در سختی ها از صبر و نماز کمک بگیرید یعنی چه؟

صبر در اين جا به معناي‌ استقامت‌ و پايداري‌ در راه‌ انجام‌ وظيفه‌ اي است‌ كه‌ از سوي‌ خدا به انسان‌ محول‌ شده.‌ صلات به معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ در خط‌ وظيفه ‌شناسي‌ و انجام‌ كارهائي كه‌ به او محول‌ شده‌ است‌ با خدا در ارتباط‌ باشد و از او كمك‌ بخواهد. وظايفي‌ كه‌ به انسان‌ محول‌ شده‌ در خدمات‌ اجتماعي‌ و كار و كوشش‌ براي‌ آبادي‌ عالم‌ و دعاها و عبادت ها و وظايف‌ شخصي‌ در صورتي كه‌ در انجام‌ اين‌ كارها خود را مستخدم‌ خدا بداند و هدفي‌ بجز جلب‌ رضاي‌ خدا نداشته‌ باشد. در حال‌ اشتغال‌ به اين‌ كارها كه‌ مفهوم‌ صبر و استقامت‌ است‌ مستحق‌ اجر و ثواب‌ مي شود و در اين‌ حال‌ كه‌ ارتباط‌ به خدا دارد و از او كمك‌ مي خواهد و استحقاق‌ ياري‌ و كمك‌ پيدا مي كند. حركت‌ به سوي‌ خدا يك‌ حركت‌ تكاملي‌ است‌ كه‌ در اين‌ حركت‌ انسان‌ از دو جا كسب‌ علم‌ و محبوبيت‌ مي كند. كسب‌ محبوبيت‌ از خدا ضمن‌ انجام‌ فرايض‌ و واجبات‌ ديني‌ و حركت‌ به سوي‌ هدف‌ و خلوص‌ در جلب‌ رضاي‌ خدا، و كسب‌ محبوبيت‌ از خلق‌ خدا ضمن‌ خدمت‌ به‌ آنها و كوشش‌ در قضاي‌ حوائج‌ مادي‌ و معنوي‌ مردم.‌ انسان‌ ضمن‌ اشتغال‌ به اين‌ كارها از سوي‌ خدا و مردم‌ به علم‌ و آگاهي‌ مجهز مي شود. مردم‌ را از نظر سپاسگزاري‌ و ناسپاسي‌ و از نظر رواني‌ و ايماني‌ شناسائي‌ مي كند، زيرا ضمن‌ خدمت‌ به‌ آنها كه‌ بر آنها حق‌ احسان‌ پيدا مي كند، آشنائي‌ كامل‌ به‌ هدف‌ هر انساني‌ از اين كه‌ حق‌ است‌ يا باطل‌ يا به‌ نفع‌ خود، كار مي كند يا به نفع‌ ديگران‌ بدست‌ مي آيد و ضمن‌ جلب‌ رضايت‌ خدا در خلوص‌ نيت،‌ درجه‌ علم‌ و معرفت‌ و استعداد او بالا مي رود. بعلاوه‌ خداوند در مقابله‌ با مهالك‌ و شدايد او را ياري‌ مي نمايد. در تأويل‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ صبر به رسول‌ خدا و صلات به ولايت‌ علي‌ عليه ‌السلام‌ تفسير شده ‌است‌. منظور از اين‌ تفسير اين‌ است‌ كه‌ صبر و استقامت‌ را از رسول‌ خدا براي‌ رسيدن‌ به مقاصد تكاملي‌ الهي‌ ياد بگيريم‌ و مانند او در راه‌ انجام‌ وظيفه‌ و رسيدن‌ به مقصد كوشش‌  و فعاليت‌ داشته‌ باشيم‌ زيرا صبر به اين‌ معنا نيست‌ كه‌ در خانه‌ بنشينيم‌ و بر محروميت هاي‌ سه‌گانه‌ ضعف‌ و فقر و جهل‌ استقامت‌ كنيم‌ بلكه‌ به معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ در خط‌ اطاعت‌ خدا در خدمت‌ به مردم‌ و عمران‌ و آبادي‌ براي‌ توليد مال‌ و ثروت‌ و كسب‌  علم‌ و دانش‌ كوشش‌ كنيم‌ و براي‌ رسيدن‌ به مقصد كه‌ رفع‌ محروميت ها است صبر و استقامت‌  داشته‌ باشيم.‌ و اما صلوه‌ كه‌ تأويل‌ به ولايت‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌ شده‌ به‌ اين‌ مناسبت‌ است‌ كه‌ آن ‌حضرت‌ و ساير امام ها، مكتب‌ اسلام‌ هستند كه‌ مردم‌ را به‌ حقايق‌ دين‌ راهنمايي‌ مي كنند. راهنمائي هاي‌ آنها اين‌ نتيجه‌ را براي‌ مردم‌ دارد كه‌ راه‌ و رسم‌ حركت‌ هاي‌ تكاملي‌ به سوي‌ علم‌ و دانش‌ و حركت‌ به سوي‌ يك‌ تمدن‌ عالي‌ و مدينه‌ فاضله‌ را با تمام‌ شرايط‌ ياد مي گيرند و از گمراهي‌ و افراط‌ و تفريط‌ محفوظ‌ مي مانند. اگر درست‌ دقت‌ كنيد انسان هائي كه‌ از مكتب‌ ولايت‌ علي‌ عليه ‌السلام‌ بهره‌ مند نشده‌ اند درست‌ در افراط‌ و تفريطند و هيچ‌ عمل‌ و حقيقتي‌ را از اسلام‌ چنان كه‌ هست‌ نمي دانند، در نتيجه‌ از دين‌ اسلام‌ بهره‌ تكاملي‌ و آخرتي‌ بدست‌ نمي آورند. (تفسیر سوره بقره)