چرا امام حسین ع رحمه واسعه نام گرفت؟

سبيل‌ الله‌ همان‌ علم‌ و حكمت‌ الهي‌ و علم‌ و حكمت‌ ائمه‌ اطهار عليهم ‌السلام ‌است‌ كه‌ هركس‌ فرا گيرد جنسيت‌ بهشتي‌ پيدا مي كند و هر كس‌ فرا نگيرد جنسيت‌ جهنمي‌ دارد. مي گويد: مال‌ و جان‌ خود را در راه‌ ترويج‌ مكتب‌ و براي تربيت‌ اسلام‌ سرمايه‌ گذاري‌ كنيد، چنان‌ باشيد كه‌ مال‌ و جان‌ شما برود و علم‌ و دانش‌ در افكار مردم‌ به وجود آورد. و مكتب‌ الهي‌ را در افكار مردم‌ بپروراند. به دست خود مال‌ و جان‌ خود را به‌ هلاكت‌ نياندازيد يعني‌ چنان‌ نباشيد كه‌ مال‌ و جان‌ شما از دست‌ شما برود و كفر و گناه‌ و ظلم‌ و ستم‌ را پرورش‌ دهد كه‌ مردن‌ در اين‌ راه‌ به‌ معناي‌ هلاكت‌ است‌. اين كه سرباز راه‌ دين‌ خدا را شهيد مي دانند و سرباز راه‌ كفر و گناه‌ را هالك‌ معرفي‌ مي كنند به‌ همين‌ دليل‌ است كه‌ شهيد با مال‌ و جان‌ خود، جاده‌ بهشت‌ را به‌ روي‌ انسان ها باز مي كند و اين‌ عوامل‌ كفر و گناه‌ را كه‌ سدّ حركت‌ به‌ سوي‌ بهشتند و خط‌ جهنم‌ به‌ روي‌ مردم‌ باز مي كند برطرف‌ مي كند. تمامي‌ جنگ ها و قتل‌ و كشتارها و مخصوصاً جنگ هاي‌ آتشين‌ آخرالزمان‌ محصول‌ علم‌ و و عمل‌ كفار است‌. صلح‌ و عدالت‌ و ايمان‌ و تقوا و فضيلت‌ و انسانيت‌ كه‌ سرمايه‌ زندگي‌ بهشت‌ است‌، محصول‌ علم‌ و عمل‌ اهل‌ ايمان‌ است‌ و بزرگ ترين‌ سرمايه ‌ها كه‌ در اين‌ را مصرف‌ شده‌ مال‌ و جان‌ پيغمبران‌ و مخصوصاً مال‌ و جان‌ ائمه‌ اطهار عليهم ‌السلام‌ است‌. پيغمبر اكرم‌ ص به‌ امام‌ حسين‌ عليه‌ السلام‌ مي فرمايد: تو يك‌ مقامي‌ در بهشت‌ داري‌ كه‌ حاصل‌ نمي شود مگر با شهادت‌. مقام‌ بهشتي‌ هم‌ مانند مقام‌ دنيايي‌ نتيجه‌ وابستگي‌ كثرت‌ جمعيت‌ به‌ انساني‌ است‌ كه‌ آن ها را به‌ زندگي‌ بهشتي‌ كشانيده‌ است‌. اگر حوادث‌ تاريخ‌ را بررسي‌ كنيم‌ كه‌ خون‌ هر پيغمبري‌ و هر امامي‌ چقدر انسان ها را به‌ زندگي‌ بهشتي‌ هدايت‌ نموده‌ خواهيم‌ دانست‌ كه‌ عاشورا ميليون ها نفر را از اولين‌ و آخرين‌ به‌ زندگي‌ بهشتي‌ كشانيده‌‌. لذا حضرت‌ را رحمت‌ واسعه ‌الهي‌ خوانده ‌اند كه‌ در زيارتش‌ مي گوييم‌: يا رحمه ‌الله‌ الواسعه‌ و يا باب‌ نجات ‌الامه‌. (دعای ندبه - جلد دوم)