انتهای زندگی بشریت کجاست؟

در اين سوره شريفه خداوند پايان زندگي دنيا و آخرين مرحله تكامل مال و ثروت و قدرت و حكومت انسان ها بـر انسانها را يادآوري مي كند و مي فرمايد: اين طور نيست كه شما مردم دائم در اين ثروت و فقر باقي بمانيد و يك زندگي دائم ابدي توأم با حاكميت و محكوميت و يا ضعف و قدرت داشته باشيد بلكه روزي خواهد رسيد كه زندگي دنياي شما كوبــيده شود و موجبات ظهور زندگي آخرت فراهم شود و اين پايان زندگي دنيا روزي است كه موجبات ظهور آتش جهنم فراهم گردد و انسان متوجه شود كه از ظلم و بيدادگري و تجهیزات مادي به چه نتائج  وخيمي رسيده است. در اين موقع انسان ها آن چنان در قيد و بند زندگي و ماديت و در فشار شكنجه و عذاب واقع شوند كه نمونه آن قيد و بند و فشار و شكنجه در تاريخ سابقه نداشته باشد. مشاهده مي كنيد كه در آيات خداوند متعال از خرابي زندگي دنياي مردم خبـر مي دهد و روزي را نشان مي دهد كه در آن روز قدرت هاي دنيا كوبيده شوند و انسان متوجه مي شود كه چگونه گرفتار نتائج رنج آور اعمال خود شده است. اين را مي دانيم كه همه كس و همه چيز در طبيعت و در زندگي انسان ها رو به كمال مي رود بيابان ها تكامل پيدا مي كنند تا روزي كه شهر شوند. گياهان و علف هاي بي فايده تكامل پيدا مي كنند تا روزي كه علف هاي نتيجه بخشي شوند. هم چنين جنگل ها تكامل پيدا مي كنند تا روزي كه به باغ و بوستان هاي سبز و خرم و پر ميوه اي تبديل شوند. انسان ها نيز از مسير حق و باطل تكامل پيدا مي كنند تا روزي كه انسان هاي خوب با عقل و استعداد خود موجبات ظـهور قدرت و سلطنت خدا و فرشتگان را ظاهر سازند كه يك چنين روزي را خداوند در آيه بيست و دوم از همين سوره تذكر مي دهد. مي فرمايد: فرشتگان و پروردگار تو ظاهر مي گردند. البته ظهور خدا و فرشتگان در مسير تكامل علم و ايـمان انسان ها مي باشد. همان طوري كه پيغمبران با تكامل فكري خود تو انسته اند با خدا و  فرشتگان تماس داشته باشند و قلب خـود را مركز ظهور قدرت و سلطنت خدا قرار دهند، اجتــماع اهل ايمان هم عاقبت به چنين روزي خوا هــد رسيد كه در مسير تكامل عقل و ايمان خود موجبات ظهور سلطنت خدا را با ظهور امام زمان (عج) فراهم سازند. و اما قدرتهاي كفر هم در مسير سازندگي و اعمال كفرآميز خود هر روز به قـدرت بزرگ تر و وسائل بهتر مجهز مي شوند و با آن قدرت و  صنايع و سياست ها تسلط بيشتري بر ضعفا و  بيچارگان پيدا مي كنند تا روزي كه به نيروهاي آتشين مجهز شوندكه بتوانند با آن نيرو ها زندگي دنيا ي خود را خاتمه دهند. همين طور در مسير قيودات مادي و معنوي و ضبط وسائل زندگي مـردم هر روز انسان ها را در قيد و بند قانوني بيشتري قرار مي دهند، تا زماني كه همه انسانها را از طريق احتياجات زندگي به بند اسارت بكشند و در برابر لقمه ناني و شربت آبي هر چه بيشتر آنها را معذب نمايند كه يك چنين قيد و بند و اسارتي را خداوند در آيه 25 و26 همين سوره گزارش مي دهد. در انتهاي اين سوره نفوس و وجـدان هاي آرام را  طرف خطاب قرار داده و آنها را به زندگي جاويد نويد مي دهد. پيدايش قيد و بند اسارت براي انسان هاي زمان و انسان هاي آينده تا روزگار ظهور دولت الهي در مسير حكومت انسان برانسان و ظهور تمدن بشري پيدا مي شود. (تفسیر سوره فجر)