چه خاصيتي در اين نمازها و روزه‌ها و عبادت‌های ديگر وجود دارد که به آنها امر شدیم؟

اين حقيقت را هم لازم است بدانيم كه سرمايه آخرت ما پيدايش دو نوع رابطه و محبت بين ما و غير ما می‌باشد كه اين دو نوع محبت هم مستقيماً از طريق خدمت حاصل مي‌گردد و اگر خدمات ما به صفر برسد اين دو نوع رابطه و محبت هم كه سرمايۀ آخرت است به صفر می‌رسد؛ لذا خداوند متعال براي رشد اين دو نوع رابطه و محبت، مكتب و خدمات براي ما قرار داده است. اول: رابطه با خداوند تعالي از طريق دعا و نيايش. از طريق عبادت‌هایی به نام روزه و نماز. بعضی‌ها می‌گويند چه خاصيتي در اين نمازها و روزه‌ها و عبادت‌های ديگر وجود دارد؟ خبر ندارند كه عبادت و اطاعت خدا با تمرين و تكرار نمازها و دعاها عامل پيدايش محبت بين ما و خداوند متعال است. محبت خدا در دل ما رشد می‌كند؛ چنان وضعي به وجود می‌آورد كه خدا را به جاي پدر و مادر مهربان خود می‌شناسيم و به محض احساس حاجت دست بسوي خدا بلند می‌كنيم و خداوند دعاي ما را اجابت می‌كند. انسان‌هایی كه رابطه و محبت به خدا ندارند و اين فرهنگ خداشناسي و رابطه با خدا در وجودشان زنده نشده است وقتي كه در محاصرۀ بلاها و محرومیت‌ها واقع شوند نمي‌توانند به خدا پناهنده شوند و از خداي مهربان استفاده كنند و اين نتوانستن، نتيجه ندانستن است. كسي يا چيزي را كه نمیداني و نمیشناسي، نمیتو‌اني از آن استفاده كني. اهل ايمان و تقوا كه از طريق نماز، دعا و عبادت‌های ديگر با خداي خود رابطه دارند اولاً محبت خدا در دلشان قوّت پيدا می‌كند و ثانياً بر اساس این محبت و معرفت، به محض اينكه حادثه اي پيدا شود يا به چيزي احتياج پيدا كنند به خداي خود پناهنده می‌شوند. وليكن كساني كه اين محبت و رابطه را ندارند قدرت استفاده از لطف خدا را هم ندارند، در بلاها، حادثه ‌ها و مخصوصاً عذاب‌ های آخرت می ‌مانند و نمی ‌توانند از لطف خدا استفاده كنند زيرا كه معرفت به خدا ندارند. رابطه دوم كه سرمايۀ آخرت است محبت به بندگان خدا می ‌باشد. زيرا اين انسان‌ها همراه ما به عالم آخرت منتقل می‌شوند، دشمني و دوستي آن‌ها با ما در عالم آخرت كار ساز است. اگر به كسي خيانت كنيم آن مظلوم از ما به دادگاه عدل الهي شكايت مي‌كند و اگر خدمت كنيم آن مخدوم از ما شفاعت می‌كند و براي ما دعا می‌كند. كساني كه به مردم خدمت می‌كنند محبت آن‌ها در دل‌ها رشد می‌كند و اگر خيانت كنند دشمني آن‌ها در دل مردم و دشمني مردم با آن‌ها رشد می‌كند و اين دوستي و دشمني كه محصول خدمت يا خيانت است در عالم آخرت كار ساز است. به همين منظور خداوند براي رشد اين دو سرمايه، عبادات و خدمات را براي ما معين كرده است. با دعا و عبادت رابطه ما با خدا رشد می‌كند و با خدمات، رابطه و محبت ما با مردم. (تفسیر سوره حشر)