مردم در ارتباط با دين خدا به سه دسته  تقسيم شده اند.

دسته اول پيغمبران و مخصوصا پيغمبراسلام و ائمه اطهار ع. كساني كه شاگرد خداوند متعال بوده علم خود را از خدا گرفته اند، مكتب آنها مكتب الهي بوده، به علم و عصمت و معجزه مجهز بوده اند. خود را مأمور خدا و شاگرد خدا دانسته، حقانيت دين و نبوت را به علم و حكمت شناخته اند. دسته دوم شاگردان و پيروان بحق آنها يند كه علم خود را از آنها گرفته، متعبد به گفته هاي آنها بوده و شاگرد آنها شناخته شده اند. دسته سوم انسانهاي بي بند و بار و بازيگر و يا اسباب بازي ديگران كه حقيقتا فاقد حق شناسي و فقاهت بوده دين و بي ديني در نظرشان يكسان و هرگز منطق د ين را نشناخته و طالب آن نبوده اند. همه جا طالب سر و صداها و زنده باد و مرده  بادها  بوده، روزي در خط اهل حق بدون  بصيرت، و روزي در خط اهل با طل بدون شناسائي اهل باطل و راه باطل. دين اسلام به رهبري پيشوايان معصوم  دين حق و دين علم و حكمت است. پيروان اين دين حتما دانشجو و دانش طلب مي باشند.  اصول ديني هر يك از شيعيان ائمه، زن و مرد لازم است بر پايه علم و اجتهاد باشد. تمامي پيروان اصيل اسلام  براي آشنائي به اصول اسلام درس مي  خوانند، به مدرسه مي روند، استاد خود را به تخصص علمي و فقهي در اصول عقايد مي شناسند، دلائل توحيد و نبوت و امامت و قيامت را مي خوانند و مي دانند و در شناخت اصول دين، فقيه و مجتهد مي باشند. چنان بينا و دانا هستند كه اگر فضاي اسلام پر از تبليغ و تعليم عليه دين شود ذره اي شك و شبهه  در دين آنها پيدا نمي شود. بايد تمامي زن و مرد شيعه در دين، از آن دو گروه اولي باشند كه امام اول مولا علي ع آنها را به سه دسته تقسيم كرد و فرمود يا عالم رباني باشند  كه  علمي الهي  شامل حال آنها شده و  قلبشان به نور اسلام روشن شده باشد كه دليل حقانيت دين را چنان كه هست بدانند و دلايل توحيد و امامت را از خدا فرا گيرند. دسته دوم آنها كه مي دانند پيغمبران و امام ها، منصوب از جانب خدايند كه علاوه بر تجهيزات علمي خود داراي معجزات و كشف و كرامات هستند. اين گروه علاوه بر تعلم و فرا گيري، دلايل نبوت و امامت را طريق درس و دانش و فراگيري علوم بدست مي آورند و از خدا مي خواهند آنها را به نور ايمان روشن كند با خداي خود قول و قرار مي گذارند كه اي خدا ما دلايل حقانيت دين خود را از امام خود فراگرفتيم، تو روشنايي قلب به ما مرحمت كن. نور ايمان به دست تو است. چنان كه فرمودي ايمان، نوري است از جانب خدا كه در قلب مؤمن وارد مي شود. اين گروه، دين خود را به حقانيت از جانب خدا مي شناسند. آنها شيعيانند كه از طريق ارتباط با علما دلايل حقانيت دين خود را شناخته اند و براي كسب نورانيت قلب، به خدا پناهنده شده و خداوند دل آنها را به نور ايمان روشن مي كند و در شناخت دين خود فقيه و  روشن مي شوند. (کتاب اصول اجتهادی دین)