بیان خاصیت روح ایمان در انسان

تمامي‌ اهـل‌ ايمان‌ مانند مؤمن‌ آل‌ ياسين‌ و يا مؤمن‌ آل‌ فرعون‌ چنين‌ آرزوئي‌ دارند كه‌ بتوانند انسانها را به زندگي‌ بهشتي‌ برسانند. اين‌ خاصيت‌ روح‌ ايمان‌ است‌ كــه‌ نمي گذارد مؤمن‌ بخيل‌ باشد و يا بي‌ اعتنا به مقدرات‌ مردم‌ باشد. روح ایمان، مؤمن را اجتماعی بار می آورد.

اجتماعی يعني‌ انساني‌ كه‌ سرنوشت‌ مـردم‌ را در سرنوشت‌ خود مؤثر مي داند و يقين‌ دارد كه‌ اگر مردم‌ به‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ رسيدند او نيز همراه‌ مردم‌ سعادتمند است‌ و اگر مردم‌ در شقاوت‌ و بدبختي‌ قرار گرفتند او نيز در شقاوت‌ و بدبختي‌ قرار مي گيرد. به همين‌ مناسبت‌ آرزومند است‌ كه‌ خداوند به‌ او توفيق‌ بدهد كه ‌بتواند مردم‌ را همراه‌ خود به زندگي‌ بهشتي‌ برساند. خداوند متعال‌ هم‌ به ‌چنين‌ افرادي‌ وعده‌ داده‌ است‌ كه‌ با هركسي‌ رابطه‌ دوستي‌ و محبت‌ دارند از او شفاعت‌ كنند و شفاعت‌ آنها از دوستان‌ و وابستگان‌ به خود مورد قبول‌ واقع‌ شود. به همين‌ مناسبت‌ اين‌ مؤمن‌ هم‌ هنگام‌ مرگ‌ كه‌ زندگي‌ بهشتي‌ را مي‌ بيند آرزو مي كند كه‌ اي كاش‌ كه‌ قوم‌ من‌ مي‌ ديدند و مي دانستند كه‌ وعده‌ هاي‌ خدا درست‌ است‌ شايد آنها هم ‌از خط‌ كفر و گناه ‌به خط‌ ايمان‌ و تقوا وارد مي شدند. (تفسیر سوره یاسین)