طمع بستن به خدا ممدوح و به انسان مذموم است.

يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ با آن‌ زندگي‌ دنيا با آخرت‌ فرق‌ دارد، اجابت‌ دعاها و خواهش‌ها و يا ردّ خواهش‌ ها و دعاها است. در زندگي‌ دنيا غالبا دعاها مستجاب‌ نمي‌شود. ارقام‌ اميد و آرزوها و خواهش‌ و تقاضاها از خداوند متعال‌ و ائمه‌ اطهار هزار و صدهزار است‌ وليكن‌ ارقام‌ قبولي‌ خواهش‌ها، صفر و يا نزديك‌ به‌ صفر است‌. غالبا مؤمنين‌ و يا مقدسين‌ دليل‌ ردّ دعاها را فقدان‌ شرايط‌ اجابت‌ دعاها مي‌ دانند. مي ‌گويند انسان‌ بايستي‌ صددرصد پاك‌ و بي‌گناه‌ باشد و صددرصد از لقمه‌ حرام‌ اجتناب‌ نمايد و حتي‌ نيت‌ گناه‌ نكند. در اين‌ شرايط‌ پاكي‌ و طهارت‌ شايد كه‌ دعاي‌ انسان‌ مستجاب‌ گردد. وليكن‌ ما مشاهده‌ مي ‌كنيم‌ كه‌ انبياء و اولياء كه‌ در نهايت‌ پاكي‌ و طهارت‌ زندگي‌ كرده ‌اند، چقدر در رنج‌ و عذاب‌ بوده ‌اند و زندگي‌ خود را در فقر و ناداري‌ و يا مصيبت‌ و مرض‌ سپري‌ كرده‌ اند و دعايشان‌ مستجاب‌ نشده.‌ همه‌ جا دليل‌ عدم‌ اجابت‌ دعاها را مربوط‌ به‌ فقدان‌ شرايط‌ پاكي‌ و طهارت‌ مي ‌دانند با اينكه‌ اينطور نيست‌. برخي‌ احاديث‌ دارد روز قيامت‌ دفترچه‌ اي‌ به‌ انسان‌ مي ‌دهند و مي‌ گويند آنچه‌ از خدا يا امام‌ خود خواهش‌ و تمنا كرده ‌اي‌ و آنچه‌ در دنيا اميد و آرزو داشته ‌اي‌ كه‌ به‌ آن‌ نرسيده‌ اي‌ در اين‌ دفتر چه‌ ثبت‌ شده‌ است‌ و الان‌ موجبات‌ اجابت‌ دعايت‌ فراهم‌ شده‌، در انبار بركات‌ الهي‌ را بروي‌ كساني‌ كه‌ اين‌ همه‌ خواهش‌ و تقاضا داشته ‌اند باز مي‌ كنند، مي ‌گويند هرچه‌ خواسته ‌اي‌ تصرف‌ كن.‌ و گفته ‌اند در آن‌ دفترچه‌ مشاهده‌ مي‌ كند كه‌ برخي‌ از ارقام‌ قلم‌ كشيده‌ شده‌ مي‌ پرسد چرا چنين‌ است؟‌ جواب‌ مي دهند اين‌ ار قام‌ به‌ تو رسيده‌ در دنيا اجابت‌ شده‌. مؤمن‌ پشيمان‌ مي‌ شود كه‌ كاش‌ اين‌ ارقام‌ هم‌ در دنيا به‌ من‌ نمي ‌رسيد و به‌ آخرت‌ مي ‌افتاد. بطور كلي‌ انسان‌ آنچه‌ از خدا خواهش‌ مي ‌كند و اميد به‌ خدا دارد صددرصد مورد قبول‌ است.‌ به‌ مؤمن‌ دستور داده ‌اند كه‌ وقتي‌ كه‌ با خداي‌ خود تماس‌ مي‌ گيرد از خدا خواهش‌ و تمنا دارد، سفره‌ طمع‌ خود را در خانه‌ خدا هر چه‌ بيشتر پهن‌ و گشاد بيندازد، ارقام‌ بزرگي‌ از خدا خواهش‌ كند. خداوند در بعضي‌ آيات‌ كساني‌ را كه‌ به‌ خانه‌ خدا مي ‌روند و ارقام‌ كوچكي‌ از خدا خواهش‌ مي ‌كنند و خيال‌ مي‌ كنند اگر ارقام‌ بزرگي‌ از خدا بطلبند ذخاير الهي‌ كم‌ مي ‌شود كه‌ جوابگوي‌ آنها نيست‌ به‌ اصطلاح‌ مي ‌گويند: طمع‌ را نبايد كه‌ چندان‌ كني‌ كه‌ صاحب‌ كرم‌ را پشيمان‌ كني،‌ يعني‌ هرچه‌ مي‌ خواهي‌ بخواه‌ اما رقم‌هاي‌ كوچك‌ باشد، طلب‌ ارقام‌ كوچك‌ در ارتباط‌ با انسان‌ها درست‌ است‌ ولي‌ در ارتباط‌ با خداوند متعال‌ درست‌ نيست.‌ خداوند بي‌نهايت‌ ثروت‌ و قدرت‌ است‌ كساني‌ را دوست‌ دارد كه‌ معرفتشان‌ به‌ خدا زياد باشد و ارقام‌ بزرگتري‌ از خدا خواهش‌ كنند. طمع‌ بستن‌ به‌ ثروت‌ و قدرت‌ خدا ممدوح‌ است‌ هرچه‌ بيشتر طمع‌ پيدا كني‌ بيشتر مطلوب‌ خدا هستي‌ وليكن‌ اين‌ طمع‌ بستن‌ به‌ انسان‌ مذموم‌ است‌ طمعي‌ است‌ كه‌ ذلت‌ بوجود مي ‌آورد. اگر خواهش‌ هاي‌ انسان‌ را بتوانيم‌ با يك‌ جمله‌ خلاصه‌ كنيم‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌ خواهد ارقام‌ رنج‌ و زحمت‌ در حد صفر و زير صفر باشد و ارقام‌ خواهش‌ و تمنا، نامحدود زيرا انسان‌ از نظر رواني‌ و فكري‌ نه‌ دوست‌ دارد براي‌ رسيدن‌ به‌ خواهش‌ ها، رنج‌ و زحمت‌ ببيند و نه‌ هم‌ با محدوديت‌ و محروميت‌ سازگار است‌ كه‌ ارقام‌ كوچك‌ و محدودي‌ بخواهد، وعده ‌هاي‌ خداوند متعال‌ هم‌ به‌ بندگان‌ مؤمن‌ براساس‌ همين‌ خاصيت‌ رواني،‌ نامحدود است‌ كه‌ مي‌فرمايد: فيها ما تشبهيه‌ الانفس‌ و تلذ الاعين.‌ يعني‌ در زندگي‌ بهشتي‌ آنچه‌ مي‌ خواهند و اشتها دارند برايشان‌ فراهم‌ است‌ و آنچه‌ از طريق‌ دين،‌ مي‌ فهمند يا مي‌ خواهند برايشان‌ فراهم‌ است‌. يعني‌ ارقام‌ نامحدود در اختيارشان‌ هست‌. (تفسیر سوره واقعه)