسيع‌ مي برد تا بتوانيم‌ از بخشش هاي‌ خدا استفاده‌ كنيم‌. استفاده‌ از نعمت هاي‌ بزرگ‌ خدا دو سرمايه‌ لازم‌ دارد كه‌ آن‌ دو سرمايه‌ عبارت‌ است‌ از علم‌ و حكمت‌ و در پي‌ آن‌ ثروت‌ و قدرت.‌ همان طور كه‌ در زندگي‌ دنيا انسان هاي‌ داناتر، تواناتر هستند و اگر دانائي‌ نباشد توانائي‌ هم‌ نيست‌، نعمت هاي‌ آخرت‌ هم‌ همين طور است‌. هر چه‌ دانائي‌ بيشتر باشد توانائي‌ بيشتر است‌. به‌ همين‌ منظور خداوند متعال‌ در اين‌ زندگي‌ دنيائي‌ براي‌ ما انسان ها كلاس هاي‌ علم‌ و دانش‌ باز نموده‌ تا ما را تربيت‌ كند و علم‌ و دانش‌ ما را به‌ ثمر برساند تا بر پايه‌ علم‌ و دانش‌ بتواند نعمت هاي‌ بزرگ‌ خود را در اختيار ما انسان ها بگذارد از اين‌ رو  دعاهاي‌ وارده‌ از امام هاي‌ معصوم‌ ما را به‌ علم‌ و حكمت‌ مجهز مي كند تا بر پايه‌ همين‌ علم‌ و حكمت‌ بتواند آن‌ ثروت ها و نعمت هاي‌ نامتناهي‌ را در اختيار ما قرار دهد. پس‌ مي گوييم‌ دعاها از يك‌ طرف‌ برنامه‌ هاي‌ تعليم‌ و تربيت‌ است‌ و از طرف‌ ديگر آدرس‌ ثروت هاي‌ بزرگ‌ خدا در دنيا وآخرت‌ و مخصوصا در عالم‌ آخرت‌. پس‌ ما انسان ها بايستي‌ در اين‌ جملات‌ دعاها كاملا دقت‌ و مطالعه‌ كنيم‌ تا ببينيم‌ در هر جمله‌ اي‌ خداوند آدرس‌ چه‌ گنجي‌ را به‌ ما مي دهد و بعد از دقت‌ و مطالعه‌ صبر كنيم‌ تا موجبات‌ استجابت‌ دعا فراهم‌ گردد و خداوند بتواند آن‌ گنج هاي‌ سرشار را كه‌ وعده‌ داده‌ است‌ به‌ ما بسپارد. (شرح دعای شعبانیه)