تعریف ویژگی مولا یا ولی

مأمور، ولی یا مولا عامل وادارکننده انسان ها به خدمت و وظیفه شناسی، علم و حکمت و جلب رضایت و محبت خدا و انسانها می باشد. خدمت به مردم در شعاع ولایت الهی زنده ترین و بهترین خدمت ها بشمار میرود. کلمه مولا از کلمه ولایت و ولی و والی مشتق شده است. والی و ولی، انسانی را می گویند که دوره آموزش و پرورش خود را در مکتب خدا تحت تعلیم و تربیت الهی گذرانیده است، شاگرد مکتب خدا بوده و خدا به او علم و حکمت آموخته است. این را میدانیم که همانطورکه انسانها مکتب دارند و شاگرد قبول می کنند و می پرورانند, خداوند هم مکتب دارد و شاگرد قبول می کند و به آنها علم و حکمت می آموزد و آنها را پرورش میدهد. پیغمبران که مطابق روایت های مذهبی شماره آنها به بیست و چهار هزارنفر رسیده است شاگردان مکتب خدا بوده اند. هر پیغمبری درزمان خود از طریق وحی و الهام و خودآگاهی در بیابان و صحرا همراه شغل چوپانی یا دهقانی و یا ده نشینی و بیابانگردی به مقام نبوت رسیده است. هیچ پیغمبری در تاریخ درس و دانش خود را از انسانها فرا نگرفته و در مکتب انسانها درس نخوانده بلکه در بیابان و صحرا ودردامن طبیعت چشم خود را بازکرده و از طریق تفکر و مطالعه در مظاهر طبیعت در حال احترام به مقام قدس الهی، فکر روشن و آگاهی کامل به حقایق و طبایع بدست آورده است. پیغمبر هرزمانی کامل ترین و عالم ترین انسان زمان خود بوده است. می شود گفت که فرضیه های اولیه علم و دانش و صنعت را پیغمبران و اولیاء خدا به مردم آموخته اند. نوح پیغمبرهشت هزارسال پیش از این درزمانی که از علم و صنعت خبری نبوده و مردم با اسلحه های سنگین کار می کردند. در آن زمان نجّاری و آهنگری و کشتی سازی به مردم یاد داده است. اولین کشتی که درعالم ساخته شد کشتی نوح بوده که در آینده مردم کشتی سازی و مرکب سازی یاد گرفته اند. دردوره های غارنشینی اولین انسانی که به مردم خانه سازی یاد داده حضرت آدم بوده است که خانه کعبه را ساخته و در آینده حضرت ابراهیم آن را تکمیل نموده است. قوانین و مقررات اجتماعی و اخلاقی و سیاسی پیغمبران در هر زمانی کاملترین قانونها بوده است که هر گزارش طبیعی و واقعی خود را ازدست نداده. در زمان سلیمان ابن داوود صنایع ذوب مس و ذوب آهن و شیشه سازی و مجسمه سازی و امثال آن بوجود آمده که در آینده مبدأ علم و صنعت قرار گرفته است. پیغمبر هر زمانی در قیاس مردم زمان مانند پیغمبر اسلام وکتاب آسمانی او در قیاس با مسلمانان و دانشمندان زمان خود بوده است. پیغمبر اسلام به مکتب نرفته و قلم و کاغذ به دست نگرفته و خط ننوشته و نخوانده است فقط در دامن طبیعت و یا درقله کوهها با خدای طبیعت مربوط شده، از طریق تربیت الهی و تعلیمات خدا بهترین خواننده و داننده و نویسنده شده است که علم و حکمت او برای همیشه پیشوای علوم و دانش ها شده است. بنابراین پیغمبران که اولیاء خدا هستند علم و دانش خود را ازطریق ارتباط با خدا و تعلیمات الهی بدست می آورند، روی همین مبنا کیفیت خدمت آنها با سایرخدمتگزاران فرق دارد و از طریق خدمت آنها میشود هدف عالی آنها را کشف نمود و اعتراف کرد که بهترین خدمتگزاران به جامعه بشریت هستند. (رساله خدمتگزاران به بشریت)