مفهوم واقعی صبر از نگاه قرآن

خداوند ميفرمايد: صبركنندگانكساني‌ هستند كه‌ چون‌ مصيبتي‌ به‌ آنها برسد ميگويند ما برايخداییم‌ و رجوع‌ ما به سوي‌ خدا خواهد بود. آنها هستند كه‌ صلوات‌ و رحمت‌ خدایي‌ شامل‌ حالشان‌ بوده‌ و هدايتميشوند. صبر در برابر مصائب‌ به معنايايستادگي‌ و استقامت‌ در برابر مصيبت‌ و به معناي‌ دست‌ نزدن‌ به كار نامشروع‌ و ادامۀوظيفه‌ است؛ مثلاً اگر خداوند مقدر فرمود كه‌ مال‌ و ثروت‌ انسان را از او بگيرد، صبر در برابر اينمصيبت‌، اولاً به معناياين‌ است‌ كه‌ ناراحت‌ نشود از اينكه‌ مال‌ او رفته‌ است‌ و بداند كهاينيك‌ نوع‌ تجارت‌ بوده‌ كه‌ به ارادۀالهي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ تا در برابر آن،‌ نعمت‌ بهتري‌ را به او برساند و ثانياً در خود احساس‌ خستگينكند و به كارهايمشروعيكهقبلا"داشته‌ و ضمن‌ آن‌ مال‌ و ثروت‌ و يا نظام‌ امنيتتوليد كرده‌ است‌ ادامه‌ بدهد براي‌ جبران‌ مصيبت هاي  وارده‌ دست‌ به كار نامشروع‌ نزند مانند كساني كه‌ ضمن‌ حادثه ‌ايكه‌ ثروت‌ خود را از دست‌ داده‌ اند براي‌ جبران‌ آن‌ به كار نامشروع‌ مثل‌ دزدي‌ و خيانت‌ و دروغ‌ و بيانصافي‌ و ربا خواري‌ متوسل‌ مي شوند و در مرحله‌ سوم‌ در برابر اينتقدير شاكر بوده‌ و به خدا خوش‌ گمان‌ باشد و بداند كه‌ خدا به نفع‌ او چنينمصيبتي‌ را مقدر فرموده‌ نه‌ اين كهخسارتي‌ به او زده‌ باشد بدبين‌ به خدا نشود و از اينتقدير گله‌ و شكايتي‌ نداشته‌ باشد. (تفسیر سورۀ بقره)