نماز معراج مؤمن است یعنی چه؟

بايستي‌ سفر معراجي‌ خود را از درون‌ آغاز كنيم‌ و اين‌ تنها عاملي‌ كه ‌ما را و قلب‌ ما را در برابر خدا قرار مي دهد نماز است.‌ نماز يعني‌ خود را در برابر خداي‌ خود قرار دادن‌ تا از اين‌ راه‌ نواقص‌ وجودي‌ خود را بفهميم.‌ گفته ‌اند:" الصلوه‌ معراج ‌المومن‌" يعني‌ نماز راه‌ عروج‌ انسان ها به سوي‌ خداوندمتعال‌ است.‌ ما كه‌ به‌ نماز مي‌ ايستيم‌ و خداي‌ خود را سجده‌  مي كنيم‌ خداوند كم‌كم‌ و بتدريج‌ براساس‌ اراده‌ ما و استعداد ما خود را به‌ ما معرفي‌ مي كند و در اين‌ معرفي‌ خود را و خداي‌ خود را مي شناسيم‌. اين‌ ارتبـاط‌ را سفر تكاملي‌ و يا سير معراجي‌ ناميده ‌اند كه‌ مانند مسافرت هاي‌ از شهر به‌ شهر. بيابان ها و روستاها را رها نموده‌ به سوي‌ شهر بزرگ‌ حركت‌ مي كنيم‌. انسان ها در مسير تفكر و تعقل‌ هم‌ ابتدا ماسواي‌ خود را بايستي‌ به سوي‌ خود رها كنند و پشت‌ سر بياندازند يعني‌ انسان‌ درست‌ نيست‌ كه‌ ماسواي‌ خود را هدف‌ خود قرار دهد. ماسواي‌ انسان‌ يعني‌ همين‌ دنيا و مظاهر فريبنده‌ آن‌ مثلا" هدفش‌ مال‌ و ثروت‌ باشد و يا كسب‌ قدرت‌ و يا چيزهاي‌ ديگري‌ که‌ آنها را ماديات‌ مينامند. مال‌ و ثروت‌ فداي‌ انسان‌ است‌ و نه‌ انسان‌ فداي‌ مال‌ و ثروت.‌ پس‌ كساني كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را رها مي كنند و دنيا و مظاهر فريباي‌ آن‌ را يگانه‌ مقصد خود مي شناسند اين ها مانند آن‌ بياباني‌ هستند كه‌ شهر و روستا را رها كرده‌ و به سوي‌ بيابان ها حركت‌ مي كند كه‌ طعمه‌ خرس‌ جنگل‌ مي شود. كفار هم‌ كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را رها كرده ‌به سوي‌ مال‌ و ماديات‌ رفته‌ اند مانند همان‌ مسافر بيابان ها هستند. پس‌ در قدم‌ اول‌ بايستي‌ انسانيت‌ انسان‌ و خدمت‌ به‌ انسان‌ را هدف‌ قرار دهيم‌ و به فكر جلب‌ و جذب‌ هرچه‌ بيشتر رضايت‌ انسان‌ باشيم‌ و بعد از اين كه‌ انسانيت‌ انسان‌ را هدف‌ قرارداديم‌ كه‌ خود هم‌ يكي‌ از افراد انسان‌ هستيم‌ سفر خود را به سوي‌ خدا آغاز مي كنيم‌ و در اين‌ سفر هم‌ بايسـتي‌ خوديت‌ خود را و انسان هاي‌ مانند خود را رها كرده‌ خدا را در نظر بگيريم‌ و هر چه‌ بيشتر سعي‌ كنيم‌ كه‌ خود را به‌ خداي‌ خود مربوط‌ سازيم.‌ خدا آخرين‌ مقصد در سفر تكاملي‌ انسان‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مقصد بايستي‌ ماسواي‌ او را از هدف‌ خود دور كنيم‌ همچنان كه ‌در مسافرت هاي ‌انتقالي‌ ماسواي‌ مقصد را از هدف‌ خود دور مي كنيم ‌كه ‌اين‌ را اخلاص‌ ناميده‌ اند. (تفسیرسوره نجم)