عقل سرمایه ای غیر از علم، و خاص اهل ایمان است.

عقل سرمايه اي غير از علم است علم انسان روابط ماديات و محسوسات را با يكديگر كشف مي كند مثلاً خورشيد و ماه و زمين را كه هر كدام جاي معيني در فضا دارند مي توانند رابطه خورشيد و ماه و ستاره ها را با يكديگر بدانند همان طور كه انسانها را مي بينند و رابطه آنها را با يكديگر كشف مي كنند و يا رابطه حيوانات و جمادات و نباتات را با يكديگر كشف مي كنند. نباتات و حيوانات را ملك انسان مي دانند و رابطه خويشاوندي انسانها را با يكديگر پيدا مي كنند، كشف اين روابط محسوسات به محسوسات ديگر را علم مي نامند و كساني را كه چنين كشفياتي را پيدا مي كنند عالم مي دانند، وليكن معقولات با معلومات تفاوت دارند و بر پايه همين تفاوت، نيروي عقل غير از نيروي علم است. چقدر زياد انسانها عالمند وليكن عاقل نيستند و از آن طرف بسياري از انسانها عاقلند و عالم هم هستند. اگر چنان بوديم كه توانستيم كشفيات عقلي و عاقلانه را از كشفيات علمي و عالمانه جدا كنيم در اين صورت مي توانيم اطمينان پيدا كنيم كه هم عاقليم و هم عالم . مطلوب و محبوب خدا و اولياء خدا هستيم و حتماً اهل بهشت خواهيم بود زيرا آثار وجودي عقل در انسان كشف زندگي آخرت و درك وجود خدا و اولياء خدا و آينده زندگي مي باشد. عقل نيرويي است كه غيبيات را با آنچه كه خارج از حواس پنجگانه است به ما نشان مي دهد اما علم نيرويي است كه فقط محسوسات به حواس پنجگانه و رابطه آنها را به ما نشان مي دهد. به همين دليل كفار و طبيعيون عالم و همين طور فلاسفه اي كه با تفكر، عالم را تحت مطالعه قرار مي دهند نتوانسته اند از طبيعت به ماوراء طبيعت سفر كنند و آنچه در ماوراء طبيعت موجود است را كشف نمايند. در اين جا لازم است رابطه يا فاصله بين عقل و علم يا عاقل و عالم را پيدا كنيم و اگر فهميديم كه به هر دو نيروي علم و عقل مجهز هستيم شكر خدا را به جاي آوريم و اگر مشاهده كرديم كه فقط عالم هستيم و عاقل نيستيم و آثار عقل را در وجود خود نشناختيم لازم است به خدا پناهنده شويم و از او خواهش كنيم، همان طور كه ما را به نيروي علم مجهز كرده به نيروي عقل هم مجهز كند. مشاهده مي كنيم كه در همه جاي قرآن و روايات ائمه، انسانها را به عقل و خردمندي هدايت مي كنند. همه جا خداوند با كلمات لعلكم تعقلون و يا لعلكم یتدبرون و امثال آن ما را متوجه نيروي عقل مي كند. تمامي انسانها در دانستن و در دانايي مشتركند، همه اينها باهم  ديدني ها و روابط ديدني ها را با يكديگر مي دانند و مي بينند و به دليل كشف روابط ديدني ها، عالم شناخته مي شوند وليكن يك اقليتي كه متدين به دين خدايند و به هدايت خدا و انبياء احترام مي گذارند علاوه بر عالِم بودن، عاقل هم هستند. تنها نيرويي كه انسان را به ماوراء طبيعت و ماوراء ماوراء طبيعت هدايت مي كند عقل است اما علم ، انسانها را در طبيعت متمركز مي كند و ثابت نگه مي دارد نمي گذارد به ماوراء طبيعت سفر كنيم چه برسد كه به ماوراء ماوراء طبيعت هم سفر كنيم و ظاهر و باطن عالم را چنان كه هست بدانيم و كشف كنيم. بين علم و عقل رابطه عموم و خصوص داير است هر جا عقل باشد علم هم وجود دارد هر عاقلي، عالم هم هست و ممكن است در جايي علم باشد ولي عقل نباشد. رابطه عموم و خصوص مانند رابطه انسان و حيوان است. هر جا انسان باشد حيات و حيوانيت هم هست. انسانها حيوان پيشرفته و جلو افتاده اند. ممكن است جايي حيوان و حيوانيت باشد اما انسان و انسانيت نباشد مانند حيوانات كه انسان نيستند و از عالم انسان بي خبرند، اما انسانها از عالم حيوان و حيوانيت هم باخبرند. (زیارت جامعه کبیره)