‌نماز در مقام ابراهیم خلیل چه معنی دارد؟

خداوند ميفرمايد: جاي‌ نماز خود را از مقام ‌ابراهيم‌ انتخاب‌ كنيد. واتخذوا‌ من‌ مقام‌ ابراهيم‌ مصلي‌. دستوري‌ كه‌ از ظاهر اين‌ آيه‌ شريفه‌ به ما می ‏رسد همان‌ دو ركعت‌ نماز طواف‌ است‌ كه‌ حاجيان‌ بعد از طواف‌ در مقام‌ ابراهيم‌ بجا مي‌ آورند. در واقع‌ اين‌ دو ركعت‌ نماز، رمز حركت‌ انسان ها پس‌ از طواف‌ به سوي‌ خدا از مسير ابراهيم‌ خليل‌ است. طواف‌ خانه‌ خدا به معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ بندگان‌ خدا از اطراف‌ و اكناف‌ عالم‌ به سوي‌ سلطان‌ واقعي‌ خود حركت‌ نموده،‌ پس‌ از ورود به‌ مركز حكومت‌ او در اطراف‌ كاخ‌ با عظمتش‌  به‌ طواف‌ مشغول‌ مي شوند تا با اين‌ اشتغال‌ به‌ طواف،‌ محبت‌ و علاقه‌ خود را نسبت‌ به‌ او اظهار كنند و همچون‌ پروانه‌ ها به‌ شمع‌ وجود او جلب‌ و جذب‌ شوند. پس‌ از اين‌ طواف‌ لازم ‌است‌ كه‌ از سوي‌ آن‌ سلطان‌ عظيم‌ الشان‌ اجازه‌ ورود به‌ طواف‌ كنندگان‌ و علاقمندان‌ داده‌ شود. اين‌ دو ركعت‌ نماز در مقام‌ ابراهيم‌ به معناي‌ اجازه‌ ورود و حركت‌ به سوي‌ خدا از طريق‌ حضرت‌ ابراهيم‌ خليل‌ مي باشد زيرا خدا مانند اجسام‌ و اشياء نيست‌ كه‌ در مكان‌ معين‌ بنشيند و از راه هاي‌ محسوس‌ به‌ مردم‌ اجازه‌ ورود بدهد بلكه‌ او يك‌ حقيقتي ‌است‌ نامتناهي‌ كه‌ از طريق‌ علم‌ و دانش‌ و تكامل‌ وجود شناخته‌ مي شود. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌ به سوي‌ او يك‌ خط‌ علم‌ و دانش‌ و تكامل‌ باز شود تا هرآن كس‌ كه‌ شيفته‌ ديدار خداوند متعال‌ است‌ از آن‌ خط‌ به سوي‌ خدا حركت‌ نمايد. بي‌شك‌ يكچنين‌ خطي‌، اعمال‌ و اخلاق‌ انسان هائي‌ مي باشد كه‌ با علم‌ و اخلاق‌ خود به سوي‌ خدا حركت‌ نموده‌ و به‌ مقصد رسيده‌ اند و در آن‌ مقصد، حالت‌ لقاء الهي‌ براي‌ آنها دست‌ داده ‌است‌ و آن‌ انسان‌ حضرت‌ ابراهيم‌ خليل‌ و ائمه‌ ع مي باشد. انسان ها بايستي‌ در مسير ايمان‌ و اخلاق‌ آنها حركت‌ كنند تا زماني كه‌ به‌ ملاقات‌ خدا برسند. از اين‌ رو خداوند دستور مي دهد كه‌ نماز خود را از مقام‌ ابراهيم‌ شروع‌ كنيد يعني‌ از مسير ابراهيم‌ خليل‌ به سوي‌ خدا حركت‌ نمائيد. (تفسیر سوره بقره)